S'està cercant, espereu....

2022-01-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-01-27

Tornar

Plens:

Data:
27-01-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 27 ENERO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2021 i el 15 de gener de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 23 i 30 de desembre de 2021, i 14 de gener de 2022, i extraordinària de 12 de gener de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la resolució i liquidació del PAI UE-A del PRI Benifaraig PN-2, del PGOU.
Expediente: E-03003-2021-000031-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU Canvi de Qualificació Detallada d'EducativoCultural a Servici Públic del Centre Juan de Dios Montañés, de Russafa.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Detallada de les Normes Urbanístiques del PGOU Regulació de la dotació mínima d'aparcaments.
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys a l'entorn del Molí de la Torre.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa estimar o desestimar al·legacions i aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000025-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la dissolució de dos societats mercantils municipals, obrir procés de liquidació i nomenar persona liquidadora.
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en el servici municipal d'abastiment d'aigua potable per a l'exercici 2022, i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022 - 2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Tresoreria General del 4t trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000021-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 1a modificació del Pressupost 2022 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Expediente: E-05501-2022-000001-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el compromís de la ciutat de València per unir-se a la Missió 100 Ciutats Climàticament Neutres i Intel·ligents per a 2030.
Expediente: E-00201-2022-000005-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la modificació de l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
0017 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera canària monumental (02250/109) situada en l'avinguda d'Alfauir, nº 12.
Expediente: E-04001-2021-001084-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0018 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria de seguretat ciutadana davant els robatoris i agressions en el districte de l'Eixample i als carrers del centre de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita per la delegada de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Sra. Bernabé, la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, y el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, de suport a la reforma laboral.
Expediente: O-C1906-2022-000021-00 - Aprovat
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la revisió d'impostos i taxes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre recuperació extraordinària de les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2022-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre els actes o accions del Dia Internacional de Commemoració de Víctimes de l'Holocaust.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la retirada del projecte de modificació del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre desenvolupar i establir un pla d'acció municipal front a l'increment de les agressions, baralles, bregues i criminalitat a la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Retirat
0026 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre el compliment de la Llei de banderes.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre les declaracions del ministre de Consumo, Alberto Garzón, l'Agenda 2030 i en defensa del nostre sector ramader i els nostres productes.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0028 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la resposta donada per part del regidor delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embussos en els accessos a València.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Contestada
0029 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la taxa turística.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
PREGUNTES
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre locals cedits en precari per l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la poda i neteja dels parcs per a combatre la inseguretat.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes MatchUP i GrowGreen.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes INJUVE-FEMP per a entitats locals.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'habitatge assequible per a joves.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contaminació de les séquies.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions responsables d'obra i les comunicacions d'activitats innòcues.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el programa Eines per al primer trimestre 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre obres del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació i desenvolupament d'estratègies participatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi i sondatges en l'edifici de l'antiga seu d'Hisenda, en Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la resposta donada per part del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embossos en els accessos a València (I).
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la resposta donada per part del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embossos en els accessos a València (II).
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre plans Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències per a residències i/o apartaments turístics a l'entorn dels carrers de Sagunt i del Pare Urbà que han generat protestes veïnals i de col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres executades per l'Ajuntament o altres en espais declarats com a Bé de Rellevància Local (BRL).
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies interposades en 2021 per Policia Local a València per causes de denúncia, en global, per districtes i per barris.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició de la Societat Marina Auxiliant de paralitzar les obres a la Casa dels Bous i la zona dels Tenyidors.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors de la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la recepció de les cavalcades a l'Ajuntament i les mesures de seguretat per a evitar aglomeracions.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el teletreball en l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre Fitur 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la placa danyada en la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la informació en relació amb l'informe d'auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre les oficines de turisme de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les defuncions en els cementeris de propietat municipal en 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut realitzats en el 2021 pel Servei d'Arquitectura y Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de serveis del quart trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments del quart trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de festivitat l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de penositat horària (PH) l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Punta.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la situació administrativa en què es troba la declaració BIC de les Corregudes de Joies de Pinedo i la seua declaració com a Festa d'Interés Turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el mur de Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servei i les campanyes InfoSex de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits i mitjans del Padró.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació actual del Molí dels Frares.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la celebració de l'Any Benlliure.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les escultures pretecnològiques del Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'IES 41-Patraix.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre València Conviu.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Ciutadans, sobre les llistes d'espera.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les màscares transparents.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el centre d'interpretació de les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un monument dissenyat i construït pels artistes fallers com a record als immigrants morts i els desapareguts en la mar Mediterrània.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la verificació de la pòlissa d'assegurança i l'abonament de la taxa de la Cavalcada de les Magues de Gener.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Museus de Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de personal en Museus i SIAM.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tramitació Projecte bàsic Parc d'Aventura BIOPARC EXPLORA, de RAIN FOREST VALÈNCIA, SA.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Mundial del Disseny.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les actuacions en l'àrea de les mallades de la Rambla i Redona, enfront de la platja dels Ferros.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0086 - Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre la sexta onada de la pandèmia per Covid.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades, Pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades, Pressupost 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les publicacions municipals des de l'àrea de Patrimoni Històric i Recursos Culturals.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els telèfons mòbils, tauletes i ordinadors portàtils depositats en l'Oficina d'Objectes Perduts.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la retirada de vehicles de la via pública pel servei de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la indemnització a les empreses que gestionen els poliesportius pel tancament forçós durant l'estat d'alarma.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la presència de rosegadors en la zona enjardinada de la confluència dels carrers de Totana amb carrer Linares.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els objectius d'ocupació 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la liquidació pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el reg de parcel·les en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Bo Or.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el futur jardí al solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les entrades de les cavalcades.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el barri de Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les jubilacions en la PLV.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les actuacions en matèria de venda il·legal ambulant durant la campanya nadalenca.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els operatius de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el mercat extraordinari de la taronja.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la situació dels Blocs de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Ciutat Esportiva del Llevant, a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la remodelació del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0114 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2021, sobre sol·licitud d'activitat de'un circ a la Marina de València.
Expediente: O-00606-2022-000001-00 - Contestada
0115 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2021, sobre la construcció d'un monument com a record a les persones immigrants mortes i desaparegudes al Mediterrani.
Expediente: O-00606-2022-000002-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0116 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre l'enderrocament de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjada l'urgència
0117 - Moció urgent subscrita conjuntament per la regidora d'Envelliment Actiu i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre el projecte de Bancs Amigables.
Expediente: O-C1906-2022-000024-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0118 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la destinació sociocultural d'una parcel·la situada en Guillem de Castro-pl. del Pilar.
Contestada
0119 - Prec formulat in voce per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recuperació de la placa retirada de la Llotja de la Seda.
Quedar assabentat
0120 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el calendari dels consells de districte.
Quedar assabentat
0121 - Prec formulat in voce pel Sr. Pardo, del Grup Ciudadans, sobre grups de treball per l'estabilització del personal interí.
Quedar assabentat