S'està cercant, espereu....

2022-05-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-05-26

Tornar

Plens:

Data:
26-05-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 MAYO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 d'abril i de 6 i 13 de maig de 2022, i extraordinària de 13 de maig de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de Protecció BRL Panells ceràmics amb motius florals, al carrer de Russafa, 53.
Expediente: E-03001-2019-000198-00 - Rebutjat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de caràcter estructural del PGOU relativa als habitatges del Barri Obrer Ramón de Castro.
Expediente: E-03001-2016-000138-00 - Rebutjat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU de València 'Regulació de la dotació mínima d'aparcaments'.
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció 'BRL Forn de Calç proper a la Creu Coberta'.
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per a la formulació i registre de les Declaracions de Béns i Activitats (DEBA).
Expediente: E-00401-2022-000041-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'actual Organisme Autònom Municipal Consell Agrari Municipal de València i d'ara en avant Organisme Autònom Consell Agrari de València.
Expediente: E-00400-2015-000003-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-00400-2015-000005-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2021.
Expediente: E-00409-2022-000005-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000010-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000009-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 1a modificació pressupostària de la Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals del tipus crèdit extraordinari, finançada amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2021.
Expediente: E-70017-2022-000022-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 1a modificació de crèdits de l'exercici 2022 per crèdits extraordinaris de l'Organisme Autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, finançada amb part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Expediente: E-70020-2022-000041-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 1a modificació de crèdits extraordinaris al Pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2022, finançada amb el romanent líquid de tresoreria disponible de l'exercici 2021.
Expediente: E-70008-2022-000060-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits al Pressupost de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de l'exercici 2022, del tipus suplement de crèdit, finançada amb la diferència entre el romanent líquid de tresoreria i el superàvit en termes de capacitat de finançament.
Expediente: E-70009-2022-000265-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment 2a modificació de crèdits extraordinaris 2022 de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, procedents de l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021.
Expediente: E-70110-2022-000028-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdits extraordinaris 2022 de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, per incorporació de romanents de tresoreria.
Expediente: E-70110-2022-000036-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera del tipus crèdit extraordinari, finançada amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2021.
Expediente: E-70006-2022-000128-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa sol·licitar l'autorització de cofinançament a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic del projecte "Rehabilitació Patrimoni Municipal Habitatges Lloguer. Sant Pere, 52", en el marc del Pla Especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2022-000329-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2021-000614-00 - Aprovat
0023 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública docent en la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2022-001321-00 - Aprovat
0024 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el Pla Director de Govern Obert 2021-2023.
Expediente: E-00703-2022-000009-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0025 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre regularització de la situació jurídica del Consorci València 2007.
Expediente: O-89CIU-2022-000136-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i els Srs. Giner i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la L-10 (antiga T-2, Torrefiel-Orriols-Natzaret).
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre festes i tradicions.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i els Srs. Ballester i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre el carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner, Estellés i Pardo, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre mesures d'agilitació del procés d'atorgament de llicències urbanístiques i per a afavorir la implantació d'activitats econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2022-000136-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el replantejament del carrer de Colón.
Expediente: O-89CIU-2022-000136-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Bernabé, titular de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, i el Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, sobre l'Oficina Nacional d'Emprenedoria.
Expediente: O-C1906-2022-000122-00 - Aprovat
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, de suport als agricultors de València.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, per l'abolició de la prostitució.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre el servici d'estudi en les biblioteques municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la reobertura de les instal·lacions esportives actualment tancades i l'aprovació de la concessió en la gestió indirecta de més de quaranta instal·lacions indegudament prorrogades en la ciutat.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre situació de la ciutat després de tres anys de mandat.
Expediente: O-89CIU-2022-000144-00 - Contestada
0037 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el projecte pilot "Salut als barris".
Expediente: O-89CIU-2022-000135-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els contractes de patrocini publicitari realitzats per la Regidoria de Salut i Consum.
Expediente: O-89CIU-2022-000135-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la superilla de Calixt III i Palleter.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la superilla d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre nombre total d'expedients en tràmit en els servicis municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la remodelació del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments i servicis del primer trimestre del 2022 amb càrrec a la CD110 Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació del Reglament de l'Arxiu Intermedi.
Expediente: O-89CIU-2022-000143-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina, l'exposició Renàixer i el Dia de l'Arqueologia.
Expediente: O-89CIU-2022-000143-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el tapís de la festivitat del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2022-000143-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a València.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat ambulant del passeig Marítim i obres en mercats.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els contractes públics prorrogats vinculats al cas Assut.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del llibre Històries de l'Horta.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels mercats agroecològics.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre perill pel trànsit i voreres estretes en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reparació del pont de la V-15 en la Punta.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Complex Esportiu Cultural de Patraix.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els treballadors i el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades als barris i districtes de la ciutat els cinc primers mesos de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de tramitació de la Llei de Carta Municipal de Capitalitat per a València.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de preus de l'obra de rehabilitació del consultori del Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda a ciutadans ucraïnesos en els àmbits educatiu i assistencial.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda a ciutadans ucraïnesos en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000132-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el contracte-programa amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre telefonades i temps mitjà d'espera en el servici d'atenció ciutadana 010 en cadascun dels quatre primers mesos de 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre bonificacions en la quota íntegra de l'impost de béns immobles en famílies nombroses.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les vivendes de la nostra ciutat amb més de 14 persones empadronades.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els barris de la nostra ciutat pendents d'intervenció en la modernització del seu enllumentat públic.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions en estacionaments d'ordenació i regulació d'estacionaments en la via pública, ORA, zona blava.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el cost estimat que suposava la celebració de la pròxima edició de la Copa Amèrica.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les intervencions de neteja per pintades vandàliques i grafits en monuments i edificis municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000027-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Escoleta Infantil Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la falta de recursos dels servicis de la Regidoria de Salut.
Expediente: O-89CIU-2022-000135-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'acció positiva en l'atenció presencial a les persones que pateixen de bretxa digital.
Expediente: O-89CIU-2022-000135-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la possibilitat d'empadronament als CMSS.
Expediente: O-89CIU-2022-000135-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inversions en nuclis zoològics municipals nous.
Expediente: E-89CIU-2022-000008-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels concursos de diversos poliesportius.
Expediente: E-89CIU-2022-000008-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura de les piscines a l'aire lliure i l'oferta esportiva per a l'estiu de 2022.
Expediente: E-89CIU-2022-000008-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la creació de l'Entitat de Gestió i Modernització Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la convocatòria de Ciuta·lab.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre Social de l'Alqueria del Moro.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el refugi d'animals de Torrent.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els focus del camp de futbol d'Exposició.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Bicifest.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre Labora.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes Amunt persianes.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al comerç en 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el reintegrament de les Ajudes parèntesi.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les classes d'espanyol per a persones refugiades d'Ucraïna i l'ajuda en matèria d'ocupació i emprenedoria.
Expediente: O-89CIU-2022-000131-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'episodi de fortes pluges.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la Marina.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre informació pressupostària (capítol de Personal) d'entitats del Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre agermanaments amb València.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de la Ceramo, a Benicalap.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'adquisició de la Casa de la Demanà.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les platges de València.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les despeses de desplaçament i allotjament del Fòrum Obert de Ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre instruments d'intervenció administrativa ambiental.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les superilles en València.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les acreditacions d'ús per a vehicles oficials de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres en les naus del Parc Central i el deteriorament patit per les naus que no han tingut obres de transformació.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'antic cinema Metropol i la seua tramitació com a hotel, a més de protecció de la façana.
Expediente: O-89CIU-2022-000140-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el contracte dels tapissos amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre prostitució.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre delinqüència en Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'ocupació en mercats.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre danys en mercats per pluges.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre multes i sancions per estacionaments en el carril bus i carril bici.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte Llit nou, riu nou.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre horts urbans.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Bicifest València 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina Municipal de Projectes Europeus.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el tanc de tempestes nou del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'aparcament en superfície de la Marina.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les taules del referèndum organitzat per la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'estat de tramitació d'una denúncia per la realització d'una campanya publicitària en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Contestada
0125 - MOCIÓ URGENT
0126 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre rebuig d'ingerències nacionalistas i independentistes a l'ampliació del Port de València.
Expediente: O-89POP-2022-000052-00 - Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0127 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els nuclis zoològics.
Contestada
0128 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'aplicació del Codi de Bon Govern en l'ús de l'agenda municipal.
Contestada
0129 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el xec infantil de 2 a 3 anys durant el mes de juliol.
Contestada
0130 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la representació de l'Ajuntament en el Consell d'Administració de Fira València.
Contestada