Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA

QUÈ ÉS?

Sistema de comunicació informàtic instal·lat per la línia telefònica mitjànçant el qual, la persona usuària, a través d'un dispositiu, pot contactar amb un centre d'atenció, que funciona 24 hores els 365 dies de l'any i és atés per personal especialitzat.

QUÈ PRETÉN?

Atendre aquelles persones que per la seua avançada edat, discapacitat, aïllament social i/o alt nivell de dependència, necessiten una intervenció urgent davant de crisis personals, socials o sanitàries, per a estimular-ne el nivell d'autonomia i afavorir-ne la permanència al seu medi habitual de vida.

SERVICIS QUE PRESTA

  • Suport i atenció a través del telèfon, davant de situacions d'angoixa, soledat, accidents personals, caigudes...
  • Unitat mòbil per a atenció d'emergències.
  • Facilita la mobilització de recursos necessaris, en cas d'urgència medica i/o emergència social.
  • Recordatori de cites mèdiques o presa de medicació.

QUI POT ACCEDIR-HI?

  • Persones majors de 65 anys o menors d'esta edat (amb qualificació oficial de discapacitat o pensions d'incapacitat permanent o gran invalidesa).
  • Que visquen soles o amb altres persones d'edat i situació semblants, que tinguen suficient autonomia per a l'efectiu ús del sistema.
  • Que estiguen empadronades al municipi de València.
  • Que disposen de línia telefònica a la vivenda.
  • Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència, així com els rendiments del capital mobiliari no excedisquen els assenyalats en el barem establit. A este efecte es consideraran ingressos de la unitat de convivència, els ingressos bruts procedents de tots els membres que componen la unitat de convivència, que figuren en les corresponents declaracions de l'IRPF.

COST DEL SERVICI:

És gratuït per a totes les persones qui acomplisquen els requisits per a accedir a este recurs.

ON DIRIGIR-SE / FORMA D'ACCÉS

Per a sol·licitar més informació i/o realitzar la sol·licitud, cal dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES