Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta continua de llars de València

Població resident

Aquelles persones que en la data de referència tenen establida la seua residència habitual en la ciutat de València.

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per a ser habitat per persones o, encara que no s'haguera concebut així inicialment, constituïx la residència habitual d'una o diverses persones en el període de referència de l'Operació Estadística. Com a excepció, no es consideren vivendes els recintes que, a pesar d'estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el període de referència de l'Operació Estadística estan dedicats totalment a altres fins (per exemple, els que estiguen sent usats exclusivament com a locals com ara una consulta mèdica o un despatx d'advocats).

Nucli familiar

Unitat jeràrquica intermèdia entre la persona i la llar. Constituïxen un nucli familiar: un matrimoni o parella que conviuen sense fills, un matrimoni o parella que conviuen amb algun fill, un pare que conviu amb algun fill o una mare que conviu amb algun fill. Per a formar part del nucli familiar dels seus pares, els fills no han d'estar emparellats ni tindre fills.

Situació a la llar

Rol familiar de cada persona en la llar. Distingix les persones que componen un nucli familiar de què no ho componen encara que formen part de la llar. Determina les formes de convivència entre les persones de la llar.

Llar

Grup humà format per una o diverses persones que residixen habitualment en una vivenda familiar tot l'any o la major part del mateix, no tenint per què existir necessàriament vincles familiars entre els membres del grup.