2019-09-13 - València

null 2019-09-13

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de setembre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació de l'Ajuntament i deixa sense efecte la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 dictada en el Recurs PA núm. 145/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000275-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 521/17, interposat contra la desestimació d'una reclamació d'honoraris reportats per la redacció del 'Projecte d'execució i infraestructures per a un sistema de videovigilància i comunicació mitjançant pals SOS Jardí del Túria, València'.
Expediente: E-00501-2019-000272-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa delegar en l'alcalde la facultat de resoldre les sol·licituds d'autorització de l'ús temporal del Palau de l'Exposició i l'autorització de la instal·lació de taules informatives i petitòries davant les façanes dels edificis de l'Ajuntament i l'antiga Fàbrica de Tabac.
Expediente: E-8RE05-2019-000093-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003293-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 7668, en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva.
Expediente: E-01101-2019-001449-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2019-003887-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003898-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003899-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament en subsol, els jardins, el bulevard i la xarxa viària situats als carrers de l'Explorador Andrés, del Poeta Duran i Tortajada, d'Emili Gascó Contell, de l'Actriu Encarna Máñez i adjacents.
Expediente: E-05303-2012-000118-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament en subsol de servici públic situat al carrer del Doctor Josep Juan Dòmine.
Expediente: E-05303-2013-000086-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les finques resultants adjudicades i donar de baixa les finques inventariades aportades en el projecte de reparcel·lació forçosa fase 1A-Àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central'.
Expediente: E-05303-2018-000176-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
Expediente: E-05307-2016-000028-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit del contracte de servici de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-01201-2018-000720-00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra la mediadora i l'asseguradora municipal.
Expediente: E-01305-2011-000556-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2019.
Expediente: E-01305-2015-000596-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 12288.
Expediente: E-01305-2016-000069-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 117930-01.
Expediente: E-01305-2016-000595-00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2017 45.
Expediente: E-01305-2017-000003-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del quart trimestre de 2019 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2018-000575-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de seguretat del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2019-000371-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a la valoració i concessió de les subvencions a programacions i projectes culturals 2019.
Expediente: E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2019-000059-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per PSIMA (Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'ordenança reguladora del servici de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000402-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de juny del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000406-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de juliol del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000453-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000452-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000454-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis del III Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2019-000014-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament durant el passat mes de juny.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament durant el passat mes de juliol.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió de la instal·lació de gas en una vivenda municipal.
Expediente: E-02250-2019-000060-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de l'allotjament, manutenció i bugaderia de diverses persones en un hostal de València.
Expediente: E-02250-2019-000142-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000285-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001623-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001747-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001797-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a la sol·licitud d''expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Ciutat.
Expediente: E-03103-2016-000140-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa instar a la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica perquè sol·licite al Ministeri de Foment una ampliació del termini per a l'execució de les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de juliol.
Expediente: E-04909-2019-000386-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2019 i arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000008-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-003321-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2019-000405-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2019-000609-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVI edició.
Expediente: E-01905-2019-000304-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu del viatge per a l'assistència a la primera reunió de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI) celebrada a Madrid.
Expediente: E-02250-2019-000116-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA).
Expediente: E-02610-2019-000497-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les bases reguladores per a la selecció del personal del pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
Expediente: E-02902-2019-001776-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la retirada de l'oferta presentada per una licitadora en el procediment convocat per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barris 2017 i 2018, quant al lot núm. 2 (carril bici avinguda del Primat Reig), i requerir la licitadora que ha presentat la millor oferta per a la presentació de la documentació pertinent prèviament a l'adjudicació del citat lot.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2019.
Expediente: E-04301-2019-000116-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment Abreviat núm. 308/18.
Expediente: E-01101-2017-001755-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu, referència núm. 416, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003947-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 3068, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003951-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles i aprovar el projecte de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0072 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual derivat del contracte per a la prestació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots).
Expediente: O-04302-2019-000009-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció al Centre de Música i Dansa Natzaret.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0075 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000018-00 - Aprovat