2021-10-22 - València

null 2021-10-22

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-10-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 d'octubre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 que va desestimar el Recurs PA núm. 213/19, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds de reclassificació de llocs de treball de cap de secció, nivell 25, en cap de secció adjunta a cap de servici, nivell 27.
Expediente: E-00501-2020-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 5, recaiguda en Interlocutòries núm. 593/19, desestimatòria de demanda interposada en matèria de cessió il·legal de treballadors.
Expediente: E-00501-2021-000344-00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000017-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa mantindre el número de persones que podran assistir com a convidades a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la cessió de l'ús de la coberta d'un edifici municipal situat al carrer de Joan Verdeguer.
Expediente: E-00202-2021-000239-00 - Aprovat
0007 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea.
Expediente: E-00212-2021-000014-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes d'agost i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana mitjançant incorporació de la fitxa BRL 'Quinta de la Mare de Déu de la Mercé (Casino de l'Americà)'.
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de les Salines.
Expediente: E-03103-2012-000028-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa convocar el concurs de projectes amb intervenció de jurat, dividit en dos fases, per a la contractació de la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reurbanització integral de la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València.
Expediente: E-03201-2021-000012-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Aumsa en concepte d'aportació municipal per a mantindre l'equilibri del compte de resultats de l'exercici 2021.
Expediente: E-03201-2021-000021-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reintegrament de determinats gastos incorreguts en l'elaboració dels documents tècnics i jurídics de l'alternativa tècnica del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 22 del PEPRI del barri del Carmen.
Expediente: E-03502-2006-000211-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa esmenar l'omissió de fiscalització i aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'indemnització per resolució del contracte de servicis de direcció d'execució material i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-03910-2019-003410-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0015 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació de juliol de 2021 de la conservació del clavegueram.
Expediente: E-02701-2021-000414-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2021-000385-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota.
Expediente: E-01903-2021-000022-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 1 del contracte d'obres de conservació, manteniment i reforma dels frontons núm. 1, 2, 3 i 4 del Poliesportiu de Natzaret.
Expediente: E-01903-2021-000038-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa convalidar l'adjudicació del contracte privat de patrocini de l'Eurobasket Femení FIBA 2021.
Expediente: E-01903-2021-000503-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació amb devolució voluntària de la subvenció per a l'esdeveniment 'Falles Unesco' i la justificació de la subvenció en concepte d'ajuda destinada a pal·liar la situació econòmica derivada de la Covid-19 presentades per diverses entitats.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió dels premis de la XXIII edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals.
Expediente: E-01904-2021-000449-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2022.
Expediente: E-01904-2021-000984-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXIX edició.
Expediente: E-02000-2021-000017-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés en el projecte de gasto 2017/83.
Expediente: E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés en el projecte de gasto 2018/101.
Expediente: E-02101-2018-000287-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici de monitors per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2017-000570-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2021, en relació amb el Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-003469-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2021-000372-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el quart reconeixement parcial de drets de la subvenció destinada a la rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-2541, de 26 de setembre de 2021, per la qual es va aprovar el projecte tècnic per a les actuacions a la Nau Ponent del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-002322-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02901-2021-003885-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2021-000085-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte la Comissió Tècnica Municipal de Valoració de Risc de Menors i les seues normes de funcionament.
Expediente: E-02201-2013-010140-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer del Comte de Torrefiel.
Expediente: E-02210-2015-000463-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer de Castell de Pop.
Expediente: E-02215-2015-001249-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències durant el passat mes de juliol.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències durant el passat mes d'agost.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb FCC Equal CC Comunidad Valenciana, SL.
Expediente: E-02201-2021-000110-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del 'XXVI Certamen de targetes de Nadal' elaborades des dels centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2021-000121-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de la Fundación Asindown de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2021-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación Parkinson Valencia.
Expediente: E-02224-2021-000077-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis CALIU 2021 a diverses falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2021-000068-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte per a la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000036-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al finançament dels gastos de funcionament de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor.
Expediente: E-02401-2020-000116-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'CC-DRIVER' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01401-2020-002541-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'STAMINA' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01401-2020-003611-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 8 d'octubre de 2021, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició de defenses i grillons com a dotació als agents de nou ingrés en la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2021-004102-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-004431-00 - Aprovat
0049 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa esmenar l'omissió de fiscalització i convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 d'octubre de 2021, pel qual es va acceptar la subvenció derivada del conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària.
Expediente: E-01501-2021-000310-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de maig de 2021.
Expediente: E-01101-2021-003165-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar diverses substitucions en la contractació laboral de personal amb destinació al programa EMCORP 2021-2022.
Expediente: E-01101-2021-001967-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), categoria tècnic/a mitjà/ana treball social, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-002737-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà i una tècnica mitjana d'infermeria per al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals i el Departament de Bombers.
Expediente: E-01101-2021-002590-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà d'infermeria per al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2021-003511-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica d'administració general.
Expediente: E-01101-2021-003476-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a una petició de reingrés al servici actiu a plaça de caporal de bombers.
Expediente: E-01101-2021-003542-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart (Lot 3).
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de diferents obres, dividit en quatre lots, dins de l'estratègia EDUSI 3C València.
Expediente: E-04101-2021-000043-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres denominades 'Renovació d'infraestructura del carrer d'Isabel la Catòlica'.
Expediente: E-04101-2021-000046-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis d'inspecció d'aparcaments subterranis en explotació a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000058-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte bàsic de construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrer de Sant Pere 39 a 59 i carrer de Lluís Despuig, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000195-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat al carrer de la Democràcia, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000211-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa determinar la procedència de resoldre el contracte per a l'execució de les obres de creació d'un jardí en un solar situat al carrer de Joan XXIII (Benicalap), ordenar les actuacions necessàries per raons de seguretat, remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i acordar la suspensió del procediment.
Expediente: E-04101-2021-000140-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la renúncia formulada per l'Agrupación Profesional de Carga y Descarga respecte a l'autorització d'ús en precari de l'immoble municipal situat a la zona central de la plaça de Saragossa.
Expediente: E-05301-2019-000049-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2013 i de 20 de maig de 2016 i adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada al carrer d'Albalat dels Tarongers.
Expediente: E-05301-2020-000352-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl d'un immoble objecte de concessió situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000096-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl d'un immoble objecte de concessió situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000011-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl d'un immoble objecte de concessió situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000018-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl d'un immoble objecte de concessió situat al carrer de José Ballester Gozalvo.
Expediente: E-05307-2018-000060-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2020, sobre assignació de GDP.
Expediente: E-00210-2019-000003-00 - Aprovat
0071 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Desplegament de fibra òptica i zones wifi a la zona de Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. Fons Europeu de Desenvolupament Regional'.
Expediente: E-00805-2021-000025-00 - Aprovat
0072 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques).
Expediente: E-00810-2021-000057-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Vecinos de Favara.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Veïnes i Veïns de Castellar.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-06001-2021-000025-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-06001-2021-000089-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Médicos del Mundo.
Expediente: E-06001-2021-000100-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Domus Pacis-Casal de la Pau.
Expediente: E-06001-2021-000100-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Associació de Comerciants del Centre Històric de València.
Expediente: E-06001-2021-000100-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig.
Expediente: E-06001-2021-000104-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Comunidad de Pescadores El Palmar.
Expediente: E-06001-2021-000105-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs d'Aparadors 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-06001-2021-000068-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-06001-2021-000098-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-06001-2021-000103-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0085 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer una obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi.
Expediente: E-01801-2021-003004-00 - Aprovat
0085 - PRECS I PREGUNTES
0086 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-05501-2021-000026-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar les bases reguladores de la campanya de promoció per al comerç, l'hostaleria i altres servicis a Ciutat Vella denominada 'Bons Reactiva Centre Històric' i el conveni de col·laboració amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València.
Expediente: E-01911-2021-009866-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2021, pel qual es va aprovar contractar les obres d'execució del projecte de millora d'itinerari per als vianants i carril bici en carrer de José María Haro i carrer de José Aguilar.
Expediente: E-04101-2021-000191-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte bàsic i d'execució de reforma del CEIP Carles Salvador, incloses en el Pla Edificant, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000200-00 - Aprovat