S'està cercant, espereu....

2021-01-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-01-28

Tornar

Plens:

Data:
28-01-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 ENERO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 28 de gener de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000007-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2020 i el 15 de gener de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 18 i 29 de desembre de 2020 i 15 de gener de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU de València al carrer de Joan Llorenç, 36.
Expediente: E-03001-2020-000308-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sol·licitar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la declaració d'Enclavament de Recuperació d'Horta per a la parcel·la situada en l'avinguda de Jesús Morante Borràs núm. 247.
Expediente: E-03001-2020-000304-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de València i Manet d'Inversions, SL, per a la reordenació de terrenys al voltant del Molí de la Torre.
Expediente: E-03003-2017-000019-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València sobre usos permesos en peces habitables sota rasant.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que declara acabat el procediment del recurs PO 3/208/2020, interposat contra la desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança fiscal reguladora de l'IAE.
Expediente: E-00501-2020-000357-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que declara acabat el procediment del recurs PO 3/210/2020 interposat contra la desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.
Expediente: E-00501-2020-000356-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO 3/297/2020, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de determinats preceptes de l'Ordenança fiscal de l'IBI per a l'exercici 2020.
Expediente: E-00501-2020-000368-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa núm. 9, desestimatòria del recurs PO 472/2017, interposat contra l'acord plenari que va declarar la caducitat i va resoldre l'adjudicació del PAI Castellar-Benicàssim, tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia ha desestimat l'apel·lació i el Suprem no ha admés la cassació.
Expediente: E-00501-2020-000351-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que declara acabat el recurs contenciós administratiu PO 3/184/2020, interposat pel Grup Municipal Ciutadans contra la desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-00501-2020-000371-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que declara acabat el recurs contenciós administratiu PO 3/209/2020, interposat contra la desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-00501-2020-000372-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Suprem que estima el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de València contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia i desestima el recurs contenciós administratiu PO 3/283/2018, interposat contra l'orde de publicació de l'acord provisional elevat a definitiu de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Expediente: E-00501-2020-000370-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Suprem que estima el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de València contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia, i desestima el recurs contenciós administratiu PO 3/282/2018 interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Expediente: E-00501-2021-000038-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000034-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 4t trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000002-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la correcció de l'error material de l'acord plenari de 23 de desembre de 2020 relatiu a l'operació de lísing a formalitzar per l'EMT amb l'entitat de crèdit Cajamar.
Expediente: E-05201-2020-000026-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000003-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2021-000002-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2020-000014-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa ratificar els acords del Consell d'Administració d'EMIVASA i, en conseqüència, mantindre la quantia de les tarifes establides en l'Annex de la vigent Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2020-000528-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2021; i quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2021-2025.
Expediente: E-02701-2020-000265-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de subvenció a l'IVACE per a projecte de millora, modernització i dotació de servicis del polígon de Mercavalència.
Expediente: E-02901-2021-000083-00 - Aprovat
0029 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la modificació d'una component del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0030 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Expediente: E-08001-2021-000003-00 - Aprovat
0031 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa incloure en els acords plenaris de 8 de juliol de 2015 i 18 de juliol de 2019 pels quals s'aproven el règim de dedicació, retribucions i assistències dels càrrecs electes, l'aplicació del règim de permisos per vacances dels càrrecs electes conforme al que disposa l'article 39 del vigent acord laboral i l'article que corresponga en futurs acords laborals per al personal funcionari.
Expediente: E-01101-2019-003161-00 - Sobre la mesa
0032 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el dia 29 de desembre de 2020 relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2019.
Expediente: E-05303-2020-000001-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0033 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre reprovació de la vicealcaldessa, Sra. Sandra Gómez.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la celebració de la Cavalcada dels Reis d'Orient.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre reprovació del regidor Sr. Carlos Galiana per la celebració de la Cavalcada dels Reis d'Orient.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre cessament del regidor Sr. Carlos Galiana i reprovació de l'alcalde, Sr. Joan Ribó, pels greus esdeveniments succeïts en el recorregut i recepció dels Reis d'Orient celebrats el 5 de gener de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000014-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'augment de la presència i freqüència de la Policia Local, i increment de la col·laboració i nombre d'efectius dels cossos de seguretat de l'Estat, en els dènou districtes de la nostra ciutat per a garantir la protecció i seguretat de tots els valencians.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Rebutjat
0038 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la implementació i pagament d'ajudes directes al col·lectiu d'autònoms i pimes.
Expediente: O-89CIU-2021-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0039 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre mesures econòmiques per a autònoms i sectors afectats per la crisi generada per la pandèmia.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre línia d'ajudes a les falles i modificació de lleis de mecenatge cultural.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
0041 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre la baixada de la tarifa elèctrica.
Expediente: O-89CIU-2021-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0042 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre la celebració de la Cavalcada dels Reis d'Orient.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Retirat
0043 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el balanç de 2020 i prioritats de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0044 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les línies d'actuació municipal davant la situació de la COVID-19 a la ciutat de València i coordinació amb l'àrea metropolitana.
Expediente: O-89CIU-2021-000022-00 - Contestada
PREGUNTES
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria d'ajudes a la creació de comerços nous i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleujaments en l'EDAR de Pinedo, de desembre 2020 a gener 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000015-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els mitjans municipals per a dur a terme la vacunació contra el coronavirus.
Expediente: O-89CIU-2021-000017-00 - Contestada
0048 - "Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el projecte pilot ""Menjar Segur"".
Expediente: O-89CIU-2021-000017-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el projecte per a ajudar a superar el dol després de la pandèmia.
Expediente: O-89CIU-2021-000017-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els equips de desinfecció en zones amb més incidència de Covid-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000018-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el sistema itinerant de recollida de residus nou en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000018-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria dels tallers Apunta't.
Expediente: O-89CIU-2021-000018-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una comissió científica sobre el Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000015-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Comité de crisi de sanejament i gabinet de proveïment d'aigua potable de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000015-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre fallades de seguretat en l'app de l'empresa Global Omnium.
Expediente: O-89CIU-2021-000015-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre actuacions de l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Majors.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre atenció a persones afectades pel fred.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les reformes en l'edifici de Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000019-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les indústries culturals i les ajudes Impulsart.
Expediente: O-89CIU-2021-000019-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el monument de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2021-000019-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de les falles a Fira València.
Expediente: O-89CIU-2021-000019-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre funcionament dels servicis socials i atenció de l'APP Whatsapp.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el subministrament elèctric.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre patrulles diürnes entre setmana i cap de setmana.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els pobles de València o pedanies.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre actuacions, informació i mesures davaant la detecció de SARS-CoV-2 en les aigües residuals.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la no contestació a les preguntes concretes sobre bilingüisme i ús administratiu/institucional de llengües oficials, efectuades en Ple, i vulneració de l'article 23 de la CE.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el padró municipal de València.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el funcionament dels servicis socials.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els locals a precari de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre mascaretes sanitàries rebudes.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'assistent virtual en whatsapp de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el conveni amb el Col·legi Oficial de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre requisits, procediment de selecció i dietes percebudes en el 2020 pels escortes de l'alcalde.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nombre i distribució dels policies de barri prestant funcions de proximitat en els huitanta-huit barris de la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre total de vehicles en el Servici de Policía Local i distribució en les huit unitats de districte.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre i distribució de mascaretes que es distribueixen diàriament per a la prestació del servici als policies locals i desinfecció.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre actual de pistoles elèctriques i de càmeres d'acció cam en el Servici de Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els agents socials del taxi.
Expediente: O-89CIU-2021-000023-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els agents socials d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2021-000023-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els agents socials de perruqueria i bellesa.
Expediente: O-89CIU-2021-000023-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els agents socials del teatre i circ.
Expediente: O-89CIU-2021-000023-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les vacunes administrades a València.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Fira València.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Fons de Cooperació Covid.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre vivendes d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Fons Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre València Film Office.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre ocupació juvenil.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els vols d'immigrants des de Canàries.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les actuacions realitzades per la Delegació de Policia Local davant la Delegació de Govern per tal d'evitar el creixement de robatoris comesos en domicilis en els barris de la Gran Via i Pla del Remei.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les telefonades efectuades al 092 o instàncies presentades pels veïns dels barris de la Gran Via i Pla del Remei demandant la presència de la Policia Local davant dels robatoris, consumats o en grau de temptativa, patits.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les patrulles de la Policia Local i policies de barri que presten funcions en els barris de la Gran Via i Pla del Remei.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la cessió d'espais i instal·lacions.
Expediente: O-89VOX-2020-000061-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la renovació del Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Catedral de València.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la instal·lació de focus en el pont del Reial.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la indemnització a empreses que presten servicis a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000015-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Mundina, del Grup Popular, sobre neteja urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'auditoria del Consorci de Museus de la CV.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les bonificacions de l'IBI 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Normatiu 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els ecoparcs.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la recollida de residus del projecte 'Una València més verda II'.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la recollida de residus.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les competències de la delegada de Recursos Culturals i Patrimoni Històric i el personal de la Delegació de Recursos Culturals i Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2021-000019-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques menjador.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servei de grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la compra de material de protecció anti Covid-19 per la Regidoria de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les contribucions especials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'autenticació de les dades dels usuaris dels abonaments AMB TU i OR de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PEP del Cabanyal-Canyamelar i altres qüestions del barri.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de vehicles de la via pública i el pagament de lloguer de terrenys de la concessionària a Vara de Quart.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial de la Universitat de València, l'ampliació del Clínic en l'antiga Facultat d'Agrònoms i la seua propietat.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els agents socials del comerç i l'hostaleria, així com de l'hotelera i el turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000023-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'ampliació del Bioparc i l'expropiació i ampliació del Parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2021-000021-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els aparells purificadors d'aire amb filtre HEPA.
Expediente: E-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la disminució d'ingressos a l'EMT per integració tarifària i préstec de 27,5 milions d'euros.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els aparcaments públics en solars.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2020 al Servici d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses de serveis i subministraments dels mesos d'octubre, novembre i desembre amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectectura i Serveis Centrals Tècnics del pressupost municipal 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús del servei de taxi i de cotxe oficial i conductor pels regidors i regidores de la corporació en els mesos de novembre i desembre del 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora de la Delegació de Serveis Centrals Tècnics en cada un dels mesos del 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'Hospital de Campanya instal·lat per la Covid-19.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació d'equipaments i manteniment dels poliesportius de gestió directa i indirecta.
Expediente: O-89CIU-2021-000018-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'equipaments funeraris als cementiris de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000018-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el funcionament sense llicència municipal del teatre i cafeteria Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'operatiu policial especial de la Covid-19.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la relació d'unitats i models de mascaretes repartides als agents de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre informació del recurs contenciós-administratiu de l'enquesta fallera (Cultura Festiva).
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciudadanos, sobre la situació de menors als assentaments detectats al terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000017-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Compra Pública Innovadora (CPI).
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la situació actual dels projectes innovadors de la Marina.
Expediente: O-89POP-2021-000007-00 - Contestada
0136 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, del Grupo Vox, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2020, sobre ocupació d'un local situat al carrer del Pintor Sorolla, núm. 18.
Expediente: O-00606-2021-000001-00 - Contestada
0137 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Popular, en la sessió plenària ordinària de 23 de desembre de 2020, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-00606-2021-000002-00 - Contestada
0138 - PRECS I PREGUNTES
0139 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó sobre ajudes al sector artesanal valencià.
Quedar assabentat
0140 - Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre Fira València.
Contestada
0141 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el sector indumentarista valencià
Contestada
0142 - Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre Fira València de nou.
Contestada
0143 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000004-00 - Aprovat
0144 - Moció urgent subscrita pel Grup Ciutadans sobre el compromís de respectar el protocol de vacunació contra la COVID-19.
Aprovat amb esmenes