2020-03-06 - València

null 2020-03-06

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
06-03-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE MARZO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de febrer de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 362/15, interposat contra la incautació cautelar de l'aval prestat relatiu al PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Moncayo.
Expediente: E-00501-2020-000058-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 286/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000067-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 302/19, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar diverses reclamacions seguides contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013-2018.
Expediente: E-00501-2020-000072-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10, que declara la terminació del procediment del Juí Verbal núm. 1243/18, per danys produïts per un arbre situat al carrer dels Fusters.
Expediente: E-00501-2020-000071-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 923, de 11 de desembre de 2019, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 de València.
Expediente: E-01101-2016-000417-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de patrimoni històric i cultura.
Expediente: E-01101-2018-002659-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el grau de desenvolupament professional (GDP) d'una auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-003296-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre els llocs d'oficial de Policia Local (DE1-PH-N-F), referències núm. 1733, 2022 i 7201, i els llocs d'oficial de Policia Local Escorta (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-003017-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002858-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i una agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2019-003267-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Massalfassar.
Expediente: E-01101-2019-003270-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Sogorb.
Expediente: E-01101-2019-003985-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Aldaia.
Expediente: E-01101-2019-004057-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Picanya.
Expediente: E-01101-2019-004207-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'autorització i disposició del gasto derivat d'un reingrés al servici actiu amb efectes de 12 de febrer de 2019.
Expediente: E-01101-2020-001001-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional per millora d'ocupació TAG i la reincorporació com a agent de Policía Local.
Expediente: E-01101-2020-000602-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2020-001142-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica educadora social.
Expediente: E-01101-2020-000894-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000095-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020.
Expediente: E-04101-2018-000178-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte dels servicis corresponents al programa d'acolliment familiar en famílies extenses o afins en el marc del Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància.
Expediente: E-04101-2019-000046-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2019-000048-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert convocat per a contractar la prestació dels servicis d'impartició, gestió i seguiment d'accions formatives per a l'ocupació impulsades des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria en el marc del programa València Activa Exprés, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000090-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI una parcel·la situada al carrer davallada de Sant Miquel.
Expediente: E-05301-2020-000061-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2018-000114-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 54682.
Expediente: E-01305-2017-000391-00 - Aprovat
0028 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar pagaments que s'han de justificar del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2019.
Expediente: E-01601-2018-000039-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de Lo Rat Penat per acord de la Junta de Govern Local de 05 de desembre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000403-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2019-000409-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de l'associació cultural de la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2019-000609-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2019-000611-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2019-000612-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'entitat Rondalla i Danses la Comarcal amb motiu de la participació en el Rodafolk de les festes de Nadal 2019.
Expediente: E-01904-2019-001077-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del segon trimestre de 2020 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2019-000504-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000052-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconeixer l'obligació corresponent a una actuació en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2020-000065-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb Encom Games, SL.
Expediente: E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01909-2020-000013-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Espai de no Ficció Nofic Docs València.
Expediente: E-02000-2020-000012-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte de materials per a la presentació del projecte de remodelació museogràfica a l'Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000171-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el contracte d'autorització i permís de pas entre la Parròquia de Sant Andreu i l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02101-2014-000296-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures del servici de menjador i monitors en diverses escoles infantils municipals.
Expediente: E-02101-2018-000474-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions nominatives concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2019-000021-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-857, de 17 de desembre de 2019.
Expediente: E-02221-2019-000996-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Asociación Valenciana Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE).
Expediente: E-02201-2020-000013-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano per a la complementarietat del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social del Fons Social Europeu POISES 2019-2023.
Expediente: E-02201-2019-000203-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el 'Manual de bones pràctiques formals d'atenció a la ciutadania'.
Expediente: E-02222-2020-000151-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un local situat al passeig de les Facultats.
Expediente: O-02224-2019-000029-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000023-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000025-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000027-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la minuta del quart trimestre de 2019 del Curs 2019-2020 d'Art Floral i Jardineria per a Persones Majors.
Expediente: E-02224-2019-000378-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo.
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de costos derivats de la impressió i enquadernació del material necessari per a la 2a edició de 2019 de l'Escola d'Acollida.
Expediente: E-02250-2019-000315-00 - Aprovat
0059 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel compliment del contracte de servicis d'assistència tècnica sobre relacions institucionals del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).
Expediente: E-02350-2019-000030-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança d'Abastiment d'Aigües.
Expediente: E-02701-2019-000640-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un conveni amb Nestle España, SA, División Nespresso, per a la implementació del projecte pilot per al reciclatge d'alumini i acer lleuger a València.
Expediente: E-02801-2020-000107-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un protocol general d'actuació amb la Generalitat Valenciana per a la implementació del projecte pilot per al reciclatge d'alumini i acer lleuger a València.
Expediente: E-02801-2020-000488-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del passat mes de gener del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000058-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2020-000016-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Blanqueria.
Expediente: E-03103-2017-000056-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa prorrogar el contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2016-000065-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de gener.
Expediente: E-04909-2020-000084-00 - Aprovat
0068 - SERVICI FINANCER. Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'ofertes d'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament de València destinades a finançar gastos de capital del Pressupost municipal 2020.
Expediente: E-05201-2020-000005-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019.
Expediente: E-H4979-2016-000001-00 - Aprovat
0069 - PRECS I PREGUNTES
0070 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per una entitat beneficiària de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir una subvención a favor d'una entitat en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l'expedient 01201 2020 109.
Expediente: E-01201-2020-000108-00 - Aprovat
0073 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la contractació de l'actuació musical en el marc del CIBM 2019.
Expediente: E-01601-2019-000027-00 - Aprovat
0074 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: O-01601-2019-000036-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de febrer.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del proveïdor La Fam Teatre, SL, per la prestació dels servicis de personal amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000854-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000998-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Asociación Sariri Intercultural.
Expediente: E-01904-2019-000919-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la incorporació al programa artístic de la Cavalcada del Patrimoni del Programa de Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000128-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides per a la realització de festivals i circuits escènics, convocatòria 2019.
Expediente: E-01905-2018-000546-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la subvenció derivada del conveni marc de col·laboració firmat amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València corresponent a l'any 2019.
Expediente: E-02401-2019-001538-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de terminis per a l'execució de les obres d'habilitació de l'immoble situat al carrer de Guillem de Castro com a centre d'ocupació, formació i emprenedoria.
Expediente: E-02902-2018-001954-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes 2020'.
Expediente: E-02902-2020-000013-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica el reajustament d'anualitats corresponents al 'Projecte d'execució d'obres d'ìnfraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar conexió amb el carrer de Guillem de Castro', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03202-2009-000005-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000250-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la desestimació de les al·legacions sobre la exclusió provisional en les llistes d'admesos i exclosos en el concurs de mèrits de cap de secció (TD).
Expediente: E-01101-2019-001824-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 5831, en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2020-000987-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7624, per al Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
Expediente: E-01101-2020-001107-00 - Aprovat
0092 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa aprovar la valoració dels danys produïts en les infraestructures i béns de titularitat municipal i els seus organismes dependents, així com dels gastos extraordinaris de caràcter urgent ocasionats per la borrasca Glòria a la ciutat de València.
Expediente: E-00401-2020-000009-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres de 'Construcción d'un carril bici a l'avinguda del Primat Reig'.
Expediente: O-01801-2019-000060-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres de 'Remodelació d'un carril bici a l'avinguda del Port tram Serradora-Doctor J.J. Dòmine'.
Expediente: O-01801-2019-000060-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa d'actuacions musicals dels concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2020.
Expediente: E-01904-2020-000942-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar el trasllat i la restauració del facsímil de la Reial Senyera de 1928 per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals IVCR+I.
Expediente: E-02001-2018-001600-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució d'Alcaldia NV-381 d'11 de febrer de 2020.
Expediente: E-01101-2020-000196-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs i la impugnació interposat contra diversos acords del procediment selectiu per a proveir cinquanta-dos places d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001063-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants.
Expediente: E-01101-2020-001158-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
Expediente: E-01101-2019-002633-00 - Aprovat
0101 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el canvi de nom de la Banda Municipal de València.
Expediente: E-01601-2020-000014-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental territorial estratègic en l'àmbit de la modificació puntual del PGOU relativa a una reserva d'aparcaments a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Aprovat
0103 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de març de 2020.
Aprovat