Novetats PAIs i Assessorament Urbanístic - València

Novetats PAIs i Assessorament Urbanístic

(16/06/2021) Plànol de PAIS - Fora del centre històric

Acord del Ple de data 27-5-2021. Aprovació de la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del PAI per al desenvolupament de la UE Única del Sector de sòl Urbà "Hierros Turia" del PGOU de València.Acord del Ple de data 27-5-2021 sobre alçament de la suspensió temporal de l'execució del PAI per al desenvolupament de la UE  A del PRI "Benifaraig PN-2 del PGOU de València

Resolució d'inadmissió a tràmit de la iniciativa presentada per la AIU Sector SUP T-4 Benimaclet de l'inici procediment programació en règim gestió propietaris

Actualització del quadre de preus dels Projectes d'urbanització vinculats als programes d'Actuació Integrada aprovat mitjançant acord de la JGL de 5 de març de 2021 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i Manet Inversions SL per a la reordenació dels terrenys de l'entorn de Molí de la Torre (Pdf 9180 kb)Plec de prescripcions tècniques generals per a la redacció i execució de projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada, aprovat mitjançant acord de la JGL de 4 desembre de 2020 (Pdf 3483 kb)Fluxograma procediment PAIs gestió propietaris amb document de Planejament (Pdf 356 kb)Fluxograma procediment PAIs gestió propietaris sense document de Planejament (Pdf 330 kb)Guia de procediment per a l'aprovació dels programes d'actuació integrada en l'Ajuntament de València aprovada mitjançant resolució SM-5287 de 13 de novembre de 2018(Pdf 697 Kb). Quadre de preus d'Urbanització juliol 2018 Contingut mínim dels projectes d'urbanització en PAIs,  aprovat mitjançant Acord Plenari de 28 de juny de 2018 (Pdf 1192 Kb).

Actualització del quadre de preus dels Projectes d'Urbanització vinculats als programes d'Actuació Integrada

Format Arxiu Bc3 

Format Arxiu PRESTO

Format Excel

Format Acces