S'està cercant, espereu....

2023-11-14 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2023-11-14

Tornar

Plens:

Data:
14-11-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 14 NOVIEMBRE 2023

Descarregar Orde del dia

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 24 d'octubre de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 8 de novembre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 20 i 27 d'octubre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar la data de celebració del Ple del mes de desembre.
Expediente: E-00401-2023-000093-00 - Aprovat
0005 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar el marc pressupostari pluriennal per als exercicis 2024-2026, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2023-000012-00 - Aprovat
0006 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES I PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar provisionalment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2024, i la resta de terminis continguts en la proposta (Núm. expedient E-01101-2023-004842-00) i
Expediente: E-05501-2023-000028-00 - Aprovat
0007 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2024 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2023-000003-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2022.
Expediente: E-00409-2023-000007-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000029-00 - Aprovat amb esmenes
0010 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa sol·licitar que l'esdeveniment "València Gay Games 2026" siga considerat com a Esdeveniment d'Interés Públic Excepcional per als anys 2024, 2025 i 2026.
Expediente: E-01909-2023-000057-00 - Aprovat
0011 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa el nomenament de representants en el Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2023-000281-00 - Aprovat
0012 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la designació de vicepresident primer de la Comissió de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics i Seguretat Ciutadana.
Expediente: E-00401-2023-000074-00 - Quedar assabentat
0013 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la modificació de la composició de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: E-00406-2023-000012-00 - Aprovat
0014 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Dona compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 12 de juliol de 2023, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Quedar assabentat
0015 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa sotmetre de nou a informació pública la Modificació Puntual del PGOU "reordenació de diferents espais i zones esportives de la ciutat de València."
Expediente: E-03001-2022-000239-00 - Aprovat
0016 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Phoenix dactylifera monumental, de propietat municipal, situat al carrer Camí Vell d'Alboraia, 11.
Expediente: E-04001-2023-000940-00 - Aprovat
0017 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Phoenix dactylifera monumental, de propietat municipal, situat en l'avinguda Regne de València, 17.
Expediente: E-04001-2023-000941-00 - Aprovat
0018 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Phoenix dactylifera monumental, de propietat municipal, situada en l'avinguda Regne de València, 41.
Expediente: E-04001-2023-001044-00 - Aprovat
0019 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'activitat de lletrada de torn d'ofici.
Expediente: E-01101-2023-003161-00 - Aprovat
0020 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de docent i de quantitat indemnitzatòria, en compliment de sentència.
Expediente: E-01101-2021-003760-00 - Aprovat
0021 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública secundària d'investigació de caràcter no permanent en projecte d'investigació de l'Institut de Física Corpuscular IFIC (CSIC-UV).
Expediente: E-01101-2023-001233-00 - Aprovat
0022 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2023-002786-00 - Aprovat
0023 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat de docent col·laborador de la Universitat Internacional de La Rioja.
Expediente: E-01101-2022-001843-00 - Aprovat
0024 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005361-00 - Aprovat
0025 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005346-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE FESTES I TRADICIONS. Proposa aprovar les festes de caràcter local per a incloure en el calendari laboral de l'any 2024. (Ratificar inclusió en l'orde del dia, article 58.1 ROP)
Expediente: E-01904-2023-001011-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0027 - Moció subscrita per la Sra. Gómez i el Sr. Sanjuán, portaveu i portaveu adjunt del Grup Socialista respectivament, per a revertir les retallades a València del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita per la Sra. Gómez i la Sra. Llopis, portaveu i regidora del Grup Socialista respectivament, sobre l'eliminació de la violència contra les dones.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, pel compliment de les resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina davant la gravíssima situació actual a la Franja de Gaza.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Beamud, regidora del Grup Compromís, pel 25-N contra la violència masclista i contra les dones.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita pel Sr. Grezzi, regidor del Grup Compromís, sobre la conversió en zona de vianants del carrer de Sant Vicent.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, per a condemnar l'assetjament i les coaccions que han patit les seus del PSOE a València i en altres ciutats d'Espanya.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per l'alcaldessa, Sra. Catalá i la regidora del Grup Popular, Sra. Ferrer, sobre la protecció social de professionals de l'Advocacia i la Procura.
Expediente: E-C2301-2023-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0034 - Moció subscrita pel Sr. Caballero i el Sr. Carbonell, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre acord adoptat relatiu a Zones de Baixes Emissions.
Expediente: O-C2307-2023-000071-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre el programa de govern.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Robles, portaveu adjunta del Grup Compromís, sobre la situació d'inseguretat en la ciutat.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
PREGUNTES
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre jornades i activitats de joventut i infància.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre dades d'ajuda de pagament d'allotjament.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre dades del PEIS.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre transferències a rebre de l'Estat durant 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre sol·licituds de servicis respecte al Pressupost de 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre deute a tancament de l'exercici 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre inversions reals en els Pressupostos de 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre transferències de la Generalitat Valenciana previstes en 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000039-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre els assentaments en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre el Servici d'Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ).
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre els Punts d'Ajuda Digital.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre espectacles pirotècnics previstos.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la celebració de l'aniversari del Patrimoni de la Humanitat de les Falles.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre les activitats de la cavalcada de Reis i la Central.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la temàtica per a la pròxima edició d'Expojove.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre la cessió de locals per a vacunació.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre la modificació del Reglament de la Policia Local.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre la passarel·la de vianants de la Malva-rosa i l'horta de Vera.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre les alqueries Pastor i Coca.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre el solar de Sociòpolis.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre el pas a nivell de la Torre.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre vehicles en les zones de residents.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre tancaments de comerços tradicionals.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre les juntes de districte.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la recepció de migrants a la ciutat.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Mesa d'Interregidories d'Orriols.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la inclusió de regidors en el calendari de bodes.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el Centre Cívic de Patraix.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el projecte expositiu Casa Forestal.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre les tones de biomassa retirades de la Devesa.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el jardí de la Remonta.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el jardí Aben al-Abbar.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el dragat de l'Albufera.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre infraestructures culturals al barri de la Malva-rosa.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre projectes i pressupost de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre un incident en un concert de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la nova seu de la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre les accions per a defensar els propietaris i llogaters de l'assetjament immobiliari.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre sancions per infracció d'un article de l'Ordenança de publicitat.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre la missa del Dia de la Policia Local.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre els processos participatius.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre la planificació del servici de neteja.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre dades obertes.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre els contenidors de recollida d'oli.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la realització de la Fira Animalista.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre infraccions en les Torres dels Serrans i la plaça dels Furs.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre la institucionalització del Dia en record de les víctimes d'accident de trànsit.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre mesures per a la contaminació acústica en Russafa.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre les concessions administratives d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre Patis Oberts, esports per a tots.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre la situació del projecte 2.2+2.6 recorreguts de preferència de vianants Est-Oest-Edusi 3C València.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre el compromís amb la violència de gènere.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre el programa de família.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre el lloguer assequible per a joves.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre pressupost per a la delegació d'arxiu de Junta Central Fallera.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre els Balls al carrer.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre l'estat de tramitació de la subvenció nominativa a SD Correcaminos.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre Patis Oberts.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre l'Espai Lidera.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre el programa "Treballem Iguals".
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre concessions demanials.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre el polígon de Vara de Quart.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre la inspecció de locals d'oci nocturn.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre la Policia Local de València.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre l'ORA.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre les obres en centres municipals per a persones majors.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre control per la Policia Local dels VMP.
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre el reasfaltat de la Gran Via Marqués del Túria.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre la reconstrucció de les naus de Tabacalera.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre l'IES de Patraix.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre les "casetes roses".
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre mesures per a contindre els preus de lloguer.
Expediente: O-89SOC-2023-000040-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre el programa "En eixir de classe".
Expediente: O-89SOC-2023-000038-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre protocol i mesures per a l'"Operació fred".
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre nombre de places ocupades en recursos municipals.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre els festivals Mostra de València i Cinema Jove.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre la biblioteca d'Orriols.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre obres en el carrer de Sant Vicent, entre la plaça de la Reina i la plaça de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre el Consell del Disseny.
Expediente: O-89SOC-2023-000041-00 - Contestada
0116 - MOCIÓ URGENT
0117 - Moció urgent subscrita conjuntament pel Sr. Ribó i el Sr. Fuset, portaveu i regidor respectivament del Grup Compromís, sobre el cessament del Sr. Juan Manuel Badenas per la seua banalització pública del nazisme.
Expediente: O-89COM-2023-000018-00 - Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0118 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre una aportació econòmica extraordinària de l'Ajuntament de València a l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus.
Contestada
0119 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mateo, regidor del Grup Socialista, sobre si l'equip de govern mantindrà la discriminació positiva en les convocatòries d'Ocupació i Emprenedoria.
A contestar en pròxima sessió
0120 - Prec formulat in voce pel Sr. Campillo, regidor del Grup Compromís, a la Sra. Alcaldessa que faça complir a tots els regidors de govern el Reglament orgànic del Ple, l'Estatut d'autonomia i la Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Quedar assabentat
0121 - Prec formulat in voce pel Sr. Fuset, regidor del Grup Compromís, sobre les campanades de Cap d'Any i la Cavalcada de Reis de 2024.
Quedar assabentat