Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat de la Borsa de València

Índex general de la Borsa de València (IGBV)

Els índexs borsaris són magnituds que reflecteixen l'evolució temporal dels preus dels valors cotitzats en els mercats d'accions. La mesura estadística que recull els canvis en aquestes variables i per tant, utilitzada per a fer comparacions inter-temporals són els números índex, la mesura del qual, a l'ésser una construcció matemàtica, són simplement punts. Els índexs es poden classificar en funció del temps triat en índexs curts o llargs. L'índex curt és aquell que pren com a base 100 el 31 de desembre de l'any anterior. L'índex llarg és un encadenat d'índexs curts i presa com a base una data fixa de referència. L'Índex General de la Borsa de València és un índex llarg que pren com a base de referència el 31 de desembre de 1985. Els índexs també poden classificar-se en funció de l'objecte en índexs de preus o índexs de rendibilitat. Els índexs de preus són els que únicament tenen en compte els preus dels valors cotitzats en els mercats d'accions, mentre que els de rendibilitat tenen en compte a més de les diferències de preus, els dividends. L'Índex General de la Borsa de València és un índex de preus. Per al càlcul de l'Índex General de la Borsa de València s'ha utilitzat el mètode de Laspeyres. Per a la selecció dels valors que constitueixen la mostra de l'índex s'utilitza com a criteri el del volum efectiu de negociació i la freqüència de cotització. D'aquesta manera, el 31 de desembre de cada any se selecciona els valors que compondran l'índex l'any següent. Una vegada triats els valors pertanyents a l'índex, es classifiquen sectorialment en subsectors d'activitat econòmica, donant lloc la unió de subsectors homogenis a sectors. El següent passe a tindre en compte és la ponderació que tenen els diferents valors, dins del seu sector, dins del seu subsector i, finalment, dins de l'Índex General. Com l'índex ha de reflectir la tensió en l'oferta i demanda de fons, en el cas de la realització de determinades operacions financeres, tals com ampliacions de capital, repartiment de dividends o la realització de desdoblaments (splits), l'índex es corregeix perquè aquest tipus d'operacions afecten el valor del mateix sense que siga conseqüència del mercat. Per a això s'introdueix un coeficient corrector que, depenent de l'operació, tindrà en compte el valor teòric dels drets preferents de subscripció o l'import dels dividends repartits. Els valors del IGBV mensuals corresponen al valor de l'índex al tancament de l'últim dia del mes que la Borsa de València està oberta.

Sector borsari d'activitat

Fins a l'1 de gener de 2015 s'utilitzava una classificació sectorial basada en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE). En aqueix moment es va dur a terme una nova classificació sectorial fruit del consens de les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València al costat de Societat de Borses, més d'acord amb les tendències internacionals i amb el teixit empresarial espanyol, millorant l'exposició i identificació internacional de les companyies cotitzades en enquadrar-les en sectors i subsectors fàcilment recognoscibles pels inversors internacionals i, molt especialment, pels institucionals. Aquesta nova classificació té dos nivells (sector i subsector), i serveix com a marc en el qual situar les companyies que cotitzen en borsa atenent la seua activitat principal. D'aquesta manera, l'activitat de les companyies es classifica en 6 sectors d'activitat: Petroli i energia; Materials bàsics, indústria i construcció; Béns de consum; Serveis de consum; Serveis financers i immobiliàries; Tecnologia i telecomunicacions. Els subsectors que conformen cada sector i la descripció de les activitats incloses poden consultar-se en el document “Classificació sectorial borsària des del 01/01/2005”.

Accions

Títols en què es divideix la propietat d'una societat i normalment es compren i venen en el mercat borsari

Warrants

Opcions negociables en forma d'un títol valor, que atorguen a qui té la propietat, el dret però no l'obligació, a comprar o vendre una quantitat determinada d'actiu financer, a un preu prefixat, durant un període de temps o en una data determinada, a canvi del pagament d'un preu

Fons d'inversió cotitzats

Fons d'inversió que es negocien en mercats secundaris de valors

Volum de contractació

S'obté multiplicant el nombre de títols negociats en un període de temps pel preu de cotització en el moment de la seua negociació, donant lloc el valor total contractat (en euros)

Volum de capitalització

S'obté multiplicant el nombre total de títols en circulació d'una societat pel preu de cotització en un moment donat, oferint una mesura de la dimensió econòmica de la societat