Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

SERVICI TELEFÒNIC D'ATENCIÓ I PROTECCIÓ PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE-ATENPRO

Violència contra les dones / Servici Telefònic d'Atenció i Protecció - ATENPRO

Servici Telefònic d'Atenció i Protecció per a dones víctimes de violència de gènere - ATENPRO

És un dispositiu mòbil, amb localitzador GPS, per a l'atenció i protecció immediata i a distància davant de situacions d'emergència de dones víctimes de violència de gènere. Connectat amb un centre d'atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, informa la Policia en casos de risc/agressió.

Objectiu general

Previndre agressions de violència de gènere o minimitzar les seues conseqüències si estes arriben a produir-se, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la intervenció immediata, amb mobilització si és el cas, dels recursos d'atenció que anessen necessaris.

Objectius específics

  • Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d'emergència a través de personal especialitzat, proporcionant seguretat a la usuària i mobilitzant els recursos oportuns, en funció del tipus d'emergència que s'haja produït .
  • Proporcionar seguretat i tranquil·litat a les usuàries del servici i als familiars que depenen directament d'elles, oferint-los suport, informació i assessorament, i garantint-los la comunicació interpersonal, davant de qualsevol necessitat, les 24 hores del dia.
  • Potenciar l'autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servici contribuint a crear una xarxa social de suport en el seu entorn habitual i animant-la que mantinga, de ben segur, contacte amb l'entorn familiar i social no agressor.
  • Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que suporta la usuària, proporcionant-li tranquil·litat, al saber que hi ha un equip tècnic i humà capaç de recolzar i resoldre les incidències que puguen sobrevindre.

Qui el pot sol·licitar?

Dones víctimes de violència de gènere.

Requisits

  • Dones víctimes de violència de gènere i tindre orde de protecció o mesura d'allunyament vigent.
  • No conviure amb la persona o persones que li han sotmés a maltractament.
  • Participar en els programes d'atenció especialitzats per a víctimes de violència de gènere existents en el seu àmbit autonòmic.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any

On sol·licitar-ho

Centre Municipal de Servicis Socials de zona. Servici d'Informació Municipal Telèfon 010.

També et pots informar en:

-- Espai Dones i Igualtat -EDI- Telèfon 96.208.74.75
-- Grup GAMA de Policia Local de Unitat de Districte pròxim al teu domicili
-- www.valencia.es/mujereseigualdad
-- www.valencia.es/donesiigualtat

Fullets informatius

--Castellano
--Anglés
--Francés
--Romanés
--Àrab