S'està cercant, espereu....

2018-06-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2018-06-28

Tornar

Plens:

Data:
28-06-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 JUNIO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny de 2018, i extraordinària de 31 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'actualització de la composició de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E-03001-2011-000086-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relativa a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
Expediente: E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
Expediente: E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el contingut mínim dels projectes d'urbanització integrants de l'alternativa tècnica dels programes d'actuació integrada.
Expediente: E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació del Pla Director de Seguretat Viària de la Ciutat de València.
Expediente: E-01801-2017-001547-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a información pública i consultes el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJCV que no admet el recurs PO 1/82/2015, interposat contra actuació material de la Generalitat constitutiva de via de fet consistent a excloure una mercantil de la qualitat de copromotor de l'actuació territorial estratègica ATE 4/2012 València Dinamitza.
Expediente: E-00501-2018-000201-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000013-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000017-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la declaració de València com a Ciutat pel Comerç Just.
Expediente: E-02250-2018-000205-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió a la segona fase del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de València relativa a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0019 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Europea d'Energy Cities.
Expediente: E-08001-2018-000021-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió de distincions i condecoracions per la Generalitat Valenciana a membres de la Policia Local de València, any 2018.
Expediente: E-01404-2018-000113-00 - Aprovat
PROCEDIMIENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els treballadors de Mercavalència en situació laboral irregular.
Expediente: O-89CIU-2018-000157-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2018-000158-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita conjuntament per la delegada Sra. Fábregas i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern, a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
Expediente: O-C1517-2018-000195-00 - Retirat
0024 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un centre cívic cultural en Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000154-00 - Aprovat amb esmenes
0025 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern de rebuig a la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea.
Expediente: O-C1513-2018-000109-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern sobre la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
Expediente: O-C1502-2018-000314-00 - Retirat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada d'impostos a València.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el sistema de finançament de les comunitats autònomes nou.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C52 del Programa de Participació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A100 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A200 del Programa d'Habitatge Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C42 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A004 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'avinguda Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona blava.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona taronja.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la flota d'autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els gorretes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els incendis de vehicles i contenidors.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les actuacions del Grup Gama de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A158 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C10 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A174 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A157 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A049 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'actualització del Pla Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A042 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A001 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C12 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A040 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C01 del Programa de Cultura Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el registre municipal del Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Projecte Life 'Low Carbon Feed'.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aigua estancada al col·lector de Vera.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de passarel·les a les platges.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova senyalització a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja mural al barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de murals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Fira Alternativa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Dia de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de dispositius antiolor en els embornals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pluges del dia 2 de juny.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del segon tram del col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració ambiental del tram final del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el baròmetre municipal de neteja.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abandonament del solar ubicat entre el carrer de l'Escultor Capuz i l'avinguda del Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els projectes d'utilització de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes i cartró en la via pública.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot al bulevard Sud.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la ubicació del Centre Internacional d'Alimentació Sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les voreres a l'avinguda de Menéndez Pelayo.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals de gestió directa noves.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el destí de la parcel·la escolar al carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la parcel·la al costat del Poliesportiu Municipal de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps de futbol municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes de gestió d'instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les pistes de bàsquet al costat del pavelló del CEIP Ramiro Jover.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost d'activitats econòmiques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos y taxes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions al carrer de la Torre de la Maçana.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de companyies de teatre valencianes en la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Castellano Comenge.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició de declaració BIC dels palaus dels Exarchs.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per als museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement de museus per part del Ministeri de Cultura i de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels museus en el Sistema Espanyol de Museus.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició d'ajudes per a les arts escèniques.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la campana Jaume, del Micalet.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni en la llista roja del col·lectiu Hispania Nostra.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la carrossa de Cultura Festiva en la marxa de l'Orgull Gai.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la preinscripció en la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una intoxicació en un casal faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festivitat del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (1).
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (2).
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'inici de les obres en l'àmbit de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del calendari festiu.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels horaris de carrega i descàrrega.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la previsió d'un institut nou en Nou Campanar.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels terminis del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de les obres de l'entorn del Museu Sant Píus V.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la V30 i la V21.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de recepció del mirador de l'avinguda de Catalunya.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del PAI d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració de l'informe sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de l'EMT els mesos estivals.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres en espais i instal·lacions públiques i infraestructures de transport.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tancat del perímetre del camp del Llevant, UE.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el treball del grup interdepartamental de transparència en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de la Gran Via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reunions amb Seat pel possible negoci de carsharing en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'assistència de la Conselleria de Cultura a la Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències en la plantilla de PLV de l'alt nombre de baixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans per a disminuir el nombre de baixes en la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes laborals en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes en la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades rebudes els dies 15 i 16 de juny en la Sala de PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades ateses per la PLV i el temps mitjà de resposta durant els dies 15 i 16 de juny.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades a la Central de PLV relacionades amb la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre inspecció als solars municipals que puguen ser focus de mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els solars identificats com a possibles focus de proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a evitar els focus i la propagació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades en solars municipals contra els focus del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a afrontar la proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la identificació dels focus concrets de proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació amb la resta d'administracions en relació amb el mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de casos de picadura del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les vacacions i torns de treball del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la realització de reformes en la Unitat de la PLV de Marítim.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre dotació pressupostària de la Generalitat Valenciana destinada a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el mòdul de la PLV instal·lat al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la neteja de col·legis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les adjudicacions a empreses per part de Govern Interior el primer semestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50, Curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana per donar a conéixer el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions de la Delegació de Vivenda relatives a la partida 'Altres transferències'.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adscripció de parcel·les municipals a la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aplicació pressupostària per a rehabilitació d'edificis de la Delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un assentament il·legal en la parcel·la municipal de l'Av. d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'autorització d'una colònia felina al carrer dels Juristes, 8.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antiga Delegació d'Hisenda en el carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'exposició pública del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de Pla Cabanyal a permutar per a vivenda social.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'obres de rehabilitació integral de l'alqueria de Julià.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Agustín Lara, Baeza i av. Constitució.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'execució de les obres del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de la muralla islàmica, UE-7.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del sector de les vivendes turístiques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les entrades i eixides d'animals del nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Alimentari de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les colònies felines.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el I Congrés Municipal de Benestar dels Animals de Companyia i Convivència Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer de l'Actriu Encarna Mañez.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer d'Emili Gascó Contell.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Gravador Manuel Peleguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Poeta Duran i Tortajada.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en el jardí del carrer de Campoamor.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí de la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte dels Poblats Marítims.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte de Camins al Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte d'Algirós.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona enjardinada entre el carrer del Músic Ginés i el carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de pipicans en el barri de l'Illa Perduda.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles de l'Oest 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Exposició 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Sud 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Patraix 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Ciutat Vella 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Trànsits 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Abastos 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Marítim 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Nord 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'import de l'IBI en locals comercials varis.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la reivindicació de la diversitat.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les subvencions pels aniversaris de les comissions falleres.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre biblioteques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia-residència en el barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Assemblea de Presidents de Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre cívic i cultural per a persones majors nou en el barri de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de les memòries de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'Orquestra de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'optimització del personal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Activitats.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Esports.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions dels Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre neteja i manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Russafa 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre formació de les persones responsables associatives per a aconseguir un major coneixement i aplicació de la transparència a les entitats.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Informe relatiu al procediment de gestió oberta de dades de l'Administració local, l'estat de l'art en el context europeu i ferramentes tecnològiques.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la quarta edició DecidimVLC.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Pla de la Saïdia.
Expediente: O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de l'arbratge en el carrer del Guadalaviar.
Expediente: O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la intervenció municipal en l'atenció i acollida de les persones de l'Aquarius.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0238 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de maig per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la confiscació de marihuana en una vivenda municipal.
Expediente: O-00606-2018-000003-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0239 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al règim de dedicació exclusiva proposada per la regidora Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz.
Expediente: E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0240 - Declaració institucional a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
Aprovat
0241 - Declaració institucional a favor de la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
Aprovat
0242 - Dclaració institucional de suport als centres històrics de les ciutats.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0243 - Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una publicació en el Centre Municipal de Persones Majors de Nou Moles.
Quedar assabentat
0244 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'adscripció d'una parcel·la a la Delegació de Benestar Animal en el districte de Rascanya.
Contestada
0245 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions municipals contra el mosquit tigre.
Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de les contractes dels servicis de manteniment de jardineria.
Contestada