2018-10-31 - València

null 2018-10-31

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 d'octubre de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 i desestima el Recurs PO núm. 4/16, interposat contra la desestimació de la reclamació d'abonament d'interessos reportats per l'expropiació d'una parcel·la destinada a sistema local educatiu.
Expediente: E-00501-2018-000356-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 273/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000365-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 210/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
Expediente: E-00501-2018-000361-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 93/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000359-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 477/17, interposat contra la designació del personal membre del tribunal de selecció de la convocatòria de cinquanta-dos places d'oficial/a de Policia Local.
Expediente: E-00501-2018-000358-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 328/18-A, relatiu a liquidacions complementàries de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2018-000354-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 820, en el Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2018-003714-00 - Aprovat
0009 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del projecte 'Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València'.
Expediente: E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis informàtics de manteniment correctiu del software Adabas-Natural.
Expediente: E-00801-2018-000042-00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 56896.
Expediente: E-01305-2018-000384-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 91487.
Expediente: E-01305-2015-000411-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord de 21 de setembre de 2018, d'adjudicació de les ajudes a festivals i circuits 2018.
Expediente: E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de 5 d'octubre de 2018, d'adjudicació de les ajudes a projectes d'especial interés 2018.
Expediente: E-01905-2018-000015-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a l'adquisició d'equipament en les biblioteques i agències de lectura públiques per a l'exercici 2018.
Expediente: E-01905-2018-000224-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures derivades del Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2018-000446-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la sol·licitud de renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'edició 2019 del Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2018-000514-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXVI edició.
Expediente: E-02000-2018-000014-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic municipal 2018.
Expediente: E-02101-2017-000426-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000431-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvenció per a la realització d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme a favor d'una entitat inscrita en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de l'organització del Sopar Solidari de CEAR a benefici de les persones refugiades.
Expediente: E-02310-2018-000323-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa València.
Expediente: E-02902-2018-001681-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equips informàtics per als tallers d'ocupació.
Expediente: E-02902-2018-002048-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei d'una parcel·la situada al costat de la plaça de Segòvia.
Expediente: E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
0028 - PRECS I PREGUNTES
0029 - ALCALDIA. Proposa aprovar la modificació de vocal en el Consell d'Administració de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Orquestra de València, en representació del Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0030 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2018-000011-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del contracte de 'Redacció d'un estudi de mobilitat en centres escolars dels barris Cabanyal-Canyameral-Cap de França de la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2017-004033-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Natación Mediterráneo Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000226-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de l'entitat Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2018-000261-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar parcialment la sol·licitud de baixa de fonts del contracte de manteniment de fonts ornamentals.
Expediente: E-02701-2018-000262-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8. Parcel·la Museu de Belles Arts San Pius V.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament a la plaça del Músic Moreno Gans.
Expediente: E-04001-2016-000630-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Jardineria.
Expediente: E-04001-2018-000842-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2018, de modificació de les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-04301-2018-000132-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana adjunta a cap servici (TD), referència núm. 7702, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2018-003717-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional per millora d'ocupació de tècnic mitjà de treball social i aprovar el reingrés en lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003765-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica d'administració general.
Expediente: E-01101-2018-003883-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la petició de suspensió d'acte administratiu manifestada en el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal selectiu per a la provisió en propietat de cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003872-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 6424, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-002569-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8064, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2018-002570-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8185, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2018-002632-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres enginyeres tècniques industrials.
Expediente: E-01101-2018-003357-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2018-000112-00 - Aprovat