2018-05-18 - València

null 2018-05-18

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-05-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE MAYO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de maig de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació interposada contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 473/13, seguit contra Resolució per la qual s'acordava un cessament en el servici actiu per causa de jubilació forçosa.
Expediente: E-00501-2014-000015-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/143/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no admetia a tràmit una sol·licitud de determinació del preu just per ministeri de la Llei.
Expediente: E-00501-2018-000166-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PA núm. 3/370/17, interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000173-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 188/16 interposat contra informe tècnic que va posar de manifest la procedència de l'existència d'un parc caní i la seua conformitat a Dret.
Expediente: E-00501-2018-000181-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 dictada en el Recurs PO núm. 419/15, seguit contra acte presumpte en matèria d'expropiació forçosa.
Expediente: E-00501-2017-000060-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 143/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2013-000163-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 486/13, interposat contra desestimació de sol·licitud de caducitat del Programa d'Actuació Integrada 'Músic Chapí'.
Expediente: E-00501-2013-000407-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 468/16, interposat contra l'aprovació del reintegrament d'una subvenció.
Expediente: E-00501-2018-000176-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 370/17, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2018-000177-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 360/17, interposat contra l'extinció d'una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-00501-2018-000174-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4, estimatòria d'una demanda interposada en matèria d'acomiadament - Interlocutòries núm. 991/16.
Expediente: E-00501-2018-000175-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 401/17, interposat contra desestimació presumpta d'una sol·licitud d'indemnització per danys patits en acte de servici.
Expediente: E-00501-2018-000179-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 370/17, interposat contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
Expediente: E-00501-2018-000178-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 473/17, sobre actuació material en via de fet en matèria de torns de treball en el cos de la Policia Local.
Expediente: E-00501-2018-000180-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social amb destinació al Servici de Benestar Social i Integració, Secció Inserció Laboral.
Expediente: E-01101-2018-000747-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 86, en el Servici de Societat de la Informació, Oficina Tècnica Racionalització i Simplificació de Processos.
Expediente: E-01101-2018-001691-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord de l'òrgan de selecció que jutja el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
Expediente: E-01101-2018-001757-00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000070-00 - Aprovat
0020 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa requerir l'empresa licitadora que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment obert celebrat per a contractar l'execució de remodelació i millora de la plaça de Rojas Clemente i adjacents.
Expediente: E-04101-2017-000133-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la cessió de la concessió de l'explotació de l'aparcament subterrani de l'avinguda del Doctor Waksman.
Expediente: E-04101-2016-000005-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ratificar, a l'efecte de la seua inscripció registral, l'acceptació de la cessió de diverses parcel·les.
Expediente: E-05301-2001-000988-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa en concepte de compra de vals regal.
Expediente: E-00702-2017-000018-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2015 11857.
Expediente: E-01305-2015-000110-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2017 57385.
Expediente: E-01305-2017-000341-00 - Aprovat
0026 - BANDA MUNICIPAL. Proposa declarar disponible el crèdit retingut en l'aplicació pressupostària EP630 33020 22609, denominada 'Activitats culturals i esportives'.
Expediente: E-01601-2017-000043-00 - Aprovat
0027 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-01601-2018-000012-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes d'abril.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al lloguer de materials necessaris per a les actuacions i dels treballs de manteniment del Teatre El Musical del passat mes de gener.
Expediente: E-01905-2018-000095-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte de servicis de coordinació de seguretat i salut per a les obres de reparació en el refugi del carrer dels Serrans.
Expediente: E-02001-2017-000066-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament, titular del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi', i el Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-02101-2018-000070-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per DASYC del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2017-000409-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió directa d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció, curs 2018-2019.
Expediente: E-02201-2018-000146-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a la concessió d'ajudes de prestació econòmica de protecció de menors durant l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000156-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la diferència de la factura del proppassat mes de març del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000187-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de persones jubilades i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
Expediente: E-02224-2018-000214-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016 sol·licitada per CERAI.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per l'Associació Amanecer Solidario (ASOL) de reformulació econòmica del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València relativa a la concessió d'ajudes del Pla SOM + i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02310-2018-000079-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana en matèria de protecció del medi ambient atmosfèric al terme municipal de València.
Expediente: E-02610-2018-000110-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió dels premis del concurs fotogràfic de mercats municipals 2018.
Expediente: E-02901-2017-002098-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-201, de 12 de gener de 2018, sobre instal·lació d'il·luminació exterior en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2017-002112-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'La Dipu et Beca 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000161-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000162-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000144-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000391-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2018-000012-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. C/ Escalante, núm. 192', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2017-000776-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reformular el gasto del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04901-2018-000105-00 - Aprovat
0052 - PRECS I PREGUNTES
0053 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000321-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000073-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000074-00 - Aprovat
0056 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de vacunació i desparasitació anual dels cans de la Unitat.
Expediente: E-01501-2018-000162-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el preu de venda al públic de les audioguies del Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-000999-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria 2018 de la concessió de subvencions dins del programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2018-001205-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02250-2018-000017-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs Fotogràfic 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000141-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar inicialment el projecte d'expropiació d'un immoble situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
Expediente: E-03103-2018-000005-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte modificat núm. 1 al projecte de finalització de les obres d'urbanització del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució 'Entrada de Sant Pau'.
Expediente: E-03301-2015-000140-00 - Aprovat
0063 - SERVICI FINANCER. Proposa declarar vàlid el procediment executat per a la contractació de noves operacions de préstec, adjudicació de la totalitat de les ofertes vàlides presentades i substitució d'operacions de crèdit a llarg termini preexistents amb elevats tipus d'interés.
Expediente: E-05201-2018-000007-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'arxiu d'un expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2017-002039-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos caporals de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2018-001405-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7541, en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2018-001692-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap secció mitjana (TD), referència núm. 1446, en el Servici de Vivenda, Secció Tècnica de Manteniment de Vivendes Municipals.
Expediente: E-01101-2018-001811-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la decisió dels Comités de Selecció de projectes per a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2019.
Expediente: E-01904-2018-001227-00 - Quedar assabentat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2017-000331-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa encarregar a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció dels projectes bàsic i d'execució i l'execució de les obres de l'edifici per a oficines del Pla Cabanyal-Canyamelar situat al carrer d'Empar Guillem, núm. 4, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una subvenció als usuaris que accedisquen al recinte del Bioparc 2018-2021 i aprovar el gasto plurianual i les bases reguladores de la subvenció.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis de publicitat.
Expediente: E-01903-2018-000118-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la celebració d'un contracte basat en l'acord marc per a la contractació del subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió de la central de contractació de la FEMP.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2018' i aprovar la corresponent modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-001388-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte la suspensió de l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001747-00 - Aprovat