S'està cercant, espereu....

2023-10-24 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2023-10-24

Tornar

Plens:

Data:
24-10-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
PLENO ORDINARIO OCTUBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de la seua Resolució núm. 196, de 18 d'octubre de 2023, sobre la modificació del lloc de les sessions plenàries de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2023-000089-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 15, 22 i 29 de setembre, i 6 d'octubre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2023-000008-00 - Aprovat
0006 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2023-000009-00 - Aprovat
0007 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2023-000010-00 - Aprovat
0008 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2023-000011-00 - Aprovat
0009 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2023-000007-00 - Aprovat
0010 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2023-000013-00 - Aprovat
0011 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la pròrroga del Conveni aprovat per acord plenari de 29 d'octubre de 2020 entre l'Ajuntament de València i la Gestora de Concerts per a la Contribució dels Servicis d'Extinció d'Incendis AIE.
Expediente: E-H4969-2023-000014-00 - Aprovat
0012 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2023.
Expediente: E-04302-2023-000009-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte del 3r informe de 2023 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2023-000022-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'Informe de fiscalització sobre l'entorn de control de l'Ajuntament de València, exercicis 2019-2021.
Expediente: E-00401-2023-000097-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost municipal 2023.
Expediente: E-05501-2023-000027-00 - Aprovat
0016 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 4a modificació de crèdits al Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal, finançats amb la incorporació del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2022.
Expediente: E-70002-2023-000287-00 - Aprovat
0017 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 1ª Modificació de Crèdits al Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l'exercici 2023 per Crèdits Extraordinaris finançat amb part del Romanent Líquid de Tresoreria.
Expediente: E-70020-2023-000031-00 - Aprovat
0018 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 3a Modificació de Crèdits en el Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l'exercici 2023, per Suplement de Crèdit finançat amb part del Romanent Líquid de Tresoreria.
Expediente: E-70020-2023-000038-00 - Aprovat
0019 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000026-00 - Aprovat
0020 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre el nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2023-000079-00 - Quedar assabentat
0021 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la composició del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00401-2023-000081-00 - Quedar assabentat
0022 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2023-000078-00 - Quedar assabentat
0023 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa determinar la composició per a constituir el Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2023-000281-00 - Aprovat amb esmenes
0024 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Dona compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Quedar assabentat
0025 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València Entorn C/ Riu Minho'.
Expediente: E-03001-2016-000081-00 - Aprovat
0026 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la Fitxa de Protecció BRL Pont de les Drassanes.
Expediente: E-03001-2020-000265-00 - Aprovat
0027 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar provisionalment el document de Correcció d'Errors del Pla Especial de Protecció i Catàleg de Proteccions de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2023-000002-00 - Aprovat
0028 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE PRI Mestre Aguilar en règim de gestió per les persones propietàries.
Expediente: E-03003-2020-000015-00 - Aprovat
0029 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'àmbit de la parcel·la núm. 3 del Pla Especial d'Ordenació Nou Campus de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2022-000336-00 - Aprovat
0030 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa la creació de Comissió no permanent per al desenvolupament de la Capitalitat Verda Europea València 2024.
Expediente: E-04001-2022-000144-00 - Aprovat
0031 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar amb caràcter inicial la modificació de la plantilla.
Expediente: E-01101-2023-004380-00 - Aprovat
0032 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora amb dedicació parcial en l'Ajuntament de Xeraco.
Expediente: E-01101-2023-003556-00 - Aprovat
0033 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005382-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0034 - Moció subscrita per la Sra. Robles, portaveu adjunta del Grup Compromís, sobre les naus del carrer de Guatla.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita pel Sr. Puchades, regidor del Grup Compromís, sobre el compromís adquirit públicament per l'alcaldessa de creació de 500 llocs de treball corresponents a les diferents categories integrants de la Policia Local.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pel Sr. Badenas, portaveu del Grup Vox Valencia, de suport a l'ampliació del port de València com a motor de l'economia de la ciutat.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Aprovat
0037 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Pérez i la Sra. Gómez, regidora i portaveu respectivament del Grup Socialista, sobre les zones de baixes emisions.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Aprovat
0038 - Moció subscrita pel Sr. Caballero, portaveu del Grup Popular, sobre l'ampliació nord del port de València.
Expediente: O-89POP-2023-000038-00 - Aprovat
0039 - Moció subscrita per la Sra. Robles, portaveu adjunta del Grup Compromís, sobre la paralització de l'ampliació nord del port de València.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre possible conflicte d'interessos del regidor delegat de Grans Projectes.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Mateo i la Sra. Gómez, regidor i portaveu respectivament del Grup Socialista, sobre la Marina de València.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0042 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Robles, regidora del Grup Compromís, sobre retirada de la cartelleria satírica de Compromís.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0043 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Badenas, portaveu del Grup Vox Valencia, sobre l'estat d'execució de grans projectes i/o esdeveniments.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
PREGUNTES
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox Valencia, sobre el pas de vehicles per l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox Valencia, sobre mesures contra l'ocupació il·legal.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox Valencia, sobre denúncies en relació amb els usuaris de patinets i bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox Valencia, sobre l'accés de vehicles d'emergència a la superilla de la Petxina.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox Valencia, sobre el decomís de productes falsificats per la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre la celebració de l'Àgora de les ONGD.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre el Pla Municipal de Cooperació i Migració.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació d'Hemeroteca i Biblioteca Històrica Municipal.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre les activitats de les biblioteques en la Plaça del Llibre.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre el saldo en Tresoreria a 30 de setembre de 2023.
Expediente: O-89SOC-2023-000030-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre la titularitat de l'antic edifici de l'AEAT de València-Guillem de Castro.
Expediente: O-89SOC-2023-000030-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre el període mitjà de pagament.
Expediente: O-89SOC-2023-000030-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre projecte de regeneració urbana i renaturalització de les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre les bases reguladores del concurs per a la redacció del projecte de regeneració urbana i renaturalització de les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre la planificació del pla de xoc de llicències.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre el personal per al pla de xoc de llicències.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la rehabilitació del patrimoni industrial de la ciutat.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la Fira Animalista.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la posada en funcionament dels cinc centres culturals de barri nous.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre el 40 Aniversari de la Llei d'ús i ensenyament del valencià.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la cobertura definitiva del lloc de treball de director/a de la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre el projecte de renaturalització de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el procés d'adjudicació dels Docks.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre el programa "Al salir de clase".
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre la xarxa Kaleidos.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre la prevenció d'incendis en la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre sobre les sancions en Ciutat Jardí.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre els consells de districte.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre VLC Tech City.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre la gestió del complex poliesportiu d'Abastos.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre el camp de futbol situat al camí de Montcada,
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre la inspecció en establiments d'espectacles i oci i en apartaments turístics il.legals.
Expediente: O-89SOC-2023-000030-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre les multes de Policia Local en el barri de Ciutat Jardí 2022 i 2023.
Expediente: O-89SOC-2023-000030-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre l'estudi de la jornada laboral de 32 hores.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la retirada de les cabines telefòniques.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la festivitat de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre les llums de Nadal 2023-2024.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre el conjunt arquitectònic de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre l'Ordenança d'apicultura urbana.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre els jocs de birles i jardí nous a Castellar.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre els arbres abatuts a la Torre.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre el període mitjà de pagament de les prestacions econòmiques individualitzades (PEI).
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre les prestacions econòmiques individualitzades pendents.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre el Pla de Servicis Socials.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre els contractes de la Universitat Popular.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre el servei nou d'atenció a la joventut en l'Espai Jove València.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el Pla Local de Residus.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre el jardí de Sant Marce.lí.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre la situació del Reglament de carrera des de la sentència dictada pel TSJ.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre el Consell Rector de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mateo, del Grup Socialista, sobre els Docks a la Marina.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre els centres municipals d'activitats per a persones majors i centres de día.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre les activitats d'igualtat.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre les actvitats previstes per a la nit de Cap d'Any.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre el Pla de Joventut 2023-2027.
Expediente: O-89SOC-2023-000029-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre les telefonades al 092.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre la convocatòria del Consell General d'AUMSA
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre el districte innovador Vara de Quart.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre els projectes de les superilles.
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre l'anunci de creació d'una finestreta única per a l'hostaleria.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre les accions previstes per a millorar la gestió de l'Abonament Comerç.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre les zones d'aparcament verdes i taronges.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre les actuacions de la Policia Local front al botellot.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre les mesures de dinamització del mercat del Grau.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre sobre la previsió d'assistència a fires de turisme.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobrela situació dels projectes EDUSI.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre la declaració d'urgència de la contractació de les obres de reparació de patologies al mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre la cobertura de llocs de treball en centres educatius.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre el Pla Edificant i les obres de manteniment i millora als centres educatius.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i entitats mercantils.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre el balanç de la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre el balanç de participació als Urban Mobility Days.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre el pla de reorganització de les terrasses de Ciutat Jardí.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre els aparcaments de residents.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre l'impuls a la zona de baixes emissions.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre els autobusos elèctrics de l'EMT
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre els fons Next Generation i l'EMT.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Herrero, del Grup Vox Valencia, sobre donar compliment a la Llei 7/2022 amb la finalitat d'eliminar l'amiant dels edificis públics i privats.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre el soterrament de les vies de metro de Sant Isidre
Expediente: O-89SOC-2023-000032-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Vox Valencia, sobre les persones sense llar.
Expediente: O-89VOX-2023-000031-00 - Retirat
0127 - DESPATX EXTRAORDINARI
0128 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud i el Sr. Ribó, regidora i portaveu respectivament del Grup Compromís, sobre el compliment de les resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina davant la Guerra del Sucot.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Rebutjada l'urgència
0129 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Campillo i el Sr. Ribó, regidor i portaveu respectivament del Grup Compromís, sobre el reforçament en la protecció del parc natural de l'Albufera i en especial del bosc de la devesa.
Expediente: O-89COM-2023-000012-00 - Rebutjada l'urgència
0130 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Pérez i la Sra. Gómez, regidora i portaveu respectivament del Grup Socialista, sobre els conats d'incendi al Saler.
Expediente: O-89SOC-2023-000031-00 - Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0131 - Prec formulat in voce per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, perquè es constituïsquen els consells socials de Cooperació i de Migració i Interculturalitat.
Quedar assabentat
0132 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre els conats d'incendi al Saler.
Contestada
0133 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre la separació de les delegacions de Falles i de Festes i Tradcions.
Contestada
0134 - Prec formulat in voce pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre reordenació del trànsit dels carrers Poeta Querol i Colón.
Quedar assabentat