S'està cercant, espereu....

Novetats PAIs i Assessorament Urbanístic - València

Novetats PAIs i Assessorament Urbanístic

Acord de Sometiment a informació pública del PAI de la UE del PRI "Maestro Aguilar" (acord JGL 13 de maig de 2022)Informe Secció Obres d'Urbanització de data 3 de març de 2022:  valoracions de sòl homogoneizat . Àmbit A.5-2 "Cami Reial" del PRI Parc Central

Bases de programació per a l'adjudicació per gestió indirecta del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.5.2. Camí Reial de ValènciaAcord d'aprovació a l'adjudicació per gestió indirecta del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.5.2. Camí Reial de ValènciaAcord de sotmetiment a informació pública del PAI de la UE del PRI "Moncayo" (acord JGL 25 de febrer de 2022)Acord plenari resolució adjudicació i liquidació PAI UE-A del PRI Benifaraig PN-2 del PGOU(16/06/2021) Plànol de PAIS - Fora del centre històricActualització del quadre de preus dels Projectes d'urbanització vinculats als programes d'Actuació Integrada aprovat mitjançant acord de la JGL de 5 de març de 2021 Plec de prescripcions tècniques generals per a la redacció i execució de projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada, aprovat mitjançant acord de la JGL de 4 desembre de 2020 (Pdf 3483 kb)Fluxograma procediment PAIs gestió propietaris amb document de Planejament (Pdf 356 kb)Fluxograma procediment PAIs gestió propietaris sense document de Planejament (Pdf 330 kb)Guia de procediment per a l'aprovació dels programes d'actuació integrada en l'Ajuntament de València aprovada mitjançant resolució SM-5287 de 13 de novembre de 2018(Pdf 697 Kb). Quadre de preus d'Urbanització juliol 2018 Contingut mínim dels projectes d'urbanització en PAIs,  aprovat mitjançant Acord Plenari de 28 de juny de 2018 (Pdf 1192 Kb).

Quadre de preus d'urbanització Juliol 2018

En Format Pdf 7216 Kb)

En format presto (5523 Kb)

En format bc3 (2713 Kb)