S'està cercant, espereu....

Àrea d'inclusió social - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'inclusió social

Comissió de seguiment de Projectes d'Atenció a la Prostitució

A primers de l'any 2006 es plantejà la necessitat d'establir una coordinació regular amb els projectes d'intervenció amb població que exercix la prostitució en els qual l'Ajuntament de València estava subvencionant o col·laborant. Les entitats convocades van ser:

 • Programa Jere-Jere de Cáritas Diocesana, la qual té un conveni amb l'Ajuntament, així com una comissió específica de seguiment d'este.
 • Projecte Bus Solidari de Metges del Món C.V.
 • Residència “Villa Teresita”.

La proposta fón ben acollida per les entitats convocades ja que responia a la necessitat que els equips tècnics dels projectes es conegueren entre si i uniren esforços evitant duplicitats amb la finalitat que la intervenció amb la dita població tinga més efectivitat.

Durant el 2007 cal destacar la incorporació al fòrum de coordinació de projectes de prostitució de dos entitats:

 • APIP. Associació per a la Promoció i Inserció Professional
 • LAMBDA. Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals

Els dos recursos havien presentat projectes en la Secció de Participació Social, a través dels programes de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social del 2007 tot presentant projectes dirigits a col·lectius en situació de prostitució.

Es va realitzar un contacte inicial al febrer per a plantejar-los la participació en la coordinació dels projectes de prostitució que es mantenen i van acceptar.

Es manté la coordinació en els termes inicials, és a dir, trimestralment amb els següents temes a tractar:

 • Presentació inicial dels projectes que s'incorporen.
 • Seguiment dels projectes en les reunions successives.
 • Propostes de coordinació i col·laboració amb l'Ajuntament i entre els projectes.
 • Informació d'altres temes i recursos d'interés per a la intervenció.

Els assumptes més rellevants tractats són:

 • El coneixement dels servicis i activitats que exercix cada institució: ubicació, horaris, telèfons, professionals de referència, etc.
 • Treball coordinat entre les cinc institucions.
 • Divulgació dels recursos que presta cada projecte entre la població diana d'estos.
 • Informació del perfil de les beneficiàries dels projectes, així com característiques socials, econòmiques, legals, etc. de la dita població.
 • Dificultats que es van presentant en la intervenció i propostes de millora.
 • Necessitat d'una coordinació amb la Policia Local, bé per mitjà de la participació en la reunió d'un interlocutor o a través de la coordinació que mantenen les dos regidories.
 • Necessitat de realitzar rastrejos de forma coordinada, d'altres zones en la ciutat on es detecte prostitució al carrer.
 • Informació de casos de prostitució de menors per a intervindre amb mesures de protecció.
 • Altres temes: divulgació dels recursos relacionats amb cada projecte, la derivació als recursos, coordinació amb altres recursos relacionats, la realització d'un protocol d'actuació coordinat més a llarg termini.