S'està cercant, espereu....

2022-06-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-06-30

Tornar

Plens:

Data:
30-06-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 JUNIO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Pilar Bernabé García.
Expediente: E-00401-2022-000048-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de maig i de 3, 10 i 17 de juny, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de Correcció d'errors del Catàleg de Béns i Espais Protegits, BRL 03-04 Col·legi Jesús i María.
Expediente: E-03001-2022-000226-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de la documentació presentada per AUMSA, relativa al Document d'Estratègia de Renovació Urbana del Polígon Industrial Vara de Quart com a Districte Innovador de València.
Expediente: E-03001-2021-000200-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular en els mateixos termes que van quedar redactats i aprovats en el Ple municipal de 31 de març de 2022, al punt 11 de l'orde del dia, i que es transcriuran a continuació com a annex únic, desestimant-se el suggeriment presentat pel Grup Municipal Ciutadans.
Expediente: E-00400-2021-000009-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa actualitzar la classificació dels organismes i entitats del sector públic local.
Expediente: E-00401-2022-000016-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general sobre justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals amb càrrec al Pressupost municipal de 2021.
Expediente: E-00409-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000011-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000012-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000013-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a Modificació de Crèdits del Pressupost de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera de l'Exercici 2022, del tipus suplement de crèdits, finançada amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2021.
Expediente: E-70006-2022-000127-00 - Aprovat
0014 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
0015 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral (AVAPACE).
Expediente: E-02000-2022-000132-00 - Aprovat
0016 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a títol pòstum a favor de la Sra. Carme Miquel i Diego.
Expediente: E-02000-2022-000133-00 - Aprovat
0017 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Joan Francesc Mira i Casterà.
Expediente: E-02000-2022-000134-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'Associació Mamás en Acción.
Expediente: E-02000-2022-000135-00 - Aprovat
0019 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Ramón Almazán Hernández.
Expediente: E-02000-2022-000138-00 - Aprovat
0020 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Rosario Ángeles Valls i Ballester, Rosángeles Valls.
Expediente: E-02000-2022-000142-00 - Aprovat
0021 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'Associació PROTED (Pro Tercera Edat).
Expediente: E-02000-2022-000143-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'aprovació inicial del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de València nou.
Expediente: E-02000-2021-000247-00 - Aprovat amb esmenes
0023 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la 1ª modificació de plantilla de 2022.
Expediente: E-01101-2022-001097-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista respectivament, sobre l'aplicació del tipus reduït de l'IVA a productes determinats.
Expediente: E-C1910-2022-000001-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, en defensa de la democratització dels clubs de futbol i en suport a l'afició del València, CF.
Expediente: E-C1911-2022-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivamente del Grup Ciutadans, sobre mesures d'acció positiva a les persones diagnosticades d'ELA.
Expediente: O-89CIU-2022-000158-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivamente del Grup Ciutadans, sobre actuacions urgents en matèria de seguretat en l'àmbit de l'àrea metropolitana i a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000175-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre major presència policial als barris.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Municipal Socialista, sobre Afganistan, dones i xiquetes.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre mesures per millorar la contractació municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre les bases que han de regir els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000175-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre promoció dels mercats municipals de districte i la tira de contar.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre seguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre difusió i promoció dels museus i monuments municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre mesures fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista respectivament, sobre el 28 de Juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBT+.
Expediente: O-C1910-2022-000161-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0037 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Municipal de Vox, sobre el balanç de la gestió del govern municipal després de tres anys de mandat.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0038 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les dades econòmiques de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela.
Expediente: O-89CIU-2022-000182-00 - Contestada
0039 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la ZAL.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
PREGUNTES
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre Estiu Jove 2022.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre retards en els informes de suggeriments i queixes.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'operatiu de neteja i recollida de residus durant el cap de setmana del 24 i 25 de juny.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre denúncies de trànsit els mesos de gener a maig del 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la retirada de la bandera d'Espanya del pal de la rotonda en la prolongació de l'Albereda.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les banderes d'Espanya, Comunitat Valenciana i Unió Europea en edificis i monuments municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la paralització total en el pagament de les prestacions econòmiques individuals.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el sistema informàtic d'aplicació SEDA, en substitució del SIEM.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la rehabilitació de l'alqueria Falcó per a centre de dia.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'accés del Servici de Policía Local a antecedents penals, judicials, policials i mesures cautelars judicials de delinqüents.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el gasto dels treballs de pintura en els bancs de la via pública i jardins amb motiu de l'LGTBI.
Expediente: O-89VOX-2022-000038-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'eradicació de la vivenda precària.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els pisos per a atendre a persones en exclusió social.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un assentament al carrer de Manuel Arnau.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les llistes d'espera en diversos programes socials municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Consell Consultiu.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de personal subaltern.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les col.laboracions de la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la desparició del bust de Constantí LLombart.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre condicionament del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la creació del Museu del Mar.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual dels projectes següents al barri del Cabanyal-el Canyamelar: l'Oficina d'Atenció a Famílies en situació de Vulnerabilitat, l'Espai d'Inserció Laboral de Joves i el Centre Municipal de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2022-000178-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un programa de mediació entre educadors socials in situ dels CMSS i els centres educatius de titularitat municipal o autonòmica.
Expediente: O-89CIU-2022-000178-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el programa de la UE de distribució de fruites, hortalisses i llet en els centres escolars durant el període 2017-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000178-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la trobada d'Ajuntaments de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors «Som més eficaces en Xarxa» Madrid, 24 de maig de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000178-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de personal als centres municipals de serveis socials.
Expediente: O-89CIU-2022-000178-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre revisions excepcionals de preus en contractes públics d'obra, licitacions desertes i licitacions desistides.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el títol habilitant per a la col·locació del cartell amb motiu del 35è aniversari de la inauguració del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre incidències en l'arbratge.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres del parc Gulliver.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre inundacions en terrenys d'horta de la Punta.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els centres Barris per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000180-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000180-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007 i el futur de la Marina de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el pla de fites dels Gay Games.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el lloguer de patinets elèctrics i altres serveis de sharing.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recuperació de l'import dels sobrecostos de la grua.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades sonomètriques de l'estació de Joan d'Àustria.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'actualització de dades de les estacions de mesurament de la qualitat de l'aire.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les franges d'edat de la plantilla de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2022-000181-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el personal operatiu i real en els museus i monuments.
Expediente: O-89CIU-2022-000183-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els pianos emmagatzemats en l'Arxiu Intermedi.
Expediente: O-89CIU-2022-000183-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'itinerari històric redactat pel cronista de la ciutat Vicent Baydal i l'investigador Rafael Solaz.
Expediente: O-89CIU-2022-000183-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pagament a les comissions falleres de la subvenció corresponent a l'exercici 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000183-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els espectacles pirotècnics de la Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2022-000183-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de la Comissió d'Ecologia relatiu a la col·locació d'una lloseta en memòria de totes les persones mortes per la Covid-19.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les obres en poliesportius i altres.
Expediente: E-89CIU-2022-000010-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el personal subaltern en centres escolars i la situació de l'Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat del Disseny.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment del cànon o tarifa de la Davis Cup Final Group Stage.
Expediente: O-89CIU-2022-000179-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al comerç 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000180-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les taules de referéndum organitzat per la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la posada en funcionament del doble factor d'autenticació en Citrix.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrónica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre vivendes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre programes, inversions i transferències de crèdit impulsades per la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre enderrocaments realitzats subsidiàriament per l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre recursos administratius i reclamacions per tardança o disconformitat presentades en els servicis de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, Gestió Urbanística i Disciplina Urbanística.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la construcció d'edificis de nova planta amb vivendes municipals per a règimen de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre vivendes d'us turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre València Laboratori Urbà - SmartLighting.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les Ajudes Re-Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Sant Calze.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els residus sòlids.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost al Servici d'Innovació.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre SIDEINFO.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre contractacions de Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el traspàs de parades als mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes i sancions de trànsit.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés per a l'estabilització de personal interí.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un mercat agroecològic al costat del Mercat de Colón.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les línies de Metrovalència.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les línies de l'EMT al centre històric i l'accés al Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les altes del padró municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'accés indegut a l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la suspensió temporal del servei de la Línia 10 de Metrovalència.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ús provisional de diversos solars com a aparcament.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre mesures de seguretat en l'accés per a vianants al pàrquing de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2022-000070-00 - Contestada
MOCIÓ URGENT
0127 - Moció subscrita per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i el Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, davant els tràgics sucesos a la frontera entre Nador i Melilla ocorreguts el passat 24 de juny de 2022.
Expediente: O-C1910-2022-000164-00 - Aprovat amb esmenes
PRECS I PREGUNTES
0128 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la sentència judicial relativa a l'adjudicació de l'estació marítima del port de València.
Contestada
0129 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la concessió demanial de Fira València i la participació de l'Ajuntament de València als òrgans de govern de l'entitat.
Contestada
0130 - Pregunta formulada in voce por el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre el robatori d'un camió al carrer d'Uruguai i posterior accident a l'AP7.
Contestada