S'està cercant, espereu....

Juntes Municipals - València

Juntes Municipals de Districte

COMPETÈNCIES


Les Juntes de Districte funcionen amb una triple faceta:
· com a oficines d'informació i registres d'entrada (digitalització de documents)
· com a òrgans de participació ciutadana, a través dels Consells de Districte
· desenvolupant la tramitació de les matèries competència del Servici de Descentralització
Així, en totes les Juntes de Districte es du a terme la tramitació de competències respecte dels següents blocs de matèries:

COMUNICACIONS AMBIENTALS


1.- Comunicacions d'activitat innòcua en locals comercials en planta baixa.
2.- Comunicacions d'activitat innòcua en plantes altes d'edificis: oficines.
3.- Certificats de cessament d'activitat innòcua.
4.- Canvis de titularitat de comunicacions d'activitat innòcua
5.- Certificats d'antecedents relatius a l'existència d'una activitat innòcua.
6.- Certificats de no activitat en locals comercials als efectes d'aconseguir altes de llum/aigua.
7.- Tramitació de denúncies per molèsties d'aire condicionat de locals comercials i vivendes.

OBRES


1.- Declaració responsable d'obres en vivendes i locals.
2.- Llicència d'obres per a conservació i manteniment de fatxades.
3.- Comunicacions prèvies d'obra en vivendes i vestíbuls: obres de molt escassa entitat que específicament s'arrepleguen per a este supòsit.
4.- Llicència per a la instal·lació de tanca de protecció d'obra.
5.- Llicència per a la col·locació de bastides d'obra.

VIA PÚBLICA

1.- Autorització per a instal·lar contenidors d'obra: procediment d'actuacions comunicades.

PUBLICITAT


1.- Rètols en coronació d'edificis
2.- Rètols en locals comercials
3.- Publicitat en fatxades d'edificis:
a) Lones utilitzant la col·locació de bastides d'obra
b) Lones en edificis
4.- Publicitat amb pintures en mitgeres
5.- Publicitat amb pancartes i banderoles durant períodes electorals

ALTRES


1. Sol·licitud de Sales d'Exposicions de les Juntes
2. Tramitació del Bono Or de l'E.M.T.
3. Tramitació d'expedients per a atorgar subvencions a les associacions del Districte inscrites en el Registre municipal.
4. Tramitació d'expedients de contractes menors referents a l'execució de gastos de les aplicacions pressupostàries que tenen a veure amb els festejos populars organitzats des de les mateixes.
5.- Preparació de convocatòries, redacció d'actes i quants assumptes corresponen a la Secretària de les Juntes per a la celebració dels Consells de Districte i Comissions de les mateixes.

Tots aquells tràmits que van precedits per un asterisc suposen l'exacció de la corresponent taxa i/o impost la liquidació del qual s'efectua en les Juntes Municipals, excepte en els supòsits que el particular s'efectua l'autoliquidació a través del gestor de la web municipal.