S'està cercant, espereu....

2020-05-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-05-28

Tornar

Plens:

Data:
28-05-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 MAYO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de 28 de maig.
Expediente: E-00401-2020-000029-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 30 d'abril i extraordinària d'11 de maig de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 30 d'abril i 8 i 15 de maig de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 28 d'abril de 2020, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU València Arena.
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errors del PGOU de València en la parcel·la 3BP-1 i 3BP-2 del Pla Parcial PRR1 Ademús.
Expediente: E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0008 - "HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el document ""Missions València 2030. Marc estratègic d'innovació social i urbana de València"".
Expediente: E-00202-2020-000020-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 9a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000020-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 10a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19 Alcaldia) .
Expediente: E-05501-2020-000021-00 - Aprovat
0011 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
Expediente: E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
0012 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada.
Expediente: E-01101-2020-001625-00 - Aprovat
0013 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del Reglament d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0014 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).
Expediente: O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjat
0015 - Moció subscrita pel Grup Municipal Ciutadans, sobre paralització de les obres de conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament i transparència en els processos per encàrrec de disseny de la plaça.
Expediente: O-89CIU-2020-000134-00 - Rebutjat
0016 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre augmente de l'ajuda a l'hostaleria.
Expediente: O-89VOX-2020-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre accions extraordinàries per a pal·liar el menyscapte econòmic patit pel sector de l'hostaleria de la ciutat com a conseqüència de la no incursió en la fase 1 de la desescalada del confinament del COVID-19.
Expediente: O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobrela remodelació viària i el disseny tàctic de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre mesures urgents per a fer front a la desescalada i l'escenari post-Covid.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre València Laboratori Urbà.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament per la la Sra. Gómez i els Srs. Campillo i Galiana, en nom de l'equip de govern, sobre la Defensoria de les Generacions Futures.
Expediente: E-C1902-2020-000014-00 - Aprovat amb esmenes
0022 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajudes a autònoms i pimes per a la reactivació econòmica.
Expediente: O-89CIU-2020-000145-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre una campanya de recollida d'aliments a causa de la COVID 19.
Expediente: O-89CIU-2020-000146-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament per les Sres. Gómez i Bernabé i el Sr. Galiana, en nom de l'equip de govern, sobre l'adopció de criteris per a les ajudes i subvencions en l'àmbit esportiu.
Expediente: O-C1906-2020-000108-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0025 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre actuacions urbanístiques i inversions previstes.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0026 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la compra de jardineres en la plaça de l'Ajuntament i la imatge de la plaça després de la seua transformació provisional.
Expediente: O-89CIU-2020-000141-00 - Contestada
PREGUNTES
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre contractació irregular en EXPOJOVE 2019-2020 per la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre aplicació de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon).
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un assentament en la Trinitat.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Envelliment Actiu.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Joventut.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal de Drogodependències.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'Alqueria del Moro.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre gastos de servicis i subministraments dels quatre primers mesos de l'any amb càrrec a la CD110 Serv.arquitect. i Servicis Centrals Tècnics del pressupost municipal 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre redistribució d'espais en l'edifici de Tabacalera.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre aparcaments vinculats a edificis privats.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pla ARRU I.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'execució de Sentència i la responsabilitat patrimonial pel tema de Tabacalera.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la revisió del PGOU de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la muralla islàmica.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació de Devesa-Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació d'Acció Cultural.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre ajudes de la Conselleria d'Educació per a l'organització d'activitats extraescolars per part dels ajuntaments.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les atencions de l'Espai Dones i Igualtat durant l'estat d'alarma.
Expediente: O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre programació en el pla de desescalada del Servici de Neteja i Recollida de Residus Urbans.
Expediente: O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'ús de les instal·lacions esportives i organigrama.
Expediente: O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les persones mortes i l'acte oficial per les persones mortes en la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les oposicions en la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre proves PCR.
Expediente: O-89CIU-2020-000140-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el pla per a la reincorporació presencial.
Expediente: O-89CIU-2020-000140-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes per la crisi a les comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers.
Expediente: O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pagaments pendents del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr.Ballester, del Grup Popular, sobre una campanya de publicitat de la PLV.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0058 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la catalogació dels agents de la PLV com a ""exposició al risc'.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes per incompliment del confinament.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el pla de xoc per al control de rosegadors.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració de l'Ajuntament de València amb el mitjà de comunicació Maldita.es.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància en els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre actuacions per a millorar l'tenció a persones majors en els Centres de Dia.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre actuacions per a millorar atenció a persones sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre actuacions de la Unitat GAMA.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre veïns contagiats i persones que han perdut la vida per la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre test COVID-19 i material de protecció.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre compensació econòmica per al transport públic.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el seguiment de la pandèmia a València.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme MICE.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la declaració de València, ciutat lliure de residus plàstics.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre saldo mitjà existent en Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grupo Popular, sobre la programació de la desescalada del servici de neteja i recollida de residus.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grupo Popular, sobre embossos en la xarxa de sanejament.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre actuacions al Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el disseny de la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la temporada de bany a les platges de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un pou de reg en la Font de Sant Lluís i Font d'en Corts.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les escoles infantils de gestió directa i indirecta.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre aspectes de l'aprovació per part de la Comissió Tècnica de Patrimoni de la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en l'entorn de la plaça de l'Ajuntament de La Mingenieria, SL.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de la COVID-19 per districtes.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Grup de Treball de l'ONU de resposta Smartcity al coronavirus.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre reunió de la Generalitat amb els ajuntaments de l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels comptes de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Seguiment d'Estratègia Integral Participativa dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet i futures estratègies.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reparació del pont que travessa l'autovia V-30 i el nou llit del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els cànons de les concessionàries d'aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el vestuari de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les proves de detecció de la COVID-19 a la plantilla de la Policia Local i Bombers de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les intervencions de la PLV en les ocupacions il·legals del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de l'entorn del Mercat de Sant Pere Nolasco.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la Biblioteca de l'Hospital.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació del Parc Gulliver.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanització de la ZAL de València.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanisme tàctic per a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la direcció d'obres d'urbanisme tàctic per a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les reclamacions i reivindicacions de l'Ajuntament al Govern d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures de reincorporació als Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000142-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els decomisos de galls de baralla.
Expediente: O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els criteris tècnics per a la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0105 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la realització de test COVID-19 al personal funcionari i de proves massives a la ciutadania.
Contestada
0106 - Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la compra de màscares i la realització de test COVID-19 per part de l'Ajuntament.
Contestada
0107 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la despesa realitzada per la Delegació de Cultura Festiva per tal de convocar els plenaris i les assemblees de la Junta Central Fallera.
Contestada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0108 - Declaració Institucional de suport a la declaració del 3 de Maig com a Dia Nacional de la Convenció Internacional de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Aprovat
MOCIÓ URGENT
0109 - Moció urgent subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la protecció al teixit empresarial de la ciutat de València, salvant les persones i la seua economia.
Expediente: O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjada l'urgència