2017-12-01 - València

null 2017-12-01

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2017-000023-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que no admet el recurs de cassació seguit contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va estimar el Recurs PO núm. 4/69/15, interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2015.
Expediente: E-00501-2017-000332-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 5/783/14, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que va desestimar el recurs especial contra exclusió del procediment per a la contractació del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000305-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015 i quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 dictada en el Recurs PA núm. 164/14, que es revoca, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2014-000250-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 388/16, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reordenació de mitjans formulada en relació al contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000304-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 421/16, sobre devolució d'una factura corresponent al contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000317-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 43/16, interposat contra acord del Jurat Tributari relatiu a una liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2015.
Expediente: E-00501-2017-000344-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 170/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000206-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 419/16, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000334-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 135/17, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000323-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 37/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000324-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 177/17, interposat contra desestimació presumpta d'una reclamació economicoadministrativa sobre sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2017-000340-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 12, dictada en el Juí Verbal núm. 409/17, estimatòria parcial de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
Expediente: E-00501-2017-000345-00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de cap de negociat administratiu, referència núm. 4025, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2017-001820-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'acumulació de funcions del lloc de professor conservatori fagot.
Expediente: E-01101-2017-001889-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar diverses renúncies a nomenaments com a funcionaris interins i per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-001878-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament com a administrativa per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-001929-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2017-001919-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2017-001924-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2017-001931-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la resolució del contracte de concessió demanial de l'aparcament subterrani situat als carrers del Real de Gandia, de Rafelguaraf, de la Murta i camí de les Fonts (hui del Músic Martínez Coll).
Expediente: E-05301-1994-000488-00 - Retirat
0023 - SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa ratificar l'acceptació de la cesió d'una parcel·la situada al carrer de Fontanars dels Alforins, prèvia la seua desafectació del domini públic de la Generalitat, amb destinació a vials.
Expediente: E-05301-2001-001023-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat als carrers d'Eugènia Viñes i de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000070-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000083-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000086-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora.
Expediente: E-05302-2017-000502-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Riu Cabriol.
Expediente: E-05302-2017-000503-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Doctor Monserrat.
Expediente: E-05302-2017-000506-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
Expediente: E-05302-2017-000508-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de José Grollo.
Expediente: E-05302-2017-000509-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la travessera de Pinedo a la Mar.
Expediente: E-05302-2017-000512-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'infraestructura per a l'entrega dels premis Rei Jaume I.
Expediente: E-8RE05-2017-000063-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana 010.
Expediente: O-00910-2017-000040-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del contracte derivat de l'acord marc per al subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material per a la campanya d'incentiu a la contractació de persones jóvens 'EMPUJU'.
Expediente: E-01201-2017-000609-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'excés d'obres d'eliminació de barreres arquitectòniques en el CEI la Senyera.
Expediente: E-01201-2017-000659-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de consumibles d'oficina per a les impressores OKI.
Expediente: E-01201-2017-000660-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació.
Expediente: E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar l'ampliació i el gasto del programa d'activitats per a joves de la Regidoria de Joventut per als mesos de novembre i desembre de 2017.
Expediente: E-01902-2017-000226-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2017-000581-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2017-000584-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01904-2017-000622-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella 2017.
Expediente: E-01909-2017-000015-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2017.
Expediente: E-02000-2017-000060-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2017.
Expediente: E-02000-2017-000060-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2017-000115-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de treballs realitzats en les obres de reparació en el refugi antiaeri del carrer dels Serrans.
Expediente: E-02001-2016-000560-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2017-001306-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de BM3 Obras y Servicio, SA.
Expediente: E-02201-2010-001337-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de teleassistència, fins a l'adjudicació del nou contracte.
Expediente: E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la liquidació d'interessos de demora pel reintegrament parcial d'una subvenció concedida a l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000384-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'atenció a persones sense llar.
Expediente: E-02201-2017-000388-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del centre de dia la Puríssima per a persones majors dependents.
Expediente: E-02224-2017-000494-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de la diferència d'una factura del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2017-000497-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la denominada 'Marxa per les pensions'.
Expediente: E-02224-2017-000499-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Obra Mercedària de València.
Expediente: E-02230-2016-000028-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
Expediente: E-02230-2016-000040-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa rectificar els errors continguts en el conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2017-000034-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Moviment contra la Intolerància per a desenvolupar el programa denominat 'Oficina de solidaritat amb les víctimes de delictes d'odi, discriminació i intolerància a la ciutat de València'.
Expediente: E-02230-2017-000039-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic de la concessió directa d'una subvenció a favor de l'associació Pro Fundación Escuelas con Alma per al desenvolupament del projecte 'Ajuda humanitària d'emergència per a persones refugiades a Sèrbia'.
Expediente: E-02250-2017-000167-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1760, de 10 de maig de 2017.
Expediente: E-02307-2015-001364-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un increment lineal sobre les tarifes d'ocupació i servicis de les parades del Mercat Central per a l'exercici 2018, sol·licitat per l'Associació de Venedors de l'esmentat mercat.
Expediente: E-02901-2017-001831-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos corresponent a la subvenció 'Programa EMCUJU 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos corresponent a la subvenció 'Programa EMPUJU 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2017-001350-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
Expediente: E-03107-2016-000008-00 - Aprovat
0071 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel lloguer d'un local destinat a un acte de participació pública del PEP de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000031-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (EMIVASA), corresponent a la gestió de cobrament de la Tarifa Especial d'Inversions del 1r i 2n trimestre de 2017.
Expediente: E-04301-2017-000224-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar una aportació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
Expediente: E-08001-2017-000037-00 - Aprovat
0073 - PRECS I PREGUNTES
0074 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017.
Expediente: E-01201-2017-000642-00 - Aprovat
0075 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 325/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000465-00 - Aprovat
0076 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 59/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000054-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVALCAB del projecte subvencionat en la convocatòria de subvencions a entitatas per a l'intervenció en l'àmbit de l'acció social 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als honoraris restants per la redacció del projecte bàsic i d'execució del centre de dia per a jóvens situat a la plaça de Llorenç de la Flor.
Expediente: E-02201-2016-000499-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic de la prestació econòmica del programa d'atenció a l'exclusió social.
Expediente: E-02201-2017-000013-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
Expediente: E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys.
Expediente: E-02201-2017-000357-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació EIFOR de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2017-000386-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació i la justificació de la subvenció concedida a JARIT Associació Civil per al desenvolupament del projecte 'Carpeta Educativa: tots a una per la diversitat' durant el curs 2016-2017.
Expediente: E-02227-2016-000015-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Itaka Escolapios del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació Pau i Solidaritat PV d'ampliació del termini d'execució i modificació del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la campanya de promoció del xicotet i mitjà comerç i dels mercats municipals en Nadal 2017.
Expediente: E-02901-2017-001757-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2013-000058-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una reserva d'aprofitament.
Expediente: E-03103-2014-000069-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte de l'obra 'Enjardinament entre els carrers: de Silla, de l'Enginyer Dicenta, de l'Esperança i de l'Enginyer Aubán'.
Expediente: E-04001-2017-000374-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Enjardinament al carrer de Rubén Darío confluència amb el carrer del Palància'.
Expediente: E-04001-2017-000375-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000063-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de retoping de l'anell complet de la pista d'atletisme de l'Estadi del Túria, convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000131-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació a la contractació, mitjançant un acord marc, del 'Subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular', alçar la suspensió del procediment i retrotraure les actuacions.
Expediente: E-04101-2017-000072-00 - Quedar assabentat
0097 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any 2018.
Expediente: E-01801-2017-004038-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2018.
Expediente: E-01801-2017-004040-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a la seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2017-001143-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Abreviat núm. 32/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01101-2017-001287-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar modificacions de crèdits del capítol I.
Expediente: E-01101-2017-001764-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a auditor/a.
Expediente: E-01101-2017-001913-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2017-001085-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i minorar el compromís d'ingrés en relació a les ajudes per a contribuir al pagament del lloguer en situacions d'emergència social.
Expediente: E-02201-2017-000018-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de renovació d'urbanització PAA de Sant Vicent Màrtir-de la Pianista Empar Iturbi.
Expediente: E-03301-2017-000069-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de renovació d'infraestructures a l'entorn de la parcel·la escolar 103.
Expediente: E-03301-2017-000159-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Enjardinament a la plaça de Santa Maria Mazzarello'.
Expediente: E-04001-2017-000383-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares per a la renovació i millora energètiques en la instal·lació d'enllumenat públic de la zona Nord de la ciutat de València (dividit en 5 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000142-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2017-000181-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament els projectes de renovació d'infraestructures en plaça del Ceramista Gimeno, carrer de l'Hort d'en Cendra i plaça de Sant Sebastià amb carrer del Doctor Peset Cervera.
Expediente: E-03301-2017-000157-00 - Aprovat
0112 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte del qual és la formació de personal en el terreny de l'anàlisi estadístic de la informació d'interés municipal.
Expediente: E-00810-2017-000102-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ús i la posada en funcionament del recurs 'Espai Intercultural'.
Expediente: E-02250-2017-000182-00 - Aprovat
0114 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aplicar ingrés i anul·lar drets en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal en relació amb la subvenció destinada al projecte 'Integra't València'.
Expediente: E-02902-2008-000020-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2017-000072-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a obres públiques.
Expediente: E-01101-2017-000229-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el projecte de climatització i obres complementàries del Museu Històric de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02001-2017-001297-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02250-2017-000177-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-00400-2017-000034-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-00400-2017-000033-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'arquitecte/a.
Expediente: E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
0122 - ALCALDIA PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8 de desembre de 2017, per coincidir amb festiu.
Aprovat