2021-07-02 - València

null 2021-07-02

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de juny de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'indemnització en concepte de reintegrament d'honoraris de lletrada i procuradora satisfets per defensa jurídica i representació en Dret.
Expediente: E-00401-2021-000062-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i desestima el Recurs PO núm. 83/18, interposat contra la declaració d'il·legalitat i ordre de retirada d'uns aparells d'aire condicionat.
Expediente: E-00501-2021-000231-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 319/15, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juny de 2014 pel qual es va aprovar i va adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada a l'avinguda de Peris i Valero, cantó carrera de la Font de Sant Lluís, i el seu projecte de reparcel·lació.
Expediente: E-00501-2021-000219-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 89/18, interposat contra la imposició d'una sanció de suspensió de funcions i remuneracions.
Expediente: E-00501-2021-000229-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara l'arxiu del Recurs PA núm. 324/20, interposat contra la imposició de sanció per incompliment del Reial Decret 463/20, pel qual es va declarar l'estat d'alarma.
Expediente: E-00501-2021-000227-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara caducat i acorda l'arxiu del Recurs PO núm. 352/20, interposat contra una ordre de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2021-000218-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 22, que acorda l'arxiu del Juí Verbal núm. 618/21, sobre reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000224-00 - Quedar assabentat
0009 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal de València 2020.
Expediente: E-01304-2020-000003-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de maig.
Expediente: E-04909-2021-000955-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes de maig i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000009-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0012 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa la modificació de l'avaluació ambiental territorial i estratègica de la modificació puntual de la parcel·la dotacional situada als carrers d'Ángel Villena, del Bomber Ramón Duart i d'Antonio Ferrandis (actor). 'València Arena'.
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Mare de Déu del Lluch.
Expediente: E-03103-2011-000015-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021, en el sentit de portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Campament.
Expediente: E-03103-2016-000054-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Dona compte de l'informe del Servici de Control Financer Permanent i proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2021 i modificar el projecte de gasto denominat 'PL Ciutat de Bruges Reg. Urb. Entorn'.
Expediente: E-03301-2021-000021-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa estimar el recurs de reposició i deixar sense efecte la Resolució núm. SM-2137, de 23 d'abril de 2019, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2018-004022-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la segona adjudicació de vivendes municipals en règim de lloguer assequible.
Expediente: E-03910-2019-003583-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0021 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impressió de llibrets o quadernets de formació per a completar el Pla de formació previst en el Sistema de Gestió de Platges.
Expediente: E-02410-2021-000037-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VC-667, de 26 de novembre de 2020, sobre devolució d'una quantitat abonada en concepte de factures per subministrament d'aigua.
Expediente: E-02701-2020-000455-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la relació de liquidació dels interessos de demora corresponents a les subvencions concedides a l'Associació Nacional de Floristes i al Gremi Artesà de Sastres i Modistes de València.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2021-000417-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2021, pel qual es va aprovar la programació de les activitats artístiques que s'han de realitzar al Parc Central, al Parc de Benicalap i a la Ruta del Carme incloses en la Gran Fira 2021.
Expediente: E-01904-2021-000482-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el reintegrament de les subvencions concedides a dos entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2020.
Expediente: E-02000-2021-000334-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les programacions de les campanyes 'Cultura als barris' i 'Cultura als pobles de València' 2021.
Expediente: E-02000-2021-000340-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un protocol general d'actuació amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Ajuntament de Burjassot.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la campanya 'Respecta València'.
Expediente: E-02001-2020-000506-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2021-000685-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar la quantitat sobrant de la renda de 2021 d'un local situat als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner.
Expediente: E-02101-2020-000194-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto pel servici de monitors prestat durant el passat mes de maig dins del programa de suport educatiu Compensem.
Expediente: E-02101-2021-000071-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer una obligació de pagament en concepte d'indemnització corresponent als gastos de personal per la suspensió del contracte de servici de menjador i monitors a l'Escola Infantil de Pinedo durant la segona quinzena de març de 2020.
Expediente: E-02101-2021-000093-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle (Bono infantil) per al curs 2021-2022.
Expediente: E-02101-2021-000099-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés públic d'una subvenció a favor de l'associació El Sitio de las Palabras.
Expediente: E-02101-2021-000169-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0036 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar les renúncies presentades, concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de dos subvencions, desestimar diverses sol·licituds, acordar el reintegrament de subvencions percebudes indegudament i alliberar crèdit de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació i l'increment de la quantia de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2020-000484-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2021.
Expediente: E-02901-2021-003171-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'una factura de les obres de substitució dels equips de climatització del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2021-003396-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar crèdit del contracte per a la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).
Expediente: E-02201-2021-000023-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
Expediente: E-02201-2021-000052-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a Amics de la Nau Gran.
Expediente: E-02224-2020-000012-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2020-000080-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02230-2021-000074-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs de retirada i gestió de restes orgàniques animals en espai públic.
Expediente: E-02401-2021-001416-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit diverses peticions de revisió d'ofici.
Expediente: E-01101-2020-003173-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap d'Oficina Tècnica de Planificació i Control (TD) en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Central Tècnics.
Expediente: E-01101-2021-001172-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001173-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001703-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001704-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servici a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2021-002296-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, categoria arquitecte/a tècnic/a, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2021-001324-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01102-2021-000017-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica per al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001545-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives per als Servicis d'Educació i d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2021-002106-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'endarreriments per canvis de catalogació de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001063-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat dolçaina, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2021-001944-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants de maig de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002389-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de la 'Connexió ciclista al carrer de Sant Vicent Màrtir (Marvà-Plaça d'Espanya)' i de la 'Connexió ciclista i millora d'accessibilitat, mobilitat per als vianants i seguretat viària d'avinguda del Cid, tram entre Tres Creus i plaça d'Espanya', dividit en dos lots, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000096-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Cavite.
Expediente: E-01902-2018-000195-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 229/20.
Expediente: E-05301-2019-000099-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo.
Expediente: E-05307-2016-000023-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1169, de 6 de maig de 2021, per la qual es desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I.
Expediente: E-00210-2021-000052-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000207-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa una indemnització a favor del contractista pels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte per a la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València a conseqüència de la Covid-19.
Expediente: E-01201-2017-000048-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte de servici de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: O-01201-2021-000106-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01201-2021-000350-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de maig del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2021-000354-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al subministrament de combustible.
Expediente: E-01201-2021-000381-00 - Aprovat
0076 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00105 2017 5067.
Expediente: E-01305-2017-000372-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0077 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Florida Centre de Formació, S. Coop. V.
Expediente: E-00703-2020-000103-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis de diversos concursos organitzats per les Juntes Municipals de Russafa i d'Abastos.
Expediente: E-02301-2021-000055-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-006858-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-006859-00 - Aprovat
0080 - PRECS I PREGUNTES
0081 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de dènou subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió i estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-41, de 9 de gener de 2020, sobre prima per jubilació anticipada.
Expediente: E-01101-2019-004577-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de dos vehicles bomba urbana lleugera (BUL) equipats per al seu ús, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-04101-2020-000086-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de carril bici al districte de Campanar dividit en dos lots: 'Projecte de carril bici avinguda del General Avilés, tram de Pío Baroja-del Mestre Rodrigo' i 'Projecte de carril bici avinguda del General Avilés, tram del Mestre Rodrigo-de Pius XII i connexió amb carrer de la Safor', actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000087-00 - Aprovat
0085 - MOCIÓ de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Proposa continuar l'execució de les obres de rehabilitació de la Casa dels Bous després de la Sentència núm. 115/21 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3.
Expediente: E-02001-2020-000620-00 - Aprovat
0086 - ALCALDIA. Proposa que la Junta de Govern Local delegue en el mes d'agost l'exercici de les competències no delegades.
Expediente: E-00601-2021-000048-00 - Aprovat