2019-10-25 - València

null 2019-10-25

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-10-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE OCTUBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 4/83/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació de dos finques registrals.
Expediente: E-00501-2019-000308-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 445/18, interposat contra el requeriment de pagament dels gastos relatius a la redacció dels estudis tècnics i visites per a la demolició d'un edifici.
Expediente: E-00501-2019-000303-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 529/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000299-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 76/18, interposat contra l'ocupació per via de fet en l'execució d'un vial.
Expediente: E-00501-2019-000314-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 126/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000295-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 349/19, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts d'unes autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000301-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 379/19, interposat contra la no admissió de la sol·licitud de declaració de nul·litat d'una adscripció temporal.
Expediente: E-00501-2019-000310-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 404/19, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament de salaris.
Expediente: E-00501-2019-000309-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 29/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000221-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 49/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2019-000307-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 50/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2019-000306-00 - Quedar assabentat
0013 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptats en el segon trimestre de 2019.
Expediente: E-00408-2019-000296-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2019.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries al personal que va efectuar les notificacions relatives al nomenament dels membres de meses electorals de les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002856-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un professor de música, especialitat clarinet, per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2019-004043-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000058-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat per a contractar les obres de rehabilitació de diversos edificis situats als carrers de Josep Benlliure, d'Escalante i d'Empar Guillem, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i alliberar el crèdit corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000074-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació, manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2019-000075-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la destinada a viaris situada al carrer del Marqués d'Elx.
Expediente: E-05301-2019-000038-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la conformitat de l'escriptura pública d'agrupació de finques amb número de protocol 5.464, al contingut de la modificació puntual del pla parcial 158 'Polígon Vara de Quart'.
Expediente: E-05301-2019-000077-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de Jesuset de l'Hort.
Expediente: E-05305-2017-000095-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració i l'aportació municipal a la Fundació Premis Rei Jaume I 2019.
Expediente: E-00202-2019-000129-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00208-2019-000034-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00703-2018-000020-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponibles parts de les reserves del crèdit destinat al contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2019-000641-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura de servicis postals.
Expediente: E-01201-2019-000698-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00118 2018 5091.
Expediente: E-01305-2018-000062-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00118 2019 42866.
Expediente: E-01305-2019-000395-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2019-004841-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-005251-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2018-000170-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a les Falles de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000810-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01904-2019-000902-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de distribució de premsa per a les biblioteques municipals.
Expediente: E-01905-2019-000417-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'edició 2020 del Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2019-000431-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXVII edició.
Expediente: E-02000-2019-000015-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació municipal a favor de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2019-000104-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Arca de Noé.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció directa a favor de l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2019-000145-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Asociación para el Fomento del A-Ball en España-AFAE.
Expediente: E-02201-2019-000151-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa tindre per efectuat el reintegrament de part de la subvenció concedida a la Universitat de València en el marc del conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000578-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000580-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000582-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària a favor de l'associació Comité Español de la UNRWA per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària a la franja de Gaza.
Expediente: E-02250-2019-000212-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
Expediente: E-02310-2019-000279-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Ampliació i reforma de la instal·lació de mitjana i baixa tensió al Centre d'Operacions de Vara de Quart' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000256-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02701-2019-000502-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-02901-2016-001770-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Impuls Econòmic 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000383-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001811-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001820-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres de 'Millora del mercat d'Algirós i reurbanització del carrer de l'Actor Llorens al tram de la plaça de Sant Felip Neri'.
Expediente: E-03301-2018-000129-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d''Assistència tècnica LIFE LowCarbon Feed LIFE16 CCM/ES/000088'.
Expediente: E-03602-2019-000146-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
Expediente: E-03910-2016-000022-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Vidal de Canelles.
Expediente: E-03910-2017-000672-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000151-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa modificar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2019.
Expediente: E-04301-2019-000116-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'agost.
Expediente: E-04909-2019-000481-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - ALCALDIA. Proposa designar representants en la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
Expediente: E-00601-2019-000054-00 - Aprovat
0066 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00805-2019-000018-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de matriculació de diversos vehicles.
Expediente: E-01401-2019-004955-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar efectes no utilitzables diverses armes de 1ª categoria.
Expediente: E-01404-2019-000120-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000021-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000108-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa suspendre la tramitació de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000118-00 - Aprovat
0072 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa la suspensió temporal de l'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers Oest.
Expediente: E-01501-2018-000210-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa deixar sense efecte la subvenció nominativa a favor de Casa Asia i aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01909-2019-000008-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02001-2019-001315-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2019-000079-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000101-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor d'ASIEM (Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental).
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q Qualitat Turística' a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo i el Saler.
Expediente: E-02410-2019-000068-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02701-2019-000182-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València.
Expediente: E-02801-2018-000948-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes) per al subministrament de contenidors d'envasos lleugers i de paper cartó.
Expediente: E-02801-2019-001520-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el projecte d'implantació i prestació de servicis de recollida selectiva orgànica i ampliació de recollida selectiva, informació en contenidors i reorganització d'illes de contenidors per a la Zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001553-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el projecte d'implantació i prestació de servicis de recollida selectiva orgànica i ampliació de recollida selectiva, informació en contenidors i reorganització d'illes de contenidors per a la Zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001554-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el projecte d'implantació i prestació de servicis de recollida selectiva orgànica i ampliació de recollida selectiva, informació en contenidors i reorganització d'illes de contenidors per a la Zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001555-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte d'ajudes municipals València Activa Emprén 2019.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació del pagament corresponent a les persones beneficiàries del programa 'La Dipu et beca 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001213-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2019-001805-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar inicialment el projecte d'expropiació per a l'adquisició d'una parcel·la situada al carrer dels Brodadors.
Expediente: E-03103-2019-000036-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Aumsa, en concepte de transferència corrent.
Expediente: E-03201-2019-000050-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres d'infraestructures al barri de Patraix, carrers de Salabert, del Venerable Anyés, del Músic Gomis i adjacents.
Expediente: E-03301-2018-000064-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa establir els preus públics del servici municipal 'Menjar a domicili'.
Expediente: E-H4969-2019-000021-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la petició formulada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) de mutació demanial d'una parcel·la municipal situada a la plaça de l'Actor Enrique Rambal i deixar sense efecte la seua adscripció a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-05301-2019-000096-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament la concessió administrativa per a ocupació de subsòl públic per a aparcament situat al carrer de Velázquez.
Expediente: E-05304-2018-000086-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000545-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a oficial de servicis.
Expediente: E-01101-2019-004211-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal al servici de l'Ajuntament amb motiu de les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004516-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries al personal que va efectuar les notificacions relatives al nomenament dels membres de meses electorals de les Eleccions Europees i Locals del 26 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002855-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc de treball de Comissaria Principal Cap de la Policia Local (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-004512-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004432-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el crèdit destinat al pagament de les actuacions necessàries per a gestionar i executar el projecte d'obres de millora de l'espai públic contigu al Cobert núm. 2 del Port de València.
Expediente: E-03201-2018-000044-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004467-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004475-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004481-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004436-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004473-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004437-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004438-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Guadassuar.
Expediente: E-01101-2019-001898-00 - Aprovat
0115 - ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ DE PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa aprovar el cessament del gerent de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-70010-2019-000201-00 - Aprovat
0116 - ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ DE PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa aprovar el nomenament del gerent de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-70010-2019-000202-00 - Aprovat