S'està cercant, espereu....

Plantes amb pol·len al·lergogen - València

Cupresàcies

Es tracta d'una gran família de plantes composta per unes 140 espècies que es distribuïxen pràcticament per tot el món. A València, les trobem tant en flora autòctona com en l'ornamental. Dins de les espècies autòctones, el gènere més abundant és Juniperus, el qual inclou les ginebres i les savines, són molt habituals i formen part de la vegetació de boscs i matolls. Dins del grup de les plantes ornamentals destaca el gènere Cupressus que inclou diverses espècies de ciprers, àmpliament utilitzats en jardineria, i també destaca en este grup el gènere Thuja (Tuyas) que habitualment s'emplea en la formació de tanques als jardins, encara que este últim, a causa de les abundants podes que patix, sol contribuir poc al contingut pol·línic atmosfèric.

Característiques de la planta:

Port: arbres o arbusts resinosos.
Fulles: oposades o verticil·lades, esquamiformes i imbricades o aciculars.
Flors: unisexuals, les masculines estan disposades en estròbils, formats per escates que porten 3-5 sacs pol·línics al revers, i les femenines, estan constituïdes per un conjunt de bràctees peltades que porten a la seua axil·la els primordis seminals.
Fruit: gàlbuls o arcèstides que solen madurar durant la tardor o la primavera següents a la fructificació.

 Aspecte general de la planta y detall de la flor

Característiques del gra de pol.len:

Grandària: mitjana (20-25 micres).
Morfologia: esfèrica, amb una coberta llisa que presenta xicotets grànuls repartits a la seua superfície. Amb microscòpia òptica és fàcil observar el contingut cel·lular perquè és molt característic l'aspecte estrelat que este mostra.

|

Aerobiologia:

El pol·len de Cupressàcies és el més abundant a la ciutat de València, la concentració mitjana anual és d'aproximadament 11.000 grans de pol·len, la qual cosa constituïx el 35% de tot el pol·len que s'arreplega en un any. Este pol·len es detecta a l'atmosfera de la nostra ciutat pràcticament durant tot l'any, encara que són la tardor i l'hivern els dos moments en què registren les màximes concentracions i els mesos de febrer i març els que presenten els valors més alts que, en determinats dies, poden superar els 1.000 grans de pol·len per metre cúbic d'aire. Els nivells més baixos es registren als mesos d'estiu, a l'agost és quan hi ha els valors mínims o fins i tot pràcticament nuls.

 Evolució de les concentracions de pol·len de al llarg de l'any en laciutat de València

Informació addicional

Plantes


Les gràfiques anuals de les plantes alergógenes que il·lustren la informació de cada una d'elles, són el resultat de la mitjana de les dades arreplegades, des del captador de Burjassot, durant els anys 1998 al 2003. Corresponent les conclusions a un estudi de 5 anys del Departament de Botànica de la Facultat de Ciències.


Fleix

Arbres pertanyents a la família de les oleàcies, que es distribuïxen per tota la part occidental de la regió mediterrània. Són freqüents als ambients de ribera, torrenteres i en general als llocs on la capa freàtica es troba pròxima a la superfície. Al nostre territori es troba representat per dos espècies Fraxinus ornus L. i F. angustifòlia Vahl.. Ocasionalment algunes d'estes espècies són usades en jardineria.

Característiques de la planta:

Port: arbori, fins a 20 m.

Fulles: caduques. Oposades, imparipinnades i compostes de 5 a 11 folíols més o menys lanceolats i amb marge dentat.

Flors: unisexuals o hermafrodites, les masculines amb dos estams. Agrupades en panícules que pengen, no tenen calze ni corol·la.

Fruit: monosperm, sàmara.

. Arbre i flor Aspecte general de la planta y detall de la flor

Característiques del gra de pol.len:

Grandària: xicotet a mitjà (15-25 micres).
Morfologia: el·lipticocircular amb superfície finament reticulada. Presenta tres obertures de tipus solc (allargades).

|

Aerobiologia:

Este pol·len es troba present a la nostra atmosfera des del començament de febrer fins a l'acabament d'abril, de manera que pot aparéixer al gener els anys més càlids. Els seus nivells més alts se solen donar a la segona quinzena del mes de març, però és un pol·len que a la nostra atmosfera apareix en unes concentracions molt moderades i no arriba a superar els 30 grans de pol·len per metre cúbic d'aire al dia.

 Evolució de les concentracions de pol·len de al llarg de l'any en laciutat de València

Informació addicional

Plantes


Les gràfiques anuals de les plantes alergógenes que il·lustren la informació de cada una d'elles, són el resultat de la mitjana de les dades arreplegades, des del captador de Burjassot, durant els anys 1998 al 2003. Corresponent les conclusions a un estudi de 5 anys del Departament de Botànica de la Facultat de Ciències.