2020-04-03 - València

null 2020-04-03

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE ABRIL DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinàries que van tindre lloc els dies 23 i 27 de març, i de la sessió extraordinària i urgent que va tindre lloc el dia 26 de març de 2020, respectivament.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-000908-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 399/2020, de 12 de març del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000248-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per Econocom Servicios, SA.
Expediente: E-00801-2020-000039-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Policia Local de València de la Comunitat Valenciana i el calendari de pagaments.
Expediente: E-01401-2020-001334-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la comissió sobre el preu de les entrades en l'Auditori 'la Mutant' durant el mes de febrer passat.
Expediente: E-01905-2020-000118-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació dels barems de l'annex I i II del 'Reglament regulador del servici municipal d'ajuda a domicili de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València'.
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la resolució núm. LL-487, de 26 de març de 2020, per la qual s'adjudica pel procediment d'emergència el contracte d'allotjament i atenció social per a persones sense sostre al centre temporal de Torrent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la resolució núm. LL-497, de 27 de març de 2020, per la qual s'adjudica pel procediment d'emergència el contracte d'allotjament de persones sense llar, majors d'edat i consumidors de drogues al centre d'intervenció de baixa exigència per a drogodependents.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000028-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000029-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000030-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000045-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000050-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000051-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació d'oxidació avançada a la planta potabilitzadora el Realó (2a fase)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000170-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar les mesures per a garantir les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2019-000589-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures a favor de Serrano Aznar Obras Públicas, SLU.
Expediente: E-02901-2020-000382-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'una factura a favor de Urbanistas Ingenieros, SA.
Expediente: E-02901-2020-000462-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió contra el projecte de reparcel·lació forçosa de la UEU del sector del sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-03102-2019-000031-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Acció Ecologista-Agró i a la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife), en el marc del conveni signat amb totes dos entitats.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra diversos interessats, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
Expediente: E-04001-2019-000580-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra diversos interessats, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
Expediente: E-04001-2019-000840-00 - Aprovat
0023 - PRECS I PREGUNTES
0024 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Prosa Elàstica.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat COTLAS.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Fundación por la Justicia.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Dona compte i ratifica la contractació d'emergència adjudicada per a donar resposta a les necessitats derivades de l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: E-00703-2020-000037-00 - Aprovat
0028 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa ratificar la resolució CM-138 per la qual se suspenen les obres de reforma del parc de bombers del Centre Històric.
Expediente: E-01501-2018-000292-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'aportació de capital a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi.
Expediente: E-01801-2020-001602-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la titular de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVI edició.
Expediente: E-01905-2019-000304-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2019 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2019-000068-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Exduquere, SL, pels treballs realitzats durant els mesos de gener i febrer de 2020.
Expediente: E-02000-2020-000040-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en l'Oficina Municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del centre nocturn de baixa exigència.
Expediente: E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a Oxfam Intermón.
Expediente: E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del concurs de Relat Curt 2019 organitzat per la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2019-000171-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del concurs de Relat Curt 2019 organitzat per la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2019-000171-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2019, pel qual no s'admet el full d'estimació relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Ciutat.
Expediente: E-03103-2016-000140-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació al sector pressupostari del Servici de Gestió Centre Històric.
Expediente: E-03502-2020-000007-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el règim de prestació de servicis realitzats per les empreses FFC Medio Ambiente, SA, i SA Agricultores de la Vega durant el període d'estat d'alarma.
Expediente: E-04001-2020-000266-00 - Aprovat
0042 - TRESORERIA GENERAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de una factura a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-04909-2020-000144-00 - Aprovat
0043 - SERVICI FINANCER. Proposa declarar vàlid el procediment executat per a la contractació de noves operacions de préstec destinades al finançament de gastos de capital del Pressupost municipal 2020.
Expediente: E-05201-2020-000005-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la efectuada per concessió de llicència urbanística.
Expediente: E-05301-2001-000863-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer tècnic agrícola.
Expediente: E-01101-2020-001050-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2020-001248-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic d'integració social.
Expediente: E-01101-2020-001334-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ de la setena tinenta d'alcalde, titular de l'Àrea de Gestió de Recursos, delegada d'Inspecció General i Avaluació dels Servicis, d'Organització i Gestió de Personal, de Servicis Centrals Tècnics i de Contractació. Proposa aprovar mesures de redistribució de treball en el marc del pla de continuïtat de l'activitat dels servicis essencials de la ciutat de València, a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.
Expediente: E-01101-2020-001297-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2019-000206-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte refós de reparcel·lació forçosa, corresponent al programa d'actuació integrada que desenvolupa la unitat d'execució 'Camí fondo del Grao', i la memòria de fixació de quotes d'urbanització formulats per l'agent urbanitzador agrupació d'interés urbanístic 'Camino fondo del Grao', amb estimació de les al·legacions efectuades per ADIF.
Expediente: E-03107-2016-000011-00 - Aprovat
0051 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa adjudicar per la tramitació d'emergència el contracte d'una campanya de publicitat urgent per a donar a conéixer a la ciutadania el 'Portal informatiu COVID-19'.
Expediente: E-04103-2020-000014-00 - Aprovat
0052 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa adjudicar per la tramitació d'emergència el contracte d'una campanya de publicitat urgent sobre les mesures tributàries per a fer front al COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000015-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02301-2020-000071-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de la Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2020-001221-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2019-000400-00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ 'in voce' del regidor delegat d'Hissenda. Proposa ampliar fins al pròxim 15 d'abril la sol·licitud del pagament domiciliat en tres terminis dels rebuts de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana finalitzat el passat mes de març.
Aprovat
0057 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 10 d'abril de 2020 al dia 9 per coincidir amb festiu (Divendres Sant).
Aprovat