2018-05-04 - València

null 2018-05-04

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-05-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE MAYO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 d'abril de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la festa de Cap d'Any de 2017.
Expediente: E-8RE05-2018-000014-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud relativa a l'abonament del concepte retributiu de productivitat per antiguitat superior a sis anys.
Expediente: E-01101-2018-000798-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 877, al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2018-001079-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social al lloc de treball referència núm. 8822.
Expediente: E-01101-2018-001274-00 - Aprovat
0006 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares per a la renovació i millora energètiques en la instal·lació d'enllumenat públic de la zona Nord de la ciutat de València (dividit en 5 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000142-00 - Aprovat
0007 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reparació de patologies a la nau 3 del mercat de Castella.
Expediente: E-04101-2017-000139-00 - Aprovat
0008 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'alienació per subhasta de sis motocicletes de propietat municipal, dividit en sis lots.
Expediente: E-04101-2018-000014-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-05302-2018-000100-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un edifici situat al carrer de la Pianista Empar Iturbi.
Expediente: E-05303-2018-000023-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a horts urbans situada a Benimaclet.
Expediente: E-05303-2018-000047-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000030-00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 338/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000307-00 - Aprovat
0014 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
Expediente: E-01501-2018-000184-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució de les obres de rehabilitació de la nova agència de lectura al barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a treballs realitzats en 2017.
Expediente: E-01905-2018-000136-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Espai de no Ficció Nofic Docs València.
Expediente: E-02000-2018-000009-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'aplicació informàtica per al Museu d'Història.
Expediente: E-02001-2018-000308-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2018-000150-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Farmacèutics Mundi València d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals de desenvolupament.
Expediente: E-02250-2018-000042-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat de Pescadors del Palmar.
Expediente: E-02310-2017-000255-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2018.
Expediente: E-02310-2018-000095-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: E-02401-2018-000135-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-396, de 18 de gener de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2015-000880-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000985-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Santa Maria la Reial del Patrimoni Històric per a la implantació d'una Llançadora d'Ocupació en el marc del programa 'Llançadores d'Ocupació' de l'esmentada fundació.
Expediente: E-02902-2018-000354-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU al 'Carrer del Doctor Buen de Benimàmet'.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
0034 - PRECS I PREGUNTES
0035 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017.
Expediente: E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
0036 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de gener de 2018.
Expediente: E-00201-2017-000042-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 273/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000345-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000059-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2018-001284-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i a la infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2016-000377-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-000914-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000444-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una parcel·la situada al carrer d'Antoni Suárez per a la construcció d'un centre de salut.
Expediente: E-05307-2018-000024-00 - Aprovat
0047 - UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el cessament de la directora de l'organisme autònom municipal Universitat Popular per renúncia de la interessada.
Expediente: E-70008-2016-000032-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
Expediente: E-01101-2017-001286-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
Expediente: E-01101-2017-001940-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
Expediente: E-01101-2017-001941-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 495, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2018-000131-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2018-001430-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits Entorn Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, 2 i 3, barri del Mercat', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2017-000055-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la creació i determinació de competències del lloc de persona delegada de Protecció de Dades Personals.
Expediente: E-00209-2018-000009-00 - Aprovat