Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 ACTIVITAT ECONÓMICA
1 - Aprofitament de la superfície agrària. 2019 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 1
2 - Superfície de cultius herbacis de regadiu segons ocupació. 2019 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 2
3 - Superfície de cultius llenyosos. 2019 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 3
4 - Nombre d'explotacions agrícoles i superfície. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 4
5 - Nombre d'explotacions agrícoles amb terra segons superfície total. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 5
6 - Explotacions agrícoles amb terra i superfície agrícola utilitzada segons règim de tinença. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 6
7 - Explotacions agrícoles i superfície total segons personalitat jurídica. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 7
8 - Explotacions agrícoles segons edat i sexe dels titulars i responsables. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 8
9 - Explotacions agrícoles segons temps de treball dedicat dels titulars i responsables. 2009 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 9
1 - Índex general de cotització. 2019 2 BORSA DE VALÈNCIA 1
2 - Volum de contractació. 2019 2 BORSA DE VALÈNCIA 2
3 - Composició del volum de contractació d'accions. 2019 2 BORSA DE VALÈNCIA 3
4 - Societats amb major volum de contractació. 2019 2 BORSA DE VALÈNCIA 4
5 - Societats amb major volum de capitalització. 2019 2 BORSA DE VALÈNCIA 5
1 - Fires comercials i altres activitats realitzades. 2019 3 FIRA MOSTRARI 1
2 - Superfície neta i visitants a les fires comercials realitzades. 2019 3 FIRA MOSTRARI 2
3 - Expositors a les fires comercials realitzades. 2019 3 FIRA MOSTRARI 3
1 - Evolució de la inversió industrial. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019 4 INVERSIÓ INDUSTRIAL 1
2 - Evolució de la inversió industrial en la Indústria Manufacturera. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019 4 INVERSIÓ INDUSTRIAL 2
3 - Evolució de la inversió industrial en Energia i Aigua. Comparació amb altres àmbits. 1996-2019 4 INVERSIÓ INDUSTRIAL 3
1 - Activitats econòmiques segons tipus. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1
2 - Activitats econòmiques industrials per districte. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2
3 - Activitats econòmiques industrials segons sectors. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 3
4 - Activitats econòmiques comercials per districte. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 4
5 - Activitats econòmiques comercials segons sectors. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 5
6 - Activitats econòmiques professionals per districte. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 6
7 - Activitats econòmiques professionals segons sectors. 2020 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 7
1 - Oficines bancàries per districtes. 2020 6 XARXA BANCÀRIA 1
2 - Nombre d'oficines de les principals entitats bancàries. 2020 6 XARXA BANCÀRIA 2
1 - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Resum 2018 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1
2 - Nombre de declaracions per trams de la base imposable. 2018 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 2
3 - Rendiment mitjà per trams de la base imposable. 2018 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 3
4 - Deducció mitjana per trams de la base imposable. 2018 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 4
5 - Quota líquida mitjana per trams de la base imposable. 2018 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 5
6 - Renda bruta i renda disponible. 2017-18 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 6
1 - Nombre d'empreses i d'establiments segons branca d'activitat. 2015-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 1
2 - Persones ocupades i hores treballades segons branca d'activitat. 2015 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 2
3 - Persones ocupades i hores treballades segons branca d'activitat. 2016-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 3
4 - Ingressos d'explotació segons branca d'activitat. 2015-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 4
5 - Destinació geogràfica de les vendes segons branca d'activitat. 2015-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 5
6 - Despeses d'explotació segons branca d'activitat. 2015-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 6
7 - Resum de resultats de l'activitat industrial. 2015-17 8 ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES 7
1 - Oferta a hotels, hostals, pensions i hostels segons categoria. 2019 9 TURISME 1
2 - Oferta a hotels segons categoria per districte. 2019 9 TURISME 2
3 - Oferta a hostals, pensions i hostels segons categoria per districte. 2019 9 TURISME 3
4 - Oferta a apartaments segons categoria. 2019 9 TURISME 4
5 - Oferta a apartaments per districte. 2019 9 TURISME 5
6 - Agències de viatge i oficines de turisme. 2019 9 TURISME 6
7 - Restaurants. Oferta segons categories. 2019 9 TURISME 7
8 - Oferta a càmpings segons categoria. 2019 9 TURISME 8
9 - Empreses de turisme actiu. 2015-2019 9 TURISME 9
10 - Oferta hotelera a la ciutat de València segons mes. 2019 9 TURISME 10
11 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons mes. 2019 9 TURISME 11
12 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons país de residència. 2019 9 TURISME 12
13 - Oferta de apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2019 9 TURISME 13
14 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2019 9 TURISME 14
15 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons país de residència. 2019 9 TURISME 15
16 - Usuaris de les oficines d'informació turística per mes. 2019 9 TURISME 16
17 - Usuaris de les oficines d'informació turística per procedència. 2019 9 TURISME 17
1 - Nombre de reunions i assistents segons tipologia. 2019 10 TURISME DE CONGRESSOS 1
2 - Palau de Congressos de València. Activitat segons àmbit de les reunions. 2019 10 TURISME DE CONGRESSOS 2
3 - Palau de Congressos de València. Activitat segons temàtica de les reunions. 2019 10 TURISME DE CONGRESSOS 3
4 - Palau de Congressos de València. Activitat segons tipus de reunió. 2019 10 TURISME DE CONGRESSOS 4
1 - Impost sobre el Valor Afegit. València. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 1
2 - Nombre de declaracions del Model Ordinari per trams de la base imposable. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 2
3 - Nombre de declaracions del Model Ordinari de Titulars d'Empreses per trams de la base imposable. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 3
4 - Nombre de declaracions del Model Ordinari de Professionals per trams de la base imposable. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 4
5 - Nombre de declaracions del Model Ordinari d'Arrendaments per trams de la base imposable. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 5
6 - Nombre de declaracions del Model Ordinari d'Agricultura per trams de la base imposable. 2018 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 6
1 - Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats. 2019 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 1
2 - Constitució i extinció de Societats per districte. 2019 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 2
3 - Constitució i extinció de Societats segons secció d'activitat (CNAE 2009). 2019 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 3
4 - Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents. 2019 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 4
1 - Societats Cooperatives segons classe. 2019 13 REGISTRE DE SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS 1
2 - Societats Laborals segons tipus. 2016-2019 13 REGISTRE DE SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS 2
1 - Sol·licituds de Patents i Marques per via nacional amb municipi de residència del primer sol·licitant València. 2015-2019 14 SOL·LICITUDS DE PATENTS I MARQUES 1
2 - Sol·licituds de Patents Nacionals presentades o participades per les Universitats Públiques. 2015-2019 14 SOL·LICITUDS DE PATENTS I MARQUES 2
1 - Empreses registrades al Directori Central d'Empreses. 2019 15 DIRECTORI CENTRAL D'EMPRESES 1
1 - Recaptació a les sales de bingo. 2019 16 SALONS DE JOC 1
2 - Persones visitants i recaptació als casinos. 2019 16 SALONS DE JOC 2
3 - Nombre de màquines recreatives i import recaptat per la taxa fiscal. 2019 16 SALONS DE JOC 3
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 29-04-2005 2005-04-29
Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 26-08-2021 2021-08-26
Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Última publicació el: 08-02-2016 2016-02-08
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Última publicació el: 30-08-2021 2021-08-30