S'està cercant, espereu....

2022-09-29 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2022-09-29

Tornar

Plens:

Data:
29-09-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 29 SEPTIEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de juliol i de 9 i 16 de setembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la modificació de la composició de les comissions del Ple després de la presa de possessió del regidor Javier Ismael Mateo García.
Expediente: E-00401-2022-000057-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de la modificació en la composició i el règim de sessions ordinàries de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU per a canvi de qualificació d'ús específic del Sistema Local d'Espais Lliures (EL) a Sistema Local de Servicis Públics (SP) al carrer d'Alboraia, 6.
Expediente: E-03001-2022-000144-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció Russafa Sud-Gran Via per al canvi d'ús GIS-5 al carrer de Salamanca, 22.
Expediente: E-03001-2021-000432-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos Benimàmet, Fira València i Jardí de les Coves Carolines.
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple i de les comissions dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2022.
Expediente: E-00401-2022-000070-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Marc Estratègic, el Pla d'Acció Local i el Sistema de Governança de l'Estratègia Urbana València 2030.
Expediente: E-00201-2022-000061-00 - Aprovat amb esmenes
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria Municipal Anual 2021.
Expediente: E-00401-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-04301-2022-000041-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general relatiu al compliment del principi d'estabilitat per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000003-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Propone aprovar provisionalment la 8a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000018-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000017-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a exercir com a professora associada en la Universitat Internacional de València.
Expediente: E-00401-2022-000068-00 - Aprovat
0017 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista del Grau d'Emergències i Protecció Civil al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-003102-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública com a professor especialista del Grau d'Emergències i Protecció al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-003300-00 - Aprovat
0019 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-000806-00 - Aprovat
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la pròrroga de vigència de l'Acord Laboral 2016-2019.
Expediente: E-01101-2022-003452-00 - Aprovat
0021 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el Conveni per a la creació de l'Escola Infantil Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2010-001164-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'Estratègia d'Intervenció Social amb persones sense llar Ciutat de València 2022-2027.
Expediente: E-02231-2022-000012-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i els Srs. Ballester i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre actuacions, millores i inversió al barri de Sant Antoni.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre millores i nous elements al jardí Nino Bravo per a un major reconeixement de l'artista.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Giner, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre adopció de mesures front a l'ocupació il·legal de vivendes o immobles.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, de suport a l'activitat turística, en el marc del Dia Mundial del Turisme (27 de setembre) l'any en què València ostenta el títol de Capital Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-C1912-2022-000106-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, i la resta de regidors d'este grup de suport al poble d'Ucraïna.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pels Srs. Giner i Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajudes a les famílies i alumnat dels centres educatius de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre els mercats periòdics festius.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i els Srs. Ballester i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la creació del Pla Director d'Arbratge.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita pel Sr. Ramón, delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre garantia d'accés de la ciutadania a una alimentació saludable, sostenible i de proximitat i suport al sector primari.
Expediente: O-C1914-2022-000087-00 - Aprovat
0033 - Moció subscrita pel Sr. Sanjuan, titular de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre promoció i suport a l'ecosistema emprenedor valencià.
Expediente: O-C1901-2022-000453-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre increment de dotació en la uniformitat, en material de defensa i protecció, així com increment de cursos de formació i optimització en seguretat i higiene laboral.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre atenció i prevenció de la pobresa alimentària.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre projectes en la Marina.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Retirat
0037 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, la Sra. Ferrer i el Sr. Giner, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre el padró municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre manteniment i inspecció dels exemplars de ficus macrophylla.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre nombre de recursos residencials d'urgència.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Programa d'Intervenció amb Menors.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'òrgans per a la coordinació amb els sistemes de salut, educació, justícia, etc.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre avaluació i seguiment de les concessions d'habitatges socials a persones i famílies sense llar, residents en infrahabitatge o assentaments segregats.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Conviu.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de prevenció i d'atenció a la violència de gènere en adolescents i població juvenil.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre trasllats al Servici de Procediment Sancionador per la comesa d'infracció en matèria d'animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre vehicles oficials retirats i exonerats d'abonar l'import per l'empresa de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre gasto en electricitat semestral de col·legis, edificis i enllumenat públic.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nombre de personal directiu de la plantilla.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nombre d'accidents i sancions tramitades a usuaris de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'estudi de propostes de connexió paisatgística dels pobles de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu relatiu al monòlit de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la situació de les dos places de Subdirecció de València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés per a l'estabilització d'interins en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la falta de disponibilitat de cites per al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre catalogació, inventari i identificació de totes les restes patrimonials existents en l'Escorxador de Borbotó i altres magatzems existents.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falta de suport i resposta a la petició de la declaració de l'Escaldà com a BIC.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre Nethits.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la redacció de plecs de la Tortada de Goerlich i els ponts històrics.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Centre d'Arts Escèniques Bombalino.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla de Delegació de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Batalla de Flors.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'estat d'adjudicacions d'indumentària per a la cort d'honor i falleres majors.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el manteniment dels mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el programa de digitalització de l'activitat comercial en les zones turístiques del terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Consell Local del Disseny.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre Municipal d'Investigació Cultural i Energètica.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre joventut.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els expedients de valoració de la dependència.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la renda valenciana d'inclusió.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les obres executades en els diversos cementeris de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els soterraments en els diversos cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre jardineria sostenible.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal directiu i encarregat de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre sanció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte per a mesurar la capacitat d'absorció de carboni de l'horta.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el cànon d'aparcaments gestionats per l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'habilitació de solars per a aparcaments.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el nombre d'efectius en la Policia Local i en Bombers.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'habitatge a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el registre de lobbies en l'àmbit de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de diferents projectes urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació i sancions de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les beques menjador curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les ajudes en matèria d'educació infantil per al curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el pressupost municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant i obres en els col·legis.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació per l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de les activitats programades amb motiu de la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les obres i situació en els diferents mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la situació del personal conserge en els diferents centres educatius.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la programació de la Banda Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre total d'expedients en tràmit als servicis municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment del nombre d'edificis municipals amb la possible adquisició de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les expropiacions a Benimàmet, entorn del Parc de les Carolines.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els habitatges en plantes baixes en edificis plurifamiliars i obres de conversió de baixos comercials en habitatges.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la situació actual de la llicència d'obres per al projecte de centre de menors tutelats a Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'ocupació de contractació directa.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Pla d'humitats i filtracions en aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0112 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat d'un mural de l'artista urbà Jesús Arrúe.
Quedar assabentat
0113 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús terciari del Palau dels Eixarchs.
A contestar en pròxima sessió