S'està cercant, espereu....

Plans d'acció - València

MAPA DEL SOROLL

PLANS D'ACCIÓ

D'acord amb l'article 10 del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenrotlla la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, abans del 18 de juliol del 2008, les administracions competents tindran elaborats, d'acord amb els requisits mínims establits en l'annex V del mencionat Reial Decret, Plans d'Acció dirigits a solucionar en el seu territori les qüestions relatives al soroll i els seus efectes, i si és el cas, a la seua reducció, per a les aglomeracions amb més de 250.000 habitants.

Les administracions competents establiran en els Plans d'Acció, les mesures concretes que consideren oportunes, que determinaran les accions prioritàries que s'hagen de realitzar en cas de superació dels valors límit, o d'aquells altres criteris triats per les dites administracions. Estes mesures hauran d'aplicar-se, en tot cas, a les zones rellevants establides pels mapes estratègics de soroll.

 Requisits mínims dels plans d'acció

Els plans d'acció inclouran, com a mínim, els elements següents:

· Descripció de l'aglomeració, els principals eixos viaris, els principals eixos ferroviaris o principals aeroports i altres fonts de soroll considerades.
· Autoritat responsable.
· Context jurídic.
· Valors límit establits d'acord amb l'art. 5.4 de la Directiva 2002/49/CE.
· Resum dels resultats de la labor de cartografiat del soroll.
· Avaluació del nombre estimat de persones exposades al soroll, determinació dels problemes i les situacions que han de millorar.
· Relació de les al·legacions o observacions rebudes en el tràmit d'informació pública d'acord amb l'art. 22 de la Llei del Soroll.
· Mesures que ja s'apliquen per a reduir el soroll i projectes en preparació.
· Actuacions previstes per les autoritats competents per als pròxims cinc anys, incloses mesures per a protegir les zones tranquil·les.
· Estratègia a llarg termini.
· Informació econòmica (si està disponible): pressupostos, avaluacions cost-eficàcia o costos-beneficis.
· Disposicions previstes per a avaluar l'aplicació i els resultats del pla d'acció.

Què s'ha fet ja?

Tots els programes que s'han posat en marxa des del passat, arranquen sobretot des de 1996, any en què va entrar en vigor l'Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions, aprovada per acord plenari de 28/6/1996 (BOPV de 23/7/96) i les mesures que s'exposen s'han realitzat en el període 2002- 2007. Tots estos programes i mesures estan implementats per a obtindre una disminució en els efectes de la contaminació acústica que es produïx per la principal font contaminant d'esta Aglomeració, que és el Trànsit rodat.

Mesures en infraestructures: Utilització de paviments fonoabsorbents en via de molt de trànsit, peatonalització de carrers en el Centre històric, repavimentació de carrers ja de vianants amb millores en el tipus de paviment i millores en carrers empedrats del Centre històric.

Mesures contra el soroll de vehicles: Utilització de vehicles amb sistemes d'insonorització millorats. Des de l'1 de novembre del 2005 s'utilitzen camions recol·lectors dels Residus generats en l'Aglomeració, 100% més silenciosos gràcies al consum de combustibles compostos per gas natural comprimit en una proporció de 38%. Utilització de vehicles elèctrics d'arreplegada "de paper" en el Centre urbà.

Campanyes sonomètriques de comprovació del soroll emés per ciclomotors i motocicletes.

Reducció de la propagació del soroll: Utilització de panells fonoabsorbents en passos subterranis i utilització de tanques amb el dit material en obres. Plantació d'espècies arbòries més frondoses, a fi de crear "apantallaments acústics" en els jardins. Reducció de la massa arbòria podada, disminuint la freqüència de poda, per a mantindre les pantalles acústiques. Posada en marxa d'un nou sistema de passos semafòrics d'invidents amb sonorització atenuada.

Mesures en Edificis: S'exigix en el Projecte arquitectònic el compliment de l'Ordenança i es comprova en el moment de la concessió de la "llicència d'Obres d'Edificació" i en la fase de llicència d'Ocupació es realitza una verificació de l'aïllament efectiu aconseguit en els edificis per mitjà de l'aportació de certificats tècnics pertinents efectuats basant-se en uns assajos normalitzats "in situ".

Gestió del Trànsit: Ordenació de la circulació en les vies urbanes, passant de dos sentits de circulació a un sol sentit, amb la qual cosa les seues intensitats circulatòries disminuïxen i per este motiu també es minoren els nivells sonors aconseguits.

Creació de noves infraestructures viàries, com a passos inferiors i cinturons de ronda, allunyant el trànsit i el soroll del nucli urbà residencial. Control dels permisos de circulació de vehicles pesats en el Terme Municipal. Control dels horaris de càrrega i descàrrega d'estos vehicles en via pública.

L'execució de tots estos programes ha millorat amb el desenrotllament d'una nova Ordenança Municipal de Soroll: ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA aprovada definitivament per acord de data 30 de maig del 2008.

MAPA DEL SOROLL 2007

MAPES

MAPA GUIA (pdf 155 kb)

Trànsit rodat

Indicador Ldia - Pla 15_1R (pdf 40 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2R (pdf 40 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3R (pdf 39 mb) Indicador Lden - Pla 15_4R (pdf 41 mb)

Trànsit ferroviari

Indicador Ldia - Pla 15_1F (pdf 8,9 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2F (pdf 8,7 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3F (pdf 8,7 mb) Indicador Lden - Pla 15_4F (pdf 9,5 mb)

Indústria

Indicador Ldia - Pla 15_1I (pdf 2,3 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2I (pdf 1,2 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3I (pdf 2,1 mb) Indicador Lden - Pla 15_4I (pdf 2,3 mb)

Soroll total

Indicador Ldía - Pla 15_1T (pdf 40 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2T (pdf 40 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3T (pdf 39 mb) Indicador Lden - Pla 15_4T (pdf 41 mb)

Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d'un any (07:00 h. – 19:00 h.)

Ltarde: (Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d'un any (19:00 h. – 23:00 h.)

Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d'un any (23:00 h.– 07:00 h.)

Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes més sensibles als nivells de soroll