2021-04-23 - València

null 2021-04-23

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-04-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE ABRIL DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 d'abril de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa l'dopció d'acords relatius a instruccions del Pla Programa d'Harmonització i Homologació sobre masa salarial i circuit de compres-pagaments.
Expediente: O-00400-2021-000016-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 que va estimar el Recurs PO núm. 373/17, interposat contra la desestimació de la reposició presentada contra els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació del servici de redacció del projecte bàsic de les obres d'ampliació per fases del Parc de Benicalap.
Expediente: E-00501-2021-000126-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 213/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000125-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2021.
Expediente: E-04302-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0006 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000007-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de febrer.
Expediente: E-04909-2021-000264-00 - Aprovat
0008 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-00212-2021-000007-00 - Aprovat
0009 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa aprovar els criteris generals per a la redacció de convenis, protocols o instruments similars.
Expediente: E-01304-2021-000008-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució favorable de l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU de València per a l'ordenació detallada de l'edificació així com per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i a l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa declarar la no admissió a tràmit de la sol·licitud de modificació puntual del pla especial de protecció i reforma interior CHP de Campanar.
Expediente: E-03001-2019-000366-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto necessari per a reparacions puntuals de conservació i manteniment d'asfaltat de diversos carrers de la ciutat.
Expediente: E-03401-2021-000122-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa acceptar el procediment de l'article 224 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, per a les obres d'ampliació de l'Hospital Clínic de València.
Expediente: E-03501-2020-000893-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a demolicions efectuades en diversos emplaçaments.
Expediente: O-03801-2021-000001-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'exercici 2021.
Expediente: E-02701-2020-000333-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0017 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València i a les societats musicals integrades en esta.
Expediente: E-01601-2020-000019-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la producció escènica 2020.
Expediente: E-01905-2020-000102-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la programació en espais escènics privats 2020.
Expediente: E-01905-2020-000103-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01905-2020-000149-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a drets d'autor derivats d'espectacles realitzats al desembre de 2020 al Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2021-000379-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València' 2021, XXXIX edició.
Expediente: E-02000-2021-000017-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2020, pel qual es va aprovar la designació del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals.
Expediente: E-02001-2020-000050-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar preus contradictoris del pla de seguretat i salut del contracte d'obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica de València, incloses al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02001-2020-000482-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2021-2022.
Expediente: E-02001-2021-000078-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez' 2021.
Expediente: E-02001-2021-000130-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de desmuntatge i devolució d'obres del Premi Senyera 2020.
Expediente: E-02001-2021-000359-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Cámara Valencia.
Expediente: E-01911-2021-002039-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de dos subvencions concedides en la convocatòria del programa de suport a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de la Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la fundació ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció directa concedida a Cruz Roja Española.
Expediente: E-02201-2020-000133-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a ADONAR.
Expediente: E-02230-2020-000081-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'emergència de prestació de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció, informació i orientació tècnica bàsica en una vivenda-alberg supervisada situada a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000480-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2021-000350-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2020-000036-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000031-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003933-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en la Secretaria d'Àrea II.
Expediente: E-01101-2021-001329-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna en el Servici de Formació i Ocupació.
Expediente: E-01101-2021-001106-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern i una subalterna per als Servicis de Societat de la Informació i de Formació i Ocupació.
Expediente: E-01101-2021-001298-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a arquitecte tècnic.
Expediente: E-01101-2021-001121-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001356-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització del concepte d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2018-002025-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al Pla d'Ocupació Municipal 2020.
Expediente: E-01101-2020-003063-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament com a personal eventual al Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2021-001399-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar la Resolució núm. NV-604, de 16 de març de 2021, de reconeixement d'obligació en execució de Sentència.
Expediente: E-01001-2016-000185-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar la Resolució núm. NV-605, de 16 de març de 2021, de reconeixement d'obligació en execució de Sentència.
Expediente: E-01001-2020-000204-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, coordinació de seguretat i salut i programació i seguiment del control de qualitat per a la construcció del nou CEIP núm. 106 Zona Malilla, en el marc del Programa Edificant.
Expediente: E-04101-2020-000009-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis per a la redacció dels projectes constructius dels tancs de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de sanejament municipal en diferents emplaçaments de la ciutat de València i de tota la documentació tècnica necessària per a la seua completa legalització urbanística i ambiental (dividit en 6 lots).
Expediente: E-04101-2020-000126-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2021, pel qual es va aprovar contractar la prestació dels servicis de redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de diferents obres, dividit en quatre lots, dins de l'estratègia EDUSI 3C València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000043-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Acció Cultural dos naus situades al carrer de Vicent Brull, en la confluència amb el carrer de Marià Cuber.
Expediente: E-05301-2021-000041-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats entre els carrers de Salvador Guinot, de Calvo Acacio, de Jerònima Galés (impressora) i d'Almàssera i l'avinguda de Gaspar Aguilar.
Expediente: E-05303-2004-000142-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats entre els carrers d'Eivissa, d'Isaac Peral i de Méndez Núñez.
Expediente: E-05303-2005-000071-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats entre els carrers del Pare Fullana i de Sant Xavier i l'avinguda de Pius XII.
Expediente: E-05303-2009-000087-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora relativa a l'elaboració d'un diccionari de competències tècniques per a l'àmbit de l'acció social.
Expediente: E-00209-2021-000005-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar els resultats de l'avaluació corresponents als objectius col·lectius i específics F1_2020.
Expediente: E-00209-2021-000009-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la modificació de les instruccions per a l'aplicació del factor 1 de la carrera professional.
Expediente: E-00209-2021-000010-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la modificació de les instruccions per a l'aplicació dels factors 2-3 de la carrera professional.
Expediente: E-00209-2021-000011-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0063 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa autoritzar i disposar gasto del contracte del servici d'atenció ciutadana 010.
Expediente: E-00910-2017-000073-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2021, pel qual es va aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes de participació.
Expediente: E-02301-2021-000034-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0065 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2021-000678-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-001571-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-001572-00 - Aprovat
MOCIONS
0068 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos de maig a juny de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000013-00 - Aprovat
0068 - PRECS I PREGUNTES
0069 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes seixanta-huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent catorze subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de manteniment de llicències de SAPS/4 HANA i HCM, així com la compra de noves llicències SAP de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000078-00 - Aprovat