S'està cercant, espereu....

2022-09-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-09-29

Tornar

Plens:

Data:
29-09-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 29 SEPTIEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de juliol i de 9 i 16 de setembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la modificació de la composició de les comissions del Ple després de la presa de possessió del regidor Javier Ismael Mateo García.
Expediente: E-00401-2022-000057-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de la modificació en la composició i el règim de sessions ordinàries de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU per a canvi de qualificació d'ús específic del Sistema Local d'Espais Lliures (EL) a Sistema Local de Servicis Públics (SP) al carrer d'Alboraia, 6.
Expediente: E-03001-2022-000144-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció Russafa Sud-Gran Via per al canvi d'ús GIS-5 al carrer de Salamanca, 22.
Expediente: E-03001-2021-000432-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos Benimàmet, Fira València i Jardí de les Coves Carolines.
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple i de les comissions dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2022.
Expediente: E-00401-2022-000070-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Marc Estratègic, el Pla d'Acció Local i el Sistema de Governança de l'Estratègia Urbana València 2030.
Expediente: E-00201-2022-000061-00 - Aprovat amb esmenes
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria Municipal Anual 2021.
Expediente: E-00401-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-04301-2022-000041-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general relatiu al compliment del principi d'estabilitat per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000003-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Propone aprovar provisionalment la 8a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000018-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000017-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a exercir com a professora associada en la Universitat Internacional de València.
Expediente: E-00401-2022-000068-00 - Aprovat
0017 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista del Grau d'Emergències i Protecció Civil al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-003102-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública com a professor especialista del Grau d'Emergències i Protecció al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-003300-00 - Aprovat
0019 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista al Complex Educatiu de Xest.
Expediente: E-01101-2022-000806-00 - Aprovat
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la pròrroga de vigència de l'Acord Laboral 2016-2019.
Expediente: E-01101-2022-003452-00 - Aprovat
0021 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el Conveni per a la creació de l'Escola Infantil Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2010-001164-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'Estratègia d'Intervenció Social amb persones sense llar Ciutat de València 2022-2027.
Expediente: E-02231-2022-000012-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i els Srs. Ballester i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre actuacions, millores i inversió al barri de Sant Antoni.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre millores i nous elements al jardí Nino Bravo per a un major reconeixement de l'artista.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Giner, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre adopció de mesures front a l'ocupació il·legal de vivendes o immobles.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, de suport a l'activitat turística, en el marc del Dia Mundial del Turisme (27 de setembre) l'any en què València ostenta el títol de Capital Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-C1912-2022-000106-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, i la resta de regidors d'este grup de suport al poble d'Ucraïna.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pels Srs. Giner i Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajudes a les famílies i alumnat dels centres educatius de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre els mercats periòdics festius.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i els Srs. Ballester i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la creació del Pla Director d'Arbratge.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita pel Sr. Ramón, delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre garantia d'accés de la ciutadania a una alimentació saludable, sostenible i de proximitat i suport al sector primari.
Expediente: O-C1914-2022-000087-00 - Aprovat
0033 - Moció subscrita pel Sr. Sanjuan, titular de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, i pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre promoció i suport a l'ecosistema emprenedor valencià.
Expediente: O-C1901-2022-000453-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre increment de dotació en la uniformitat, en material de defensa i protecció, així com increment de cursos de formació i optimització en seguretat i higiene laboral.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre atenció i prevenció de la pobresa alimentària.
Expediente: O-89CIU-2022-000234-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre projectes en la Marina.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Retirat
0037 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, la Sra. Ferrer i el Sr. Giner, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre el padró municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre manteniment i inspecció dels exemplars de ficus macrophylla.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre nombre de recursos residencials d'urgència.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Programa d'Intervenció amb Menors.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'òrgans per a la coordinació amb els sistemes de salut, educació, justícia, etc.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre avaluació i seguiment de les concessions d'habitatges socials a persones i famílies sense llar, residents en infrahabitatge o assentaments segregats.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Conviu.
Expediente: O-89CIU-2022-000233-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de prevenció i d'atenció a la violència de gènere en adolescents i població juvenil.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre trasllats al Servici de Procediment Sancionador per la comesa d'infracció en matèria d'animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre vehicles oficials retirats i exonerats d'abonar l'import per l'empresa de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre gasto en electricitat semestral de col·legis, edificis i enllumenat públic.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nombre de personal directiu de la plantilla.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nombre d'accidents i sancions tramitades a usuaris de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'estudi de propostes de connexió paisatgística dels pobles de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu relatiu al monòlit de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la situació de les dos places de Subdirecció de València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés per a l'estabilització d'interins en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la falta de disponibilitat de cites per al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre catalogació, inventari i identificació de totes les restes patrimonials existents en l'Escorxador de Borbotó i altres magatzems existents.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falta de suport i resposta a la petició de la declaració de l'Escaldà com a BIC.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre Nethits.
Expediente: O-89VOX-2022-000047-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la redacció de plecs de la Tortada de Goerlich i els ponts històrics.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Centre d'Arts Escèniques Bombalino.
Expediente: O-89CIU-2022-000239-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla de Delegació de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Batalla de Flors.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'estat d'adjudicacions d'indumentària per a la cort d'honor i falleres majors.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el manteniment dels mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el programa de digitalització de l'activitat comercial en les zones turístiques del terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Consell Local del Disseny.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre Municipal d'Investigació Cultural i Energètica.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre joventut.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els expedients de valoració de la dependència.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la renda valenciana d'inclusió.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les obres executades en els diversos cementeris de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els soterraments en els diversos cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre jardineria sostenible.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal directiu i encarregat de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2022-000228-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre sanció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte per a mesurar la capacitat d'absorció de carboni de l'horta.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el cànon d'aparcaments gestionats per l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'habilitació de solars per a aparcaments.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el nombre d'efectius en la Policia Local i en Bombers.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'habitatge a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el registre de lobbies en l'àmbit de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de diferents projectes urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació i sancions de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000240-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les beques menjador curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les ajudes en matèria d'educació infantil per al curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el pressupost municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant i obres en els col·legis.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació per l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de les activitats programades amb motiu de la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats programades amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les obres i situació en els diferents mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la situació del personal conserge en els diferents centres educatius.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la programació de la Banda Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre total d'expedients en tràmit als servicis municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment del nombre d'edificis municipals amb la possible adquisició de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les expropiacions a Benimàmet, entorn del Parc de les Carolines.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els habitatges en plantes baixes en edificis plurifamiliars i obres de conversió de baixos comercials en habitatges.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la situació actual de la llicència d'obres per al projecte de centre de menors tutelats a Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2022-000095-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'ocupació de contractació directa.
Expediente: O-89CIU-2022-000235-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Pla d'humitats i filtracions en aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2022-000230-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0112 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat d'un mural de l'artista urbà Jesús Arrúe.
Quedar assabentat
0113 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús terciari del Palau dels Eixarchs.
A contestar en pròxima sessió