Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Personal sanitari en centres sanitaris públics de València

Tipus de centre

Els centres sanitaris públics de la ciutat es classifiquen segons tipologia en centres hospitalaris, centres d'especialitats, centres d'atenció primària (centres de salut, consultoris i consultoris auxiliars) i altres centres (centres de dia, centres de transfusions, centres de salut mental, centres de prevenció del càncer de mama, centres d'odontologia, centres de salut sexual i reproductiva, etc.)

Personal en centres sanitaris públics

S'inclou el personal que desenvolupa la seua activitat en els centres sanitaris públics de la ciutat, ja siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana com de la Diputació de València, a una data de referència determinada. No inclou el personal que desenvolupa la seua activitat en el centre sanitari però pertany a empreses concertades (neteja, bugaderia, etc.). S'inclou el personal en període de formació (MIR, ATS).

Personal directiu

Els llocs de personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat són aquells als quals s'atribueix l'aplicació de les directrius de gestió de conformitat amb els objectius assenyalats en el Pla Estratègic i amb l'Acord de Gestió, tendents a un compliment eficient de la cartera de serveis. Desenvoluparan les seues funcions de direcció, gestió, coordinació i supervisió, segons corresponga en cada cas, amb subjecció al marc normatiu vigent

Personal sanitari

Aquell personal que duu a terme tasques que tenen com a principal finalitat promoure la salut. Es classifica en personal sanitari facultatiu (professions per a les quals és necessària una titulació d'estudis sanitaris superiors) i no facultatiu (la resta de personal sanitari). El personal sanitari facultatiu es classifica en personal mèdic, odontòleg i altres titulats superiors sanitaris. El personal sanitari no facultatiu es classifica en titulats mitjans sanitaris (personal d'infermeria, fisioteràpia, logopedes i terapeutes ocupacionals i altres titulats mitjans sanitaris), auxiliars d'infermeria, tècnics de grau superior (laboratori, radiodiagnòstic i uns altres) i personal en formació (metge o d'infermeria). El personal facultatiu mèdic es classifica segons la seua especialitat

Personal no sanitari

Personal dels centres sanitaris públics que duu a terme tasques la finalitat de les quals no és directament la promoció de la salut. Aquest personal es classifica en personal amb titulació universitària, amb formació professional, personal de sistemes d'informació i uns altres (grup format principalment pels zeladors)