S'està cercant, espereu....

2022-01-27 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2022-01-27

Tornar

Plens:

Data:
27-01-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 27 ENERO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2021 i el 15 de gener de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 23 i 30 de desembre de 2021, i 14 de gener de 2022, i extraordinària de 12 de gener de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la resolució i liquidació del PAI UE-A del PRI Benifaraig PN-2, del PGOU.
Expediente: E-03003-2021-000031-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU Canvi de Qualificació Detallada d'EducativoCultural a Servici Públic del Centre Juan de Dios Montañés, de Russafa.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Detallada de les Normes Urbanístiques del PGOU Regulació de la dotació mínima d'aparcaments.
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys a l'entorn del Molí de la Torre.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa estimar o desestimar al·legacions i aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000025-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la dissolució de dos societats mercantils municipals, obrir procés de liquidació i nomenar persona liquidadora.
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en el servici municipal d'abastiment d'aigua potable per a l'exercici 2022, i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022 - 2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Tresoreria General del 4t trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000021-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 1a modificació del Pressupost 2022 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Expediente: E-05501-2022-000001-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el compromís de la ciutat de València per unir-se a la Missió 100 Ciutats Climàticament Neutres i Intel·ligents per a 2030.
Expediente: E-00201-2022-000005-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la modificació de l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
0017 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera canària monumental (02250/109) situada en l'avinguda d'Alfauir, nº 12.
Expediente: E-04001-2021-001084-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0018 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria de seguretat ciutadana davant els robatoris i agressions en el districte de l'Eixample i als carrers del centre de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita per la delegada de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Sra. Bernabé, la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, y el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, de suport a la reforma laboral.
Expediente: O-C1906-2022-000021-00 - Aprovat
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la revisió d'impostos i taxes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre recuperació extraordinària de les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2022-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre els actes o accions del Dia Internacional de Commemoració de Víctimes de l'Holocaust.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la retirada del projecte de modificació del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre desenvolupar i establir un pla d'acció municipal front a l'increment de les agressions, baralles, bregues i criminalitat a la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Retirat
0026 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre el compliment de la Llei de banderes.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre les declaracions del ministre de Consumo, Alberto Garzón, l'Agenda 2030 i en defensa del nostre sector ramader i els nostres productes.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0028 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la resposta donada per part del regidor delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embussos en els accessos a València.
Expediente: O-89CIU-2022-000015-00 - Contestada
0029 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la taxa turística.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
PREGUNTES
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre locals cedits en precari per l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la poda i neteja dels parcs per a combatre la inseguretat.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes MatchUP i GrowGreen.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes INJUVE-FEMP per a entitats locals.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'habitatge assequible per a joves.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contaminació de les séquies.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions responsables d'obra i les comunicacions d'activitats innòcues.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el programa Eines per al primer trimestre 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre obres del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació i desenvolupament d'estratègies participatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi i sondatges en l'edifici de l'antiga seu d'Hisenda, en Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la resposta donada per part del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embossos en els accessos a València (I).
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la resposta donada per part del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, Giuseppe Grezzi, sobre l'augment dels embossos en els accessos a València (II).
Expediente: O-89CIU-2022-000009-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre plans Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències per a residències i/o apartaments turístics a l'entorn dels carrers de Sagunt i del Pare Urbà que han generat protestes veïnals i de col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres executades per l'Ajuntament o altres en espais declarats com a Bé de Rellevància Local (BRL).
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies interposades en 2021 per Policia Local a València per causes de denúncia, en global, per districtes i per barris.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició de la Societat Marina Auxiliant de paralitzar les obres a la Casa dels Bous i la zona dels Tenyidors.
Expediente: O-89CIU-2022-000005-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors de la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la recepció de les cavalcades a l'Ajuntament i les mesures de seguretat per a evitar aglomeracions.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el teletreball en l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre Fitur 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la placa danyada en la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la informació en relació amb l'informe d'auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre les oficines de turisme de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les defuncions en els cementeris de propietat municipal en 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut realitzats en el 2021 pel Servei d'Arquitectura y Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de serveis del quart trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments del quart trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de festivitat l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de penositat horària (PH) l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Punta.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la situació administrativa en què es troba la declaració BIC de les Corregudes de Joies de Pinedo i la seua declaració com a Festa d'Interés Turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el mur de Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servei i les campanyes InfoSex de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2022-000006-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits i mitjans del Padró.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació actual del Molí dels Frares.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la celebració de l'Any Benlliure.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les escultures pretecnològiques del Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'IES 41-Patraix.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre València Conviu.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Ciutadans, sobre les llistes d'espera.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les màscares transparents.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el centre d'interpretació de les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un monument dissenyat i construït pels artistes fallers com a record als immigrants morts i els desapareguts en la mar Mediterrània.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la verificació de la pòlissa d'assegurança i l'abonament de la taxa de la Cavalcada de les Magues de Gener.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Museus de Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de personal en Museus i SIAM.
Expediente: O-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tramitació Projecte bàsic Parc d'Aventura BIOPARC EXPLORA, de RAIN FOREST VALÈNCIA, SA.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Mundial del Disseny.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les actuacions en l'àrea de les mallades de la Rambla i Redona, enfront de la platja dels Ferros.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0086 - Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre la sexta onada de la pandèmia per Covid.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades, Pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades, Pressupost 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les publicacions municipals des de l'àrea de Patrimoni Històric i Recursos Culturals.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els telèfons mòbils, tauletes i ordinadors portàtils depositats en l'Oficina d'Objectes Perduts.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la retirada de vehicles de la via pública pel servei de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la indemnització a les empreses que gestionen els poliesportius pel tancament forçós durant l'estat d'alarma.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la presència de rosegadors en la zona enjardinada de la confluència dels carrers de Totana amb carrer Linares.
Expediente: O-89CIU-2022-000020-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els objectius d'ocupació 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la liquidació pressupost 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el reg de parcel·les en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Bo Or.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el futur jardí al solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les entrades de les cavalcades.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el barri de Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les jubilacions en la PLV.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les actuacions en matèria de venda il·legal ambulant durant la campanya nadalenca.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els operatius de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el mercat extraordinari de la taronja.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la situació dels Blocs de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Ciutat Esportiva del Llevant, a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la remodelació del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89VOX-2022-000005-00 - Contestada
0114 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2021, sobre sol·licitud d'activitat de'un circ a la Marina de València.
Expediente: O-00606-2022-000001-00 - Contestada
0115 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2021, sobre la construcció d'un monument com a record a les persones immigrants mortes i desaparegudes al Mediterrani.
Expediente: O-00606-2022-000002-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0116 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre l'enderrocament de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000007-00 - Rebutjada l'urgència
0117 - Moció urgent subscrita conjuntament per la regidora d'Envelliment Actiu i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre el projecte de Bancs Amigables.
Expediente: O-C1906-2022-000024-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0118 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la destinació sociocultural d'una parcel·la situada en Guillem de Castro-pl. del Pilar.
Contestada
0119 - Prec formulat in voce per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recuperació de la placa retirada de la Llotja de la Seda.
Quedar assabentat
0120 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el calendari dels consells de districte.
Quedar assabentat
0121 - Prec formulat in voce pel Sr. Pardo, del Grup Ciudadans, sobre grups de treball per l'estabilització del personal interí.
Quedar assabentat