S'està cercant, espereu....

2018-10-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-10-25

Tornar

Plens:

Data:
25-10-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 OCTUBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de setembre de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de setembre i de 5 i 11 d'octubre de 2018, en sessió extraordinària de 27 de setembre de 2018 i en sessió extraordinària i urgent de 27 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relatives a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
Expediente: E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de València i l'Arquebisbat per a l'obtenció del solar de l'Almoina.
Expediente: E-03A01-2018-000004-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI de la Unitat d'Execució 18 del PEPRI del Barri del Carmen a favor de Hayunacasa, SL.
Expediente: E-03502-2003-000363-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000017-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 3r trimestre de 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000017-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000033-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000034-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 3r trimestre.
Expediente: E-05501-2018-000020-00 - Quedar assabentat
0012 - "HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2018 del tipus ""crèdits extraordinaris"" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2017.
Expediente: O-70009-2018-000028-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.
Expediente: E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IVTM.
Expediente: E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO.
Expediente: E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de taxes urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València BNEI Sefarad.
Expediente: E-02250-2018-000263-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la 3a fase del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió al Pla Edificant del Nou CEIP Zona Malilla.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències del Pla Edificant de l'IES núm. 41 Patraix i el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals de l'any 2019.
Expediente: E-01904-2018-001437-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022.
Expediente: E-02250-2018-000302-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa modificar el Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili (SAD).
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0024 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de cicles formatius de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil i Grau Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, per al curs 2018/2019.
Expediente: E-01101-2018-002709-00 - Aprovat
0025 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública de formació.
Expediente: E-01101-2018-003727-00 - Aprovat
0026 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la creació de l'òrgan Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
Expediente: E-00413-2018-000003-00 - Aprovat
0027 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.
Expediente: E-02310-2018-000328-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0028 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres en la carretera CV-500.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre revocació de la declaració contra la Policia Local aprovada en el Consell Local d'Immigració.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el dret a la llibertat d'elecció educativa.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre prevenció i control del botellot.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reprovació de la regidora de Cultura, Sra. Gloria Tello.
Expediente: O-89CIU-2018-000260-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el suport a la professionalitat i el treball realitzat pels Policies Locals de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000261-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita conjuntament per tots els integrants del Grup Ciutadans sobre la regeneració del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2018-000263-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa de l'Ordenança de Mobilitat i els requisits fonamentals exigibles a aquesta.
Expediente: O-89CIU-2018-000264-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Migració d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000256-00 - Contestada
PREGUNTES
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre resultats de l'auditoria municipal d'excrements de gossos.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre recollida selectiva en el sector d'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre taques d'oxidació de les fonts ornamentals del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre macro-botellot del passeig marítim de la Malvarosa el 9 d'octubre.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació de la xarxa d'aigua potable del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en el parc Enrique Granados.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en l'entorn de la catedral.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la Gran Vía Ramón y Cajal.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació en el camí agrícola Pare Barranco.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla de Conservació de Camins Rurals.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el port del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de les estacions de bombament en el carrer d'Eivissa.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la desratització de les zones agrícoles.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la candidatura de regadiu històric de l'horta de Valéncia per a formar part dels Sistemes Importants de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç del Banc de terres.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre restes arqueològiques en obres de canonada d'aigua potable.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les queixes per botellot en el Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta d'enllumenat a Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre contractació.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les causes judicials obertes a l'equip de govern.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre paralització del concurs Xarxes socials de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre documentació de la Delegació d'Hisenda pendent de lliurament al Grup Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat i la col·laboració de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment i ús del camp de futbol de les Tres Creus.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de la tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les alternatives per al Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les causes dels danys i rescabalament de despeses en les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el coneixement pel Govern municipal de la situació de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les entitats col·laboradores per a tramitació de llicències.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el finançament del projecte de rehabilitació de la muralla islàmica.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment i conservació de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en la coberta de les Sitges realitzades per l'Ajuntament de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el registre de demandants únic de vivendes públiques.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mur de tancament de la parcel·la de xalet al carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el retard en la finalització de la urbanització del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió del projecte d'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les subvencions a la rehabilitació del patrimoni rural protegit en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització provisional del futur parc de Desembocadura, en Natzaret.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els danys a la porta dels Jardins de Vivers.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les plataformes elevadores per a discapacitats.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat visual en biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la poda en l'avinguda de les Corts Valencianes.
Expediente: O-89CIU-2018-000253-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el currículum del gerent de l'Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000253-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de Serveis Socials en Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura El Corro de la Patata.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció de personal en la Processó Cívica.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Centre de Servicis Socials de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de l'elecció de les Corts d'Honor.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les Falles pel canvi de nom.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat auditiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la plataforma elevadora de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de cavalls que disposa la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de genets que hi ha en l'actualitat en la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els serveis que realitzen els genets de Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies a cavall que ixen diàriament a realitzar serveis.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'hores d'exercici que realitzen els cavalls de Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions en les quals es troben els cavalls de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades durant el cap de setmana del 11, 12, 13 i 14 d'octubre per part de la Policia Local de València com a conseqüència del botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de Creu Coberta com a conseqüència de la realització de botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la plaça d'Espanya com a conseqüència de la realització del botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la Ciutat de les Arts com a conseqüència de la realització del botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona del Barri del Carme com a conseqüència de la realització del botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures que es van prendre per part de la Policia Local de València per a combatre el botellot durant les nits del 11, 12, 13, i 14 d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la previsió que va realitzar la Policia local de València davant el pont dels dies 11, 12, 13 i 14 d'octubre i la previsible realització de botellots.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions davant el pròxim pont de començament de novembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç anual de llicències.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les multes de trànsit a usuaris de bicicletes i patinets elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'informació a bord de l'EMT i sistema d'informació en els panells de les parades.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de solars a Mobilitat Sostenible i posada en marxa d'aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'esborrany de l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Director de Seguretat Viària de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ascensors i la rampa del pàrquing de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de l'accessibilitat i el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de pacificacions del trànsit.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç dels senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els viatges del regidor de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'històric de reclamacions en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT i la remodelació de les cotxeres de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades del servei de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en el Cabanyal i el manifest veïnal.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura remodelació de l'Albereda i el concurs d'idees.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els portals de transparència d'entitats i organismes municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Contractació.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les telefonades al telèfon 010.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre cita prèvia per a tràmits en el Padró Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en el 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de places vacants de la plantilla orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de mestres en els col·legis municipals en el curs 2018/2019.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre centre sociocultural en Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un solar en el carrer de la Torre de la Maçana.
Expediente: O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les obres escomeses en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual de la contracta del servici de grua.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions efectuades en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el possible fraccionament de pagament aparegut en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contractació analitzada en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Institut d'Educació Secundària de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciudatans, sobre les retribucions de personal aparegudes en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de personal analitzades en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compte no contabilitzat que apareix en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la transferència de capital rebuda de l'Ajuntament de València en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els creditors no pressupostaris apareguts en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni rebut i no justificat en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el col·legi Santo Ángel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció d'elements d'immobilitzat en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la comptabilitat en l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de cessió d'ús a l'Ajuntament de Burjassot del conjunt de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Carles Salvador.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els informes respecte a l'estat del conjunt de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la solsida de part del mur del conjunt històric de les Sitges.
Expediente: O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodoro Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Professor Bartolomé Cossío.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Miquel Adlert i Noguerol.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Pare Català.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi el Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Vicente Gaos.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les jornades d'apicultura.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors de l'OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal Jardinería y Paisaje.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'OMIC.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees de banys públics per al jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Fabrilo.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Maristes.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la substitució de praderes.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Cervantes.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arbustos.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Rodriguez Fornós.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre veterinaris en Benestar Animal.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en la plaça del Racó de l'Horta.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre veterinaris del Servici de Sanitat.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en l'av. de Valladolid.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres en l'av. de Valladolid.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un nou centre d'acollida d'animals en un solar del districte de Rascanya.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Web Summit.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació d'enregistrament dels donsells de districte de les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de la gestió de l'antiga Estació Marítima per a les startups.
Expediente: O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres en l'eix Reus-Ruaya.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer de l'enginyer Vicent Pichó.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre d'acollida en el Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contracte de jornades de participació pública per a la difusió i comunicació del procés de modificació de la normativa municipal en matèria de participació ciutadana.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Centre Cívic de Favara.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells en el carrer del poeta Ricard Sanmartí.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte d'investigació, estudi i realització del Reglament de participació per la UV.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni de col·laboració amb l'Escola d'Artesans Fundació Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells de l'av. de la Constitució.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractació d'una coordinadora de seguretat i salut per a l'obra de reforma de plaça Alfonso el Magnanimo.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'agenda institucional municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la tramitació de les sol·licituds de Renda Valenciana d'Inclusió.
Expediente: O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el centre d'immigració d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0212 - Pregunta suscrita por el Sr. Giner y el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre les obres en el Col·legi Alemany.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
0213 - Pregunta suscrita por el Sr. Giner y el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre l'antiga seu del PSPV al carrer de la Blanqueria.
Expediente: O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0214 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre si l'equip de govern compartix unes manifestacions de la Sra. Fábregas.
A contestar en pròxima sessió
0215 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre rectificació de manifestacions realitzades per la Sra. Fábregas.
Quedar assabentat
0216 - Prec formulat pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la inclusió en el Reglament que els conductors abaixen la rampa dels autobusos.
Quedar assabentat
0217 - Prec formulat per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vet a la inclusió d'una interpel·lació seua en l'orde del dia.
Quedar assabentat