2018-07-27 - València

null 2018-07-27

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-07-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 455/16, interposat contra la inactivitat municipal en relació a la reclamació d'interessos de demora meritats pel pagament tardà de certificacions i revisió de preus de les obres 'Dependències de bombers i policia local al Centre Històric de València'.
Expediente: E-00501-2018-000280-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 9/17), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000274-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 18/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000278-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 280/17, interposat contra la no admissió de la declaració responsable presentada per a una estació base telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000283-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de coordinació salut, seguretat i higiene laboral (TD). referència núm. 7510, en el Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2018-002392-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 3757, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2018-001312-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 3406, en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2018-002390-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 928, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-002404-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 4350, en el Servici de Persones Majors.
Expediente: E-01101-2018-002555-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2018-002170-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002064-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2018-002695-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general.
Expediente: E-01101-2018-002486-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2018-002619-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives.
Expediente: E-01101-2018-002470-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació d'una administrativa.
Expediente: E-01101-2018-002609-00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'atenció ciutadana (010).
Expediente: E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 5 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, en relació al lot núm. 1 (carril bici a l'avinguda de Burjassot, tram Sant Pancraç-Ronda Nord).
Expediente: E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
0020 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de construcció dels carrils bici seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, dividit en 3 lots (lots 2 i 3).
Expediente: E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim, per a trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-04101-2017-000177-00 - Aprovat
0022 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar, núm 7, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000016-00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa requerir les licitadores que han presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, quant als lots 2, 3, 4 i 5, per a les obres de carrils bici, dividit en 5 lots, seleccionats a través de consulta ciutadana d'inversions de barri 2016.
Expediente: E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 624/18.
Expediente: E-04101-2017-000124-00 - Quedar assabentat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar l'oferiment de pagament d'una quantitat en compliment de l'acord de venda per contigüitat adoptat per la Junta de de Govern Local de 13 de maig de 2011, amb motiu de llicència sol·licitada per a la construcció de vivendes de renda lliure al solar que va ser objecte d'alienació en l'esmentat acord.
Expediente: E-05305-2011-000006-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer del Pare Simó.
Expediente: E-05305-2017-000097-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2018-000088-00 - Aprovat
0028 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de guants de treball.
Expediente: E-01501-2018-000335-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament dels interessos meritats corresponents a la tercera anualitat del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-01801-2016-004436-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura núm. 1 dels tallers per a aprenentatge en la reutilització d'elements de la bicicleta realitzats en la Setmana Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001542-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura núm. 2 dels tallers per a aprenentatge en la reutilització d'elements de la bicicleta realitzats en la Setmana Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis ocasionats amb motiu de la celebració del programa d'activitats per a joves de la Regidoria de Joventut de 15 de març a juny de 2018.
Expediente: E-01902-2018-000013-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el modificat núm. 2 del projecte d'obres de construcció de la infraestructura esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000464-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió de la XVIII edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2018-000129-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la construcció d'un vehicle figuratiu singular per a les festes de la ciutat de València.
Expediente: E-01904-2017-000616-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament a justificar dels gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXVI edició.
Expediente: E-02000-2018-000062-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer drets i reintegrar part de la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana en concepte d'ajuda als itineraris d'inserció sociolaboral per al barri de Natzaret.
Expediente: E-02201-2017-000035-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per l'associació COTLAS dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de modificació del 'Reglament regulador del servici municipal d'ajuda a domicili de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València'.
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per SETEM CV del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Pro Fundación Escuelas con Alma per al desenvolupament del projecte 'Ajuda humanitària d'emergència per a persones refugiades a Sèrbia'.
Expediente: E-02250-2017-000167-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02501-2018-000004-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana en matèria de protecció del medi ambient atmosfèric al terme municipal de València.
Expediente: E-02610-2018-000110-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar resolta una reclamació i arxivar les actuacions per desaparició de l'objecte del procediment.
Expediente: E-02701-2016-000069-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus contradictoris del projecte 'Canonada arterial DN800/600 pel passeig de la Petxina entre el carrer de Torres i el carrer del Racó d'Ademús'.
Expediente: E-02701-2015-000172-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la 14a revisió de preus de les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
Expediente: E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del projecte de renovació del clavegueram dels carrers de les Dunes (el Perellonet) i de Tous (València).
Expediente: E-02701-2016-000173-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del projecte de renovació del clavegueram dels carrers de Berenguer Mallol i de la Conserva al barri d'Aiora.
Expediente: E-02701-2016-000307-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2018 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2018-000240-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02802-2018-000248-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 360/17.
Expediente: E-02901-2016-001819-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2017.
Expediente: E-02901-2017-000064-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades (Programa EMCUJU 2018-2019) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2018-000358-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació per a la contractació de persones jóvens (Programa EMPUJU 2018-2019) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2018-000359-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés de la quantitat corresponent al reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2017' i declarar l'obligació d'abonar interessos de demora.
Expediente: E-02902-2018-000489-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el 'Quadre de preus d'urbanització de l'Ajuntament de València'.
Expediente: E-03003-2017-000025-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en relació a la finca núm. 1 del projecte d'expropiació per a la construcció d'una zona verda a la plaça del Músic Cuesta (Font de Sant Lluís).
Expediente: E-03103-2001-000222-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a la finca núm. 58-59 del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E-03103-2005-000058-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit corresponent a l'ocupació d'una finca situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2017.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte constructiu denominat 'Projecte refós II d'habilitació de solars fase 1a del PAI Parc Central'.
Expediente: E-03301-2014-000080-00 - Aprovat
0068 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a realitzar obres de reparació puntual del paviment de determinats carrers de la ciutat.
Expediente: E-03401-2018-000274-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions d'emergència realitzades en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2018-000015-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actuació d'emergència realitzada en un immoble situat a la plaça de l'Almoina.
Expediente: E-03801-2018-000320-00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ del regidor delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte TOMORROW.
Expediente: E-08001-2018-000025-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la substitució de membre en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la ciutat de València 2014-2018.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Quedar assabentat
0073 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa el cessament del titular del màxim òrgan de direcció de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2018-000007-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de subministrament de gas natural.
Expediente: E-01201-2016-000175-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de materials d'obra.
Expediente: E-01201-2018-000430-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de regularització de primes d'assegurances de danys materials.
Expediente: E-01201-2018-000467-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2018-000468-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000471-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis ocasionats amb motiu de la celebració del programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.
Expediente: E-01902-2018-000012-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
Expediente: E-01902-2018-000023-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del passat mes de març del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000104-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del passat mes d'abril del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000159-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del passat mes de maig del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000160-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'obres de rehabilitació de l'Alqueria Coca.
Expediente: E-02201-2016-000463-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció al Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM) en concepte de quota anual 2018.
Expediente: E-02802-2018-000233-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota anual 2018.
Expediente: E-02802-2018-000234-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota anual de la Ruta Cultural Europea 2018.
Expediente: E-02802-2018-000235-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa alçar la suspensió de llicències en un solar situat al carrer de Cadis.
Expediente: E-03A01-2017-000016-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa convocar el procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans al barri de Malilla de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2018-000629-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa cedir l'ús d'un immoble municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' per a destinar-lo a Oficina de l'Energia.
Expediente: E-08001-2018-000026-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de diferències econòmiques en execució de la Sentència núm. 367/17 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1.
Expediente: E-01101-2016-000551-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2018.
Expediente: E-01101-2017-000804-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico, SL.
Expediente: E-01101-2018-002406-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 7987.
Expediente: E-01101-2018-002456-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc reservat d'intendent general (comissari principal) de Policia Local (TD), referència núm. 6003.
Expediente: E-01101-2018-002488-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment de l'1,5 % en les retribucions conforme a allò que es preveu en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
Expediente: E-01101-2018-002466-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2018-000828-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment el recurs d'alçada interposat contra la baremació del concurs de la convocatòria d'inspector/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002658-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa iniciar tràmits per a la celebració d'un contracte basat en l'Acord Marc per a la contractació del subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la FEMP.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte basat en l'Acord Marc per al subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària.
Expediente: E-02250-2018-000042-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir els premis del Concurs d'Art Floral 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000139-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall 'Ordenació de volums parcel·les 15.1 i 2 del PRI del centre històric de Patraix'.
Expediente: E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
0108 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 26a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
Expediente: E-05501-2018-000023-00 - Aprovat
0109 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 27a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000026-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'associació Servicio Jesuita a Migrante.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació en la biblioteca municipal Carola Reig', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000045-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000051-00 - Aprovat
0113 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de la Comunitat Valenciana d'Esclerosi Múltiple.
Expediente: E-00201-2018-000015-00 - Aprovat
0114 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2018-000016-00 - Aprovat
0115 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels Premis d'Innovació Social Ciutat de València 2018.
Expediente: E-00202-2018-000004-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00703-2018-000020-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 664.
Expediente: E-01101-2018-002371-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal funcionari com a inspector/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0119 - MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde president. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, en el sentit d'ampliar durant el període vacacional el règim de substitució previst en este.
Aprovat