S'està cercant, espereu....

Next generation València - València

Next generation València

L'Ajuntament de València està bolcat en la captació de fianciación NEXT GENERATION com a ferramenta per a la recuperació de la ciutat després de la pandèmia.
Per a això ha adoptat les mesures següents:

 • Comissió per a la Recuperació. 
 • Comité Tècnic Next Generation.
 • Portfoli de projectes.
 • Sistema de gestió dels set principis del PRTR en València.
 • Pla Antifrau Next Generation València.
 • Manual d'Informació i Publicitat Next Generation.
 • Directrius de contractació i instruccions de contractació, models i plantilles.
 • Etiqueta Violeta
 • Accions de formació
 • Accions de divulgació.
 • Web Next Generation

Etiqueta Violeta

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència té com a segon principi de gestió l'etiquetatge verd i digital que assegura la contribució a l'avanç en sostenibilitat i digitalització del Pla. 
Com a mostra del compromís de l'Ajuntament de València amb la igualtat entre homes i dones l'Ajuntament, ha creat l'Etiqueta Violeta que s'atorgarà a aquells projectes que contribueixen significativament a la igualtat.
Tota la informació referent a l'Etiqueta Violeta es pot consultar en la guia d'Igualtat etiqueta Violeta de Next Generation València.
Igual que l'etiquetatge verd i digital, l'etiquetatge violeta estableix un percentatge que expressa la contribució a la igualtat del projecte avaluat.
Aquesta etiqueta ( %) pel cost del projecte dona una idea dels recursos econòmics públics que contribueixen a la igualtat.

Per a calcular l'etiquetatge és necessari contemplar aquests aspectes


 

1. El Servei gestor comprovarà que la persona o empresa adjudicatària compleix amb les obligacions generals descrites en el PCAP-Next Generation que corresponga en els epígrafs: (Obligatori)

 • 22.1.3. “Ús no sexista del llenguatge” 
 • 22.1.4. “No utilització de publicitat il·lícita” 
 • 22.2.1.b) “Plans i Polítiques d'igualtat” 
 • 22.2.1.c) “Distintiu d'igualtat” 

2. El projecte planteja com un dels seus objectius la reducció de desigualtats entre dones i homes a través d'alguna mesura transversal de les especificades en el PRTR per a: (15 punts) 

 • Elevar la taxa d'ocupació femenina 
 • Millorar, enfortir i reorganitzar el sistema de cures de llarga duració 
 • Elevar el potencial educatiu i la igualtat d'oportunitats
 • Reduir la bretxa digital

3. El projecte inclou alguna mesura amb impacte directe en la reducció de la bretxa de gènere no inclosa entre les anteriors. (15 punts) 
4. Inclou alguna persona dins de l'equip amb formació en igualtat i/o experiència en l'aplicació de la perspectiva de gènere, respecte de la matèria vinculada directament amb el projecte. (20 punts)
5. Fa referència, en el seu marc normatiu, a la legislació vigent general i específica sobre igualtat de dones i d'homes, si escau, del seu àmbit d'actuació. (5 punts)
6. Inclou un informe d'impacte de gènere ex-ante del projecte i indicadors per al seu seguiment i avaluació. (20 punts)
7. Realitza un ús no sexista del llenguatge escrit, oral i audiovisual en totes les fases del procés i l'incorpora també en el pla de comunicació tant externa com interna, senyalística, etc. (15 punts) 
8. Aporta informació i dades desagregades per sexe de les persones destinatàries que es poden incorporar amb posterioritat a les bases de dades municipals. (10 punts)
9. Si és el resultat d'un procés participatiu, que hi haja hagut una presència equilibrada de tots dos sexes (on les persones de cada sexe no superen el 60% ni siguen menys del 40%). (10 punts)
10. Inclou accions positives que fomenten la igualtat de dones i homes i la visibilització de dones referents en l'àmbit d'actuació del projecte. (10 punts)

És necessari sumar almenys més de 30 punts per a obtindre la “Etiqueta Violeta”. La total expressada en percentatge és el valor de l'etiqueta.


 

Per la seua part la FEMP va publicar la Guia per a la igualtat de gènere d'aquest pla..
http://femp-fondos-europa.es/documentos/guia-perspectiva-de-genero-prtr/