2019-10-04 - València

null 2019-10-04

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-10-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE OCTUBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i urgent, extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 25, 26 i 27 de setembre de 2019, respectivament.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 159/15, interposat contra expedient d'ocupació amb vista a recuperar la propietat municipal ocupada per un hotel.
Expediente: E-00501-2019-000292-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 43/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000287-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 2824.
Expediente: E-01101-2019-003855-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de personal auxiliar administratiu, referència núm. 9096.
Expediente: E-01101-2019-003169-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal auxiliar administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 6307, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
Expediente: E-01101-2019-004125-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 713, en el Servici de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2019-004107-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004067-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants d'agost de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004068-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases reguladores de l'ajuda per a escoles d'estiu segons allò que s'ha previst en l'article 63 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-004136-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a un nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000201-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte d'adequació a ús escènic de la Nau 3 del Parc Central i execució d'instal·lacions addicionals.
Expediente: E-04101-2019-000053-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere, 33 i de Lluís Despuig, 20, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a dos vivendes dúplex que donen al carrer de Sant Pere i una vivenda dúplex que dona al carrer de Lluís Despuig, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000178-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE de suport.
Expediente: E-00801-2017-000028-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 8-Hardware control presència).
Expediente: E-00801-2019-000132-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 13-Hardware parc servidors HP).
Expediente: E-00801-2019-000134-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 18-Hardware cabines NeTAPP).
Expediente: E-00801-2019-000135-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte de prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals.
Expediente: E-01201-2016-000519-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures de 2018.
Expediente: E-01401-2019-002745-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda de Burjassot'.
Expediente: E-01801-2018-004712-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda del Regne de València'.
Expediente: E-01801-2018-004716-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2019-000308-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació del reintegrament total d'una subvenció concedida a l'Associació Cultural Comissió Festes Carpesa.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01905-2019-000386-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2019-000024-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2019-000050-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament a justificar en relació amb els gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXVII edició.
Expediente: E-02000-2019-000098-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'un bust escultura de Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana.
Expediente: E-02001-2018-001481-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia a una subvenció concedida en el pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2018-2019, aprovar el reintegrament i alliberar l'import corresponent.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de material escolar per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil durant el curs 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000326-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de 'Menjar a casa'.
Expediente: E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per APNAV (Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la congregació de las 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados'.
Expediente: E-02201-2018-000353-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de costos derivats de l'allotjament, manutenció i bugaderia de setanta-dos persones allotjades a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2019-000143-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor d'ASIEM (Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental).
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar la modificació de l'Òrgan Gestor de Platges.
Expediente: E-02410-2019-000085-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligacions corresponents al projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016'.
Expediente: E-02701-2019-000249-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3537, de 24 d'abril de 2019.
Expediente: E-02901-2017-000834-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar les renúncies presentades i alliberar crèdit destinat a les ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits destinada al desenvolupament del pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
Expediente: E-02902-2019-001776-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Renovació d'infraestructures al carrer de Jorge Juan'.
Expediente: E-03301-2018-000155-00 - Retirat
0044 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Mare de Déu del Sufragi.
Expediente: E-03910-2019-003405-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació núm. 3 de les obres de remodelació del jardí situat a la plaça del Centenar de la Ploma.
Expediente: E-04001-2018-000473-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-04301-2019-000122-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - ALCALDIA. Proposa designar representant en el Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: E-00601-2019-000063-00 - Aprovat
0048 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dona compte dels decrets de l'Alcaldia Presidència en relació amb la celebració de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2019-000019-00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a tres funcionaris de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000045-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor del Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per a finançar parcialment el 'Programa d'ajuda al bany: una platja per a tots'.
Expediente: E-02410-2019-000076-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa ratificar la Resolució núm. GL-1106, de 12 de setembre de 2019, per la qual es va aprovar la memòria esmenada del projecte tècnic denominat 'Obres de renovació d'infraestructures i conversió en zona de vianants de la plaça del Ceramista Gimeno'.
Expediente: E-03301-2019-000088-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa alliberar crèdit del contracte de prestació dels servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (25 lots).
Expediente: E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de captura d'animals errants o abandonats i altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000096-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'una coordinadora artística per a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01101-2018-004475-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a integració social.
Expediente: E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Borriol.
Expediente: E-01101-2019-000559-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Mislata.
Expediente: E-01101-2019-001265-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Mislata.
Expediente: E-01101-2019-001374-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 9089, en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2019-004019-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal auxiliar administratiu, referència núm. 446, en el Grup Municipal VOX.
Expediente: E-01101-2019-004177-00 - Aprovat
0062 - MOCIÓ conjunta de la titular de l'Àrea de Gestió de Recursos i del titular de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia sobre organització municipal.
Expediente: E-00207-2019-000006-00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Organització i Gestió de Persones i del regidor delegat de Relacions amb els Mitjans sobre organització municipal.
Expediente: E-00207-2019-000007-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical.
Expediente: E-01101-2019-001101-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència núm. 2721.
Expediente: E-01101-2018-002087-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 6410, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
Expediente: E-01101-2019-004193-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal VOX.
Expediente: E-01101-2019-004187-00 - Aprovat
0069 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a servicis de publicitat.
Expediente: E-04103-2019-000037-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-03910-2019-000106-00 - Aprovat