S'està cercant, espereu....

2022-11-17 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-11-17

Tornar

Plens:

Data:
17-11-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 NOVIEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 31 d'octubre i extraordinària de 21 d'octubre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 13 de novembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de dates 21 d'octubre i 4 de novembre i extraordinària de data 31 d'octubre, totes elles de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la designació de vicepresidència segona en la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de Correcció d'Errors del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València de les fitxes referides als coberts 2, 4 i 5 de la Marina de València.
Expediente: E-03001-2022-000328-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana, per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Forn de Calç pròxim a la Creu Coberta.
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari plurianual per als exercicis 2023-2025, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2022-000010-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2023, i demés terminis continguts en la proposta (Núm. expedient E 01101 2022 004015 00).
Expediente: E-05501-2022-000021-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos Inicials 2023 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2022-000004-00 - Quedar assabentat
0010 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al Pla Edificant, per a l'actuació Nova construcció de l'IES Peset Aleixandre, núm. 41 (Patraix).
Expediente: E-02101-2019-000393-00 - Aprovat
0011 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2023.
Expediente: E-01904-2022-000379-00 - Rebutjat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0012 - Moció subscrita pels Srs. Giner, Estellés i Copoví, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre mesures per a afavorir i facilitar l'accés a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Rebutjat
0013 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la necessitat d'una intervenció integral municipal al barri de Beteró.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Rebutjat
0015 - Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Habitatge, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre el llançament d'habitatges de la Sareb.
Expediente: E-C1905-2022-000006-00 - Aprovat
0016 - Moció subscrita per la Sra. Beamud, delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre el 25N Eliminació de la violència contra les dones.
Expediente: O-C1910-2022-000207-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la implantació de criteris afavoridors per a la concessió de prestacions socials als fills i famílies valencianes amb escassos recursos.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre València, ciutat en defensa de la vida.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre el cessament immediat del president de l'EMT.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre instar a la no revisió del delicte de sedició.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre impuls al PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el cessament de tots els consellers de l'equip del govern municipal en l'EMT i intervenció municipal de l'empresa.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0023 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la caiguda de branques d'arbres a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0024 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels compromisos del Pla de Revitalització de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000287-00 - Contestada
0025 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, sobre les gestions realitzades per l'alcalde per a la paralització del centre de menors de Benimàmet o el seu trasllat a Campanar o un altre barri de València.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa Estratègic del Soroll (MES).
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla dels Bombers de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000279-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la revisió de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la planificació econòmica general del Servei de Neteja i Recollida de Residus.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'intervenció amb menors.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els programes de Respir Familiar.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les despeses amb les famílies ucraïneses i atenció als qui estaven a l'antic Hospital de la Fe.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del Programa PAES.
Expediente: O-89CIU-2022-000286-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (exp. 2020/G01_01/000257, referit a la Passatgeria, SCP).
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les convocatòries del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el grau de compliment de conveni urbanístic i de permuta subscrit el 2005 amb el València CF, SAD.
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Resolució 662, de 5 d'agost).
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la instrucció d'expedient sobre infracció per contaminació acústica (expedient 2021/G01_02/000167).
Expediente: O-89CIU-2022-000284-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a patinets.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a bicicletes.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla de Policia Local en les diferents unitats.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinqüència al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinqüència en Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el mercat de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les sancions a terrasses.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre persones sense sostre mortes al carrer.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre espais d'homenatge a morts en els cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de les instal·lacions esportives d'Orriols, Marxalenes, Patraix, Abasotos i Aiora.
Expediente: O-89CIU-2022-000281-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre denúncies policials i reclamacions registrades en qualsevol canal de l'Ajuntament de València per causa de soroll.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal en Padró, així com en Secció de Població i Territori.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre peticions d'instal·lació de parades als mercats agroecològics.
Expediente: O-89CIU-2022-000282-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els pagaments de les factures als artistes carrossers.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre llistat de restes existents en els magatzems municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les restes arqueològiques de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres de la Delegació de Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2022-000276-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre cost total assignat al capítol I del 2023 per a la plantilla ocupada.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost total de les places vacants de la plantilla orgànica en el capítol I del Pressupost municipal de 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total brut determinat per a les retribucions dels coordinadors, dins del total assignat per a òrgans de govern del capítol I en l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la dotació econòmica de les places de nova creació al capítol I en l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total de despeses en restaurants, bars i cafeteries dels membres de la corporació en cadascun dels mesos de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la llista d'espera als centres de dia de l'Amistat i Arniches.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la llista per a realitzar l'activitat de gimnàstica.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana - IVTNU.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'Oficina Labora.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les inspeccions a habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori urbà SmartLighting.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Balneari l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la cafeteria del trinquet de Borbotó.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el refugi d'animals metropolità.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Organigrama de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el carril bici del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la consideració dels conductors de l'EMT com a agents de l'autoritat.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la palla d'arròs.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'OAM de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la situació actual dels assentaments a la nostra ciutat i actuacions municipals realitzades en cadascun d'ells.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la comparativa del nombre de denúncies imposades per la PLV en cadascun dels mesos dels tres primers trimestres del 2021 i del 2022 sobre la base de l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions cursades pel Servei Central de Procediment Sancionador en cadascun dels mesos dels tres primers trimestres del 2021-2022 sobre la base de l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les comissions de seguiment del conveni subscrit amb el Col·legi Oficial de Detectius de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2022-000062-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre rehabilitació de l'antic Mercat d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monòlit inaugural de la plaça del Patriarca
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la imatge de la Mare de Déu dels Desamparats.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de l'antic Cinema Metropol.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000109-00 - Contestada
0100 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 31 d'octubre per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la placa en record a les víctimes del COVID al Cementeri General de València
Expediente: O-00606-2022-000004-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0101 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2020-000107-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de nova construcció del CEIP Número 106 - Malilla (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2019-000290-00 - Aprovat
MOCIONS URGENTS
0103 - Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre el pagament dels operatius extraordinaris de policies i bombers abans dels dos mesos següents a la seua realització.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES.
0104 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les instal·lacions de l'IES Abastos.
Contestada
0105 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre ajudes directes a les comissions falleres.
A contestar en pròxima sessió
0106 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre avisos auditius de les parades en durante el trajecte als autobusos de l'EMT.
Quedar assabentat