2018-06-29 - València

null 2018-06-29

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de juny de 2018.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 13 de juny de 2018.
Expediente: E-05692-2018-000005-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i estima parcialment el Recurs PO núm. 187/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000194-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i estima el Recurs PO núm. 312/15, interposat contra denegació de la comunicació ambiental per a l'exercici d'una activitat.
Expediente: E-00501-2018-000225-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 5/12 i acumulat del Jutjat núm. 4, PO núm. 262/12, interposats contra la modificació d'una llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2012-000139-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 69/16, sobre desestimació de sol·licitud de caducitat d'una llicència de pub.
Expediente: E-00501-2018-000220-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 277/17, interposat contra denegació de llicència de rehabilitació d'edifici protegit.
Expediente: E-00501-2018-000204-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 350/17, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2018-000222-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 236/17 i reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000226-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 238/17 i reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000214-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 407/17, sobre requeriment d'anul·lació de la modificació de la plantilla municipal.
Expediente: E-00501-2018-000229-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 11/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000227-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 15/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000228-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 19/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000215-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 20/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000216-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 21/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000217-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 33/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000218-00 - Quedar assabentat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 89/18, interposat contra acord d'execució de desnonament en huit finques de la unitat d'execució A1 Parc Central.
Expediente: E-00501-2018-000205-00 - Quedar assabentat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments de tècnic/a Auditoria.
Expediente: E-01101-2017-000893-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la diferència del subfactor específic N i F a un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-001886-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002121-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'intendent principal (comissari) de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-001970-00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-04101-2017-000039-00 - Aprovat
0024 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
0025 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici d'organització, obertura i didàctica del Museu de l'Arròs, així com del manteniment de la maquinària industrial de valor històric artístic inclosa a l'immoble, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000106-00 - Aprovat
0026 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la gestió del servici públic municipal de les escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal de 'Benicalap', 'Mini-poli', 'Sant Pau', 'General Urrutia', 'Pardalets', 'Algirós' i 'Diputada Clara Campoamor', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000124-00 - Aprovat
0027 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim, per a trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000177-00 - Aprovat
0028 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de bar-cafeteria del Cementeri General de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000019-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la biblioteca municipal 'Carmelina Sánchez-Cutillas' situada al carrer del Poeta Serrano Clavero.
Expediente: E-05303-2015-000099-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici 'Alqueria Falcó' i una parcel·la per a espai lliure situada vora el camí de Montcada.
Expediente: E-05303-2017-000045-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una nau situada al carrer de Lluís Despuig.
Expediente: E-05303-2018-000104-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'unes parcel·les amb destinació a viaris.
Expediente: E-05307-2017-000078-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de servicis postals i de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000388-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació de seguretat i salut de diverses obres.
Expediente: E-01201-2018-000417-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Servicis Innovadors i Sostenibles.
Expediente: E-01201-2018-000424-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 117723.
Expediente: E-01305-2014-000462-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2016 21721.
Expediente: E-01305-2016-000326-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la realització de servicis operatius de juny a desembre de 2018.
Expediente: E-01401-2018-003631-00 - Aprovat
0039 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la cessió gratuïta d'un vehicle a favor de l'Ajuntament de Bétera.
Expediente: E-01501-2018-000179-00 - Aprovat
0040 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la cessió gratuïta de dos vehicles a favor de l'ONG Bombers pel Món.
Expediente: E-01501-2018-000180-00 - Aprovat
0041 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Expediente: E-01601-2018-000009-00 - Aprovat
0042 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Clemente Pianos, SL.
Expediente: E-01601-2018-000016-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació final del projecte d'obres del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal.
Expediente: E-01801-2018-001826-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per ELSA-Asociación Europea de Estudiantes de Derecho-València, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
Expediente: E-01902-2018-000044-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament d'un futbolí per a l'equipament als centres municipals de Joventut.
Expediente: E-01902-2018-000065-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del tercer trimestre de 2018 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2017-000237-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Per Amor a l'Art.
Expediente: E-01905-2018-000329-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2017-000053-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un protocol de d'actuació per al foment dels festivals culturals promoguts pels agents culturals de l'àmbit privat a la ciutat de València.
Expediente: E-02000-2017-000099-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració firmat en 2013 amb Grupo Eulen, SA.
Expediente: E-02201-2013-004216-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració firmat en 2015 amb Leroy Merlin Burjassot.
Expediente: E-02201-2015-000045-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Intercultural Candombe del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Grupo Eulén, SA.
Expediente: E-02201-2018-000226-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la col·locació d'una bancada de marbre a la cafeteria del CMAPM Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-02224-2018-000226-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2017 del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació d'Ames de Casa Tyrius.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació tècnica i econòmica presentada per AVISF del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble sahrauí del País Valencià destinada al projecte 'Vacances en pau 2017'.
Expediente: E-02250-2017-000154-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de les 'Activitats musicals' organitzades per la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000254-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis complementaris als servicis de control de plagues.
Expediente: O-02401-2017-000155-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sotmetre a informació pública la 'Modificació de la proposta de mesures definitives de la Zona Acústicament Saturada del barri del Carme'.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6191, de 17 d'octubre de 2017, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000872-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la fundació Escuela de Organización Industrial (EOI) i Orange Espagne, SAU.
Expediente: E-02901-2018-001761-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2655, de 3 d'abril de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la confluència dels carrers de Rubén Darío i del Palància.
Expediente: E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
0069 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a servicis de publicitat.
Expediente: E-04103-2018-000041-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar els preus públics per entrada a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-H4969-2018-000014-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-08001-2018-000007-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000010-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Acova.
Expediente: E-01903-2017-000159-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la titular de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició.
Expediente: E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al comissariat de l'exposició 'Infirmes'.
Expediente: E-02001-2018-000560-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Aguas de Valencia i Emivasa.
Expediente: E-02201-2018-000188-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa modificar els percentatges dels gastos plurianuals de l'execució de les obres i direcció facultativa del projecte bàsic i d'execució de l'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria dels Concursos Literaris 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000234-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el 'Mapa Estratègic de Soroll 2017 del terme municipal de València'.
Expediente: E-02610-2017-000591-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar a favor de l'EMT l'ús temporal i provisional d'una parcel·la situada a la tercera fase de l'ampliació del Cementeri Municipal de València per a l'activitat d'aparcament de la flota d'autobusos del servici municipal de transports.
Expediente: E-02802-2018-000222-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3467, d'11 de maig de 2018.
Expediente: E-02901-2018-001718-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3693, de 18 de maig de 2018.
Expediente: E-02901-2018-001788-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta de la comissió avaluadora de les beques de formació 'La Dipu et Beca 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
0085 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-582, de 5 de febrer de 2018, de concessió de llicència per a construcció d'edifici.
Expediente: E-03501-2017-000646-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa corregir un error material contingut en el projecte 'Enjardinament entre els carrers: de Silla, de l'Enginyer Dicenta, de l'Esperança i de l'Enginyer Aubán'.
Expediente: E-04001-2017-000374-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa corregir un error material contingut en el projecte 'Enjardinament a la plaça de Santa Maria Mazzarello'.
Expediente: E-04001-2017-000383-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'un informàtic per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-002197-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 227, al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-001908-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 295, al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-001905-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació de sis administratius/ives.
Expediente: E-01101-2018-001756-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2018-002179-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc subalterns/ernes.
Expediente: E-01101-2018-002180-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 4064, en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-002232-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (PH), referència núm. 768, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2018-002185-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa a diferències de retribució.
Expediente: E-01101-2018-002313-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en les bases de la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2219.
Expediente: E-01101-2018-002165-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2253.
Expediente: E-01101-2018-002166-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2291.
Expediente: E-01101-2018-002167-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2305.
Expediente: E-01101-2018-002168-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 3150.
Expediente: E-01101-2018-002181-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
Expediente: E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000581-00 - Aprovat