2018-06-22 - València

null 2018-06-22

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de juny de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm CF-2513, de 17 de novembre de 2016.
Expediente: E-01002-2016-000038-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar una omissió involuntària i reconéixer triennis a la interessada.
Expediente: E-01101-2018-001552-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 6359, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2018-002120-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 3032, en el Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2018-002075-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 383, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2018-002077-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8527, en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
Expediente: E-01101-2018-002078-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 660, en el Jurat Tributari.
Expediente: E-01101-2018-002080-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 3656, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2018-002084-00 - Aprovat
0010 - SERVICIO DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de nou auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2018-002103-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
Expediente: E-01101-2018-002189-00 - Aprovat
0012 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 5 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, en relació al lot núm. 1 (carril bici a l'avinguda de Burjassot, tram Sant Pancraç-Ronda Nord), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 3 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, en relació al lot núm. 2 (carril bici a l'eix Sancho Tello-Jeroni de Montsoriu) i al lot núm. 3 (carril bici a l'avinguda del Mestre Rodrigo. Tram Miquel Navarro (escultor)-Pío Baroja), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat 'l'Escorxador' situat al barri del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000180-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000006-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar el servici de menjador i monitors a les escoles infantils 'Gent Menuda', 'Quatre Carreres' i 'Solc', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000012-00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'alienació de catorze immobles de propietat municipal i naturalesa jurídica patrimonial (dividit en 14 lots).
Expediente: E-04101-2018-000017-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000035-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la posada a la disposició de diversos immobles a favor de l'Ajuntament per part de l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, amb la finalitat de poder desenvolupar les actuacions previstes tant en el marc de l'estratègia EDUSI com del Pla d'inversió productiva de la Generalitat Valenciana (PIP).
Expediente: E-05301-2018-000005-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada a la pedania de Massarrojos, junt al carrer de les Llometes.
Expediente: E-05304-2018-000045-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Animal una parcel·la situada al límit del terme municipal de Tavernes Blanques amb la finalitat d'adequar-la i utilitzar-la per a ubicar i acollir animals.
Expediente: E-05304-2018-000080-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de l'aval de les persones i empreses beneficiàries de les ajudes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el projecte pilot 'Connecta VLCi' per a participar en la 'Convocatòria del Pla nacional de territoris intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, pilots d'edificis intel·ligents'.
Expediente: E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
Expediente: E-00910-2018-000008-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000329-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI i HP i d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2018-000341-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica.
Expediente: E-01201-2018-000376-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de missatgeria tradicional mòbil (sms).
Expediente: E-01201-2018-000378-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Ordinari núm. 330/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000121-00 - Aprovat
0030 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar pagaments a justificar del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2018.
Expediente: E-01601-2018-000018-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sóftbol Piratas Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000215-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Waterpolo Turia.
Expediente: E-01903-2017-000241-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les Arts Escèniques 2018.
Expediente: E-01905-2018-000276-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del catàleg de l'exposició 'Infirmes'.
Expediente: E-02001-2018-000418-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa al servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes d'abril.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes de maig.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Limpiezas Amparo Cifuentes, SA, en matèria d'inserció laboral.
Expediente: E-02201-2018-000185-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2017-000490-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000273-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000274-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000275-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Fundación por la Justicia per al desenvolupament de distintes activitats relacionades amb la realització del IX Festival Internacional de Cine i Drets Humans.
Expediente: E-02250-2018-000037-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2017-000334-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Trànsits per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2017-000335-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2018-000078-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar crèdits autoritzats i disposats a favor d'Emivasa corresponents a inversions finalitzades i recepcionades.
Expediente: E-02701-2018-000213-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000216-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Control fitosanitari I'.
Expediente: E-02902-2016-000982-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I'.
Expediente: E-02902-2016-000986-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II'.
Expediente: E-02902-2016-000987-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes 'València Activa Jove: formació anglés 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000466-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a un servici prestat com a docent del taller d'ocupació 'Adaptació de peces de roba tradicionals'.
Expediente: E-02902-2018-000473-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte d'impartició de formació en competències digitals dels quatre grups del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000479-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000488-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la memòria justificativa relativa a la revisió detallada del PGOU de la ciutat de València.
Expediente: E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de l'illa de cases 1 del PRIM 'Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre'.
Expediente: E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2893, de 13 d'abril de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-3587, de 15 de maig de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000006-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2084, de 7 de març de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2086, de 7 de març de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000037-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota de soci de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET) corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer dels Àngels.
Expediente: E-03910-2017-000746-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici dels carrers d'Eugenia Viñes-de Pavia.
Expediente: E-03910-2018-000033-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-05302-2018-000219-00 - Aprovat
0073 - PRECS I PREGUNTES
0074 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril i maig de 2018.
Expediente: E-04906-2018-000008-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I' relativa a l'aportació de l'exercici 2017.
Expediente: E-00202-2017-000009-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor de dos infraccions disciplinàries.
Expediente: E-01404-2018-000020-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000108-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-002308-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'una transferència de capital a l'organisme autònom municipal Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000139-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició i instal·lació d'un monòlit per a la Ciutat Fallera.
Expediente: E-01904-2017-000606-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per a finançar les activitats del projecte 'El sentir del sol'.
Expediente: E-02410-2018-000052-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia presentada.
Expediente: E-02902-2018-000398-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000480-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000515-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar els aclariments i l'adaptació del Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A-Àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central'.
Expediente: E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actuació d'emergència realitzada a l'immoble conegut com a 'Alqueria de Carlos'.
Expediente: E-03801-2018-000243-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa encarregar a l'Empresa Municipal de Transport de València, SAU (EMT), el transport dels qui participen en la XXIX Olimpíada Matemàtica Espanyola 2018.
Expediente: E-8RE05-2018-000037-00 - Aprovat
0090 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament de préstecs vigents i/o per a la seua modificació.
Expediente: E-05201-2018-000014-00 - Aprovat
0091 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-001889-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de quatre llocs de cap de secció (TD) i dos llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) amb categoria d'economistes.
Expediente: E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria d'onze llocs de cap de servici (TD) pel procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2018-002176-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2018-002178-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2018-001932-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 2566, al Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2018-002118-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 1092, en el Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-002119-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2018-002192-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar les renúncies de la titular i primera suplent de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició, i designar-ne una nova beneficiària.
Expediente: E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa declarar actuacions d'emergència amb l'arribada de l'Aquarius'.
Expediente: E-02250-2018-000209-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Instrucció sobre la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per a la tramitació dels contractes menors, així com normes per a la gestió de determinats tipus de contractes menors.
Expediente: E-00601-2018-000011-00 - Aprovat