S'està cercant, espereu....

2022-11-17 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2022-11-17

Tornar

Plens:

Data:
17-11-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 NOVIEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 31 d'octubre i extraordinària de 21 d'octubre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 13 de novembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de dates 21 d'octubre i 4 de novembre i extraordinària de data 31 d'octubre, totes elles de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la designació de vicepresidència segona en la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de Correcció d'Errors del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València de les fitxes referides als coberts 2, 4 i 5 de la Marina de València.
Expediente: E-03001-2022-000328-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana, per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Forn de Calç pròxim a la Creu Coberta.
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari plurianual per als exercicis 2023-2025, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2022-000010-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2023, i demés terminis continguts en la proposta (Núm. expedient E 01101 2022 004015 00).
Expediente: E-05501-2022-000021-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos Inicials 2023 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2022-000004-00 - Quedar assabentat
0010 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al Pla Edificant, per a l'actuació Nova construcció de l'IES Peset Aleixandre, núm. 41 (Patraix).
Expediente: E-02101-2019-000393-00 - Aprovat
0011 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2023.
Expediente: E-01904-2022-000379-00 - Rebutjat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0012 - Moció subscrita pels Srs. Giner, Estellés i Copoví, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre mesures per a afavorir i facilitar l'accés a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Rebutjat
0013 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la necessitat d'una intervenció integral municipal al barri de Beteró.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Rebutjat
0015 - Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Habitatge, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre el llançament d'habitatges de la Sareb.
Expediente: E-C1905-2022-000006-00 - Aprovat
0016 - Moció subscrita per la Sra. Beamud, delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre el 25N Eliminació de la violència contra les dones.
Expediente: O-C1910-2022-000207-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la implantació de criteris afavoridors per a la concessió de prestacions socials als fills i famílies valencianes amb escassos recursos.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre València, ciutat en defensa de la vida.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre el cessament immediat del president de l'EMT.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre instar a la no revisió del delicte de sedició.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre impuls al PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el cessament de tots els consellers de l'equip del govern municipal en l'EMT i intervenció municipal de l'empresa.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0023 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la caiguda de branques d'arbres a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0024 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels compromisos del Pla de Revitalització de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Contestada
0025 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, sobre les gestions realitzades per l'alcalde per a la paralització del centre de menors de Benimàmet o el seu trasllat a Campanar o un altre barri de València.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa Estratègic del Soroll (MES).
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla dels Bombers de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la revisió de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la planificació econòmica general del Servei de Neteja i Recollida de Residus.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'intervenció amb menors.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els programes de Respir Familiar.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les despeses amb les famílies ucraïneses i atenció als qui estaven a l'antic Hospital de la Fe.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del Programa PAES.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (exp. 2020/G01_01/000257, referit a la Passatgeria, SCP).
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les convocatòries del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el grau de compliment de conveni urbanístic i de permuta subscrit el 2005 amb el València CF, SAD.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Resolució 662, de 5 d'agost).
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la instrucció d'expedient sobre infracció per contaminació acústica (expedient 2021/G01_02/000167).
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a patinets.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a bicicletes.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla de Policia Local en les diferents unitats.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinqüència al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinqüència en Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el mercat de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les sancions a terrasses.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre persones sense sostre mortes al carrer.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre espais d'homenatge a morts en els cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de les instal·lacions esportives d'Orriols, Marxalenes, Patraix, Abasotos i Aiora.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre denúncies policials i reclamacions registrades en qualsevol canal de l'Ajuntament de València per causa de soroll.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal en Padró, així com en Secció de Població i Territori.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre peticions d'instal·lació de parades als mercats agroecològics.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els pagaments de les factures als artistes carrossers.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre llistat de restes existents en els magatzems municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les restes arqueològiques de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres de la Delegació de Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre cost total assignat al capítol I del 2023 per a la plantilla ocupada.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost total de les places vacants de la plantilla orgànica en el capítol I del Pressupost municipal de 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total brut determinat per a les retribucions dels coordinadors, dins del total assignat per a òrgans de govern del capítol I en l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la dotació econòmica de les places de nova creació al capítol I en l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total de despeses en restaurants, bars i cafeteries dels membres de la corporació en cadascun dels mesos de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la llista d'espera als centres de dia de l'Amistat i Arniches.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la llista per a realitzar l'activitat de gimnàstica.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana - IVTNU.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'Oficina Labora.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les inspeccions a habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori urbà SmartLighting.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Balneari l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la cafeteria del trinquet de Borbotó.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el refugi d'animals metropolità.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Organigrama de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el carril bici del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la consideració dels conductors de l'EMT com a agents de l'autoritat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la palla d'arròs.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'OAM de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la situació actual dels assentaments a la nostra ciutat i actuacions municipals realitzades en cadascun d'ells.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la comparativa del nombre de denúncies imposades per la PLV en cadascun dels mesos dels tres primers trimestres del 2021 i del 2022 sobre la base de l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions cursades pel Servei Central de Procediment Sancionador en cadascun dels mesos dels tres primers trimestres del 2021-2022 sobre la base de l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les comissions de seguiment del conveni subscrit amb el Col·legi Oficial de Detectius de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre rehabilitació de l'antic Mercat d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monòlit inaugural de la plaça del Patriarca
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la imatge de la Mare de Déu dels Desamparats.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de l'antic Cinema Metropol.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0100 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 31 d'octubre per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la placa en record a les víctimes del COVID al Cementeri General de València
Expediente: O-00606-2022-000004-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0101 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2020-000107-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de nova construcció del CEIP Número 106 - Malilla (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2019-000290-00 - Aprovat
MOCIONS URGENTS
0103 - Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre el pagament dels operatius extraordinaris de policies i bombers abans dels dos mesos següents a la seua realització.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES.
0104 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les instal·lacions de l'IES Abastos.
Contestada
0105 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre ajudes directes a les comissions falleres.
A contestar en pròxima sessió
0106 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre avisos auditius de les parades en durante el trajecte als autobusos de l'EMT.
Quedar assabentat