S'està cercant, espereu....

2019-11-14 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-11-14

Tornar

Plens:

Data:
14-11-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 14 NOVIEMBRE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 d'octubre i de 4 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació publica la modificació puntual del PGOU en la parcel·la situada al carrrer de Joaquín Marín, 35 (Benimàmet).
Expediente: E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
Expediente: E-00401-2019-000135-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits per incorporació de romanent líquid de tresoreria per a gastos generals de l'exercici 2018 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70002-2019-000405-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2019-000020-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2019-000012-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2020 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2019 4238)
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2020 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals.
Expediente: E-00407-2019-000023-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crédits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000032-00 - Aprovat
0013 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació de la Universitat Jaume I.
Expediente: E-01101-2019-004627-00 - Aprovat
0014 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació en la Universitat Jaume I.
Expediente: E-01101-2019-004634-00 - Aprovat
0015 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2019-004635-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la inclusió en el Registre d'Emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, en el Perellonet, el Saler i el Palmar.
Expediente: E-02310-2018-000441-00 - Aprovat
0017 - SERVEI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar inclusió en l'orde del dia, art 58.1. del Reglament orgànic del Ple).
Expediente: E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0018 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València. Implantació de seguretat i estudis tècnics. Viabilitat dels itineraris.
Expediente: O-00606-2019-000009-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la intervenció economicofinancera de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000204-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Gil, sobre el pla de xoc de neteja.
Expediente: O-89CIU-2019-000205-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá y Sr. Mundina, sobre Paralització del Programa de Paisatge en sòls de l'Albufera i ampliació de la línia 25 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i pel delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Galiana, sobre el desenvolupament de la Capital Mundial del Disseny 2022 a València.
Expediente: E-C1911-2019-000007-00 - Retirat
0023 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre increment del Pressupost d'Inversions de la Generalitat a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá y Sra. Llobet respectivament, per a garantir l'ús de l'instrument de Compra Pública Innovadora (CPI) en productes, servicis i inversions realitzades des de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Aprovat amb esmenes
0025 - Moció subscrita conjuntament pels regidors del Grup Ciutadans, sobre paralització del Programa de paisatge en sòls de l'Albufera, modificació d'usos de parcel·les i millores en el transport públic.
Expediente: O-89CIU-2019-000206-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Beamud, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Expediente: O-C1910-2019-000064-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0027 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
PREGUNTES
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la qualitat de l'aigua de consum humà.
Expediente: O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre execució pressupostària del Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici de Joventut.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Esports.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, reurbanització de les avingudes de Giorgeta-Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, propostes de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els esdeveniments ocorreguts al castell pirotècnic del 9 d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb el València CF i les obres de condicionament urbà de la zona del Nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en el Bé de Rellevància Local del cementeri de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre de Majors de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els treballs arqueològics als edificis de la plaça del Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els edificis catalogats de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit en l'avinguda del Cid en el mes de setembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics en els deu mesos del 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos a partir del Pressupost municipal 2020 en la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en el servici de la delegació de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en les delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Manteniment d'Infraestructures i Gestió d'Obres d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la reurbanització de l'últim tram de l'avinguda de França.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de les inversions de Qualitat Ambiental.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre conclusions del diagnòstic energètic de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ajust 2012-2022.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la nova web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els ecoparcs mòbils.
Expediente: O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del pressupost de neteja per al 2020.
Expediente: O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de podes realitzades a les zones sud i nord.
Expediente: O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Agenda 2030.
Expediente: O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contractació de personal en l'OAM Parcs i Jardins Singulars.
Expediente: O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una placa en la façana de les Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reunions amb col·lectius de música de carrer.
Expediente: O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pressupost 2019 i les multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres de la V-21 i les expropiacions de terrenys.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre unes barraques en la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes Grow Green i Match Up.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions de transició energètica per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa del Soroll.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Servei de Bombers, instal·lacions i vestuari.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre habitatge social i pisos públics de lloguer.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre informació del Plan de Acció per subsanar deficiencies recollit en el Model de Control Intern de la Intervenció General Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Smart City Expo World Congress.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit per la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el trasllat del sistema CECOM al parc del centre històric.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plaça del Mercat de Vell.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació de la PIAE en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el ciberincident en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
Expediente: O-89CIU-2019-000202-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de les subvencions de l'any 2018.
Expediente: O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions al desenvolupament de projectes esportius.
Expediente: O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
Expediente: O-89CIU-2019-000202-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Acció Cultural.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Educació.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de cadires per a desfilades i cavalcades.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària de reformes en col·legis municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'atropellament de fauna a la carretera del Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estratègia Smart City València.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'amollonament del llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el l'informe municipal sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les Jornades de l'Horta de València a Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la canalització d'aigua potable a Campanar.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu del Consell de l'Horta.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les alqueries municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes menors i les assistències tècniques en la Delegació d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
Expediente: O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el CAI d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
0099 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre tanques i graderies en Vivers.
Expediente: O-00606-2019-000008-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0100 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els reglaments orgànics municipals del Govern i de Participació, i la constitució de les juntes de districte.
Contestada
0101 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la vinculació de les empreses Abastos Abogados, SLP, i SMT Asesores, SLP.
Contestada
0102 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre en quina empresa està una persona (Abastos Abogados, SLP, y SMT Asesores, SLP) i en quin concepte.
Contestada
0103 - Prec formulat in voce per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el contracte del secretari del Consell d'Administració de l'EMT.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0104 - Declaració Institucional sobre València, Capital Mundial del Disseny 2022.
Aprovat
0105 - Declaració Institucional de suport i solidaritat amb els municipis afectats per les inundacions originades per la gota freda (DANA) de setembre de 2019.
Aprovat
0106 - Moció urgent subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre inclusió en el Pla Anual de Control Financer 2020 d'un informe de control sobre l'EMT.
Rebutjada l'urgència