S'està cercant, espereu....

2017-06-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-06-29

Tornar

Plens:

Data:
29-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de maig i 2, 9 i 16 de juny de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte d'un dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible sobre la substitució d'un vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la dita Comissió.
Expediente: E-00401-2017-000034-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució PRI-8 Forn d'Alcedo.
Expediente: E-03001-1999-000647-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de l'edificació i rehabilitació d'immobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: E-03A01-2017-000019-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora d'instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
Expediente: E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
Expediente: E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs PO 82/2012 interposat contra l'aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2012-000134-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000024-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000025-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020.
Expediente: E-01909-2017-000026-00 - Aprovat
0013 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000131-00 - Aprovat
0014 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000772-00 - Aprovat
0015 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001635-00 - Aprovat
0016 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001631-00 - Aprovat
0017 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora a temps parcial en l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2017-000875-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2018.
Expediente: E-01904-2017-000498-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
Expediente: E-02000-2017-000085-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
Expediente: E-02000-2017-000086-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
Expediente: E-02000-2017-000087-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
Expediente: E-02000-2017-000088-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Tira de Comptar.
Expediente: E-02000-2017-000089-00 - Aprovat
0024 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.
Expediente: E-02000-2017-000090-00 - Aprovat
0025 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Expediente: E-02000-2017-000091-00 - Aprovat
0026 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
Expediente: E-02000-2017-000092-00 - Aprovat
0027 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Dóna compte de la Memòria d'Activitats i Gestió de la Fundació Esportiva Municipal de 2016.
Expediente: E-70002-2017-000155-00 - Quedar assabentat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
0029 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala de quatre palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
Expediente: E-04001-2017-000455-00 - Aprovat
MOCIONS
0030 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta realitzada al col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del regidor delegat de l'àrea de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2017-000137-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la defensa del patrimoni arquitectònic valencià contemporani.
Expediente: O-89CIU-2017-000138-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Estellés i Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de la xarxa automàtica de control de la contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89CIU-2017-000140-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre intervencions de prevenció en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, de suport a les persones refugiades.
Expediente: E-C1517-2017-000001-00 - Retirat
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el compliment dels compromisos electorals.
Expediente: O-89CIU-2017-000139-00 - Rebutjat
0038 - Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, pel dret d'asil a l'Estat espanyol per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere.
Expediente: O-C1515-2017-000036-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0039 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, dirigida a l'alcalde de València, Sr. Joan Ribó Canut, sobre la situació del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000134-00 -
PREGUNTES
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre cessió de les escoles municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cultura Jove.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Escola de Naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes de la Generalitat amb les persones majors.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els casals d'esplai.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tallers Apunta't.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'idiomes Guiriguai.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saló d'actes de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadanos, sobre les subvencions directes de l'Alcaldia a Escola Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els danys en poliesportius a causa de les pluges.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre llicències i acreditacions en centres municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Coordinació Pla de Govern.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de l'Escuraeta.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del terreny de joc de l'Sporting de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cap del Servici de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0063 - "Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte ""Parla amb Ribó"".
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Rocòdrom.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Col·legi Marni.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Hípica.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Doctor Lluch.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu d'Astúries.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex de piscines del parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Palmar.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Centre Social Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Castellar-l'Oliverar Enrique Velarte.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament Galeria de Tir Olímpic, Tram VIII Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'Escola Municipal de Vela.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural Abastos.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del centre esportiu la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'equipament del camp de rugbi tram V del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament camp de beisbol i softbol.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló-piscina la Font Sant Lluís.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Palau Velòdrom Lluís Puig.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'estadi del Túria, tram III.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme de qualitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'enquesta d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ruta aèria directa entre València i Xian.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0112 - "Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa ""Coordenades: aules obertes"", de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la finalització del curs 2016/2017 de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una inversió de 7.000 euros en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'enllumenat al barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança que regula la ubicació de taules i cadires en la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles per excés de velocitat.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vianants.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a ciclistes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reducció de la velocitat en l'autopista del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre canvis en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els senyals de trànsit.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de la circulació des del carrer de Suècia fins el Grau.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'eixida del barri de Natzaret pel carrer del Castell de Pop.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una infracció del regidor de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament de motocicletes en el carrer de Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió a la Generalitat d'escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions en el CEIP Rafael Mateu Cámara.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'auditoria dels centres educatius de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accesibilitat del carrer de Moraira.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta al col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu de la reorganització de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de la reorganització.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de la plantilla de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic dels uniformes de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre comunicació a la representació dels treballadors i de les treballadores de la reestructuració de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els efectius que seran remoguts dels seus llocs després de la reestructuració de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la nova oficina de la Policia Local en el Molí del Sol.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la nova Unitat de Districte Molí del Sol.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els uniformes de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de seguretat per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia realitzats en la ciutat de València durant el 2016 i el 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes d'alcoholèmia i drogues realitzades durant el 2016 i el 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues en discoteques.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues a l'eixida i entrada de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de tres places d'oficials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació d'una plaça d'oficial de Bombers per millora d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per vehicles municipals a regidors i regidores.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els vehicles municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la comunicació al Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre fullets de museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Encontres 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Mostra de Cinema del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Transport.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions dels museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espais per a bebés en els museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Equip X-4 de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona nord de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona sud de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 1.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 2.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 3.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del tram XII del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe de Transparència Internacional.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de Sant Llorenç.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes participatius de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una marquesina de l'EMT a la plaça de Tetuan.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de l'EMT per a posar en servici tots els autobusos.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una exposició de la Federació de Veïns amb més de 200 fotos en què es mostren les carències dels barris.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, en relació amb el debat sobre el servici de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els diners destinats i executats en accessibilitat universal.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de motos al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el límit de 30 km/h en els pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions urgents per al barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el derrocament de l'antiga cervesera Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures de seguretat a l'eixida del Col·legi dels Dominics.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recepció de les obres de la V-2.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avantprojecte de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adequació de l'espai urbà delimitat pels carrers de Gayano LLuch, de Domingo Gómez, de Marco Merenciano i l'avinguda de Joan XXIII.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'obertura de comportes en les goles de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cens d'aus en el Centre d'Interpretació del Racó de l'Olla.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la intensificació de la poda en les urbanitzacions de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un abocament de combustible al mar en la platja del Perellonet.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous equips de canons d'aigua en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les oficines d'informació agràries.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les Casetes Rosa, en la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els pressupostos dels actes del Dia de l'Horta, de Sant Isidre 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els decomissos per furts del Servici de Guarderia Rural.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de RSU amb deficiències.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida matèria orgànica als supermercats.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb AVAMET.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la regeneració de les places dures a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en comerços.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la conservació de comerços emblemàtics en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del botellot en la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades a l'empresa concessionària per manca de neteja al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una campanya d'implantació de nius de ratpenats.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres del Cicle Integral de l'Aigua durant l'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'ajuda per a l'aplicació de criteri de consum energètic quasi nul.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada de la subvenció a l'Associació de Veïns de Jerusalem.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la coordinació bàsica en comunicació en línia en els processos participatius de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona campanya de foment de l'associacionisme.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Plataforma Barri Obert.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa Ciutadania Digital.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona edició dels pressupostos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plagues en la zona Mare de Déu de l'Esperança-Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada d'una en la plaça del Rector Nicolás Ferrer i Julve.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou procediment d'empadronament.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de día per a majors en les naus de Ribes, del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la recuperació de l'immoble destinat al nou CMSS del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Emergències 24 hores per a dones víctimes de violència.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la paràlisi administrativa en el Servici de Transparència.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya València, ciutat orgullosa de l'orgull.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de l'àrea de la Sra. Castillo.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un projecte pilot per a la millora de l'espai urbà amb perspectiva de gènere en Las Naves.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el curs OKONOMIA en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de la delegació de la Sra. Girau.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'incompliment de l'Informe de Transparència Internacional sobre la publicació de contractes i licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP).
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la participació de la primera tinenta d'alcalde en la Processó del Corpus.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'abandó del perfil de Twitter @VITemprende.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la gestió del nucli zoològic municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Mapa del soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arreplegada de la taronja amarga dels arbres.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aniversari de l'America's Cup 2007.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions urbanístiques en l'entorn de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes al lloguer social.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desviació de la CV-308.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'EDUSI Va Cabanyal – Canyamelar – Cap França.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del bloc de portuaris.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les mesures adoptades contra les ocupacions il·legals al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Eugènia Viñes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de la plaça del Dr. Collado, 2 i 3.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Registre Municipal de Solares i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació de l'ús dels apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparcel·lació del Parc Central, Fase 1A U.E. A4-1.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el túnel enfront del Museu Sant Pius V.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos provisionals en solars.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la clàusula quinta del protocol de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Activa Ocupació 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Impuls Econòmic.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Emprén.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència d'Ocupació València Activa.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Avalem Joves.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Gent Menuda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament dels escocells.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual del Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Periodista Ros Belda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Massarrojos.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els ordinadors per a ús docent en els col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les plusvàlues.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les execucions hipotecàries.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els horaris comercials.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0286 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0287 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de carrils de natació.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0288 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones enjardinades en Mare de Deú de l'Esperança.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0289 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la instal·lació de nous sonòmetres.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0290 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de prevenció de l'abandó d'animals de companyia i foment de les adopcions.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0291 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de gavines.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0292 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la marquesina de l'EMT a la pl. de Tetuán.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0293 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0294 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'onada de calor.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0295 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la declaració BIC dels tocs manuals de campana a València.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0296 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0297 - "Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'esdeveniment ""A la lluna del mercat"", organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Contestada
0298 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
A contestar en pròxima sessió
0299 - Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, a l'alcalde sobre la situació d'incertesa que es viu amb motiu de la implantació dels districtes escolares i l'eliminació d'aules concertades en l'ensenyament no obligatori.
Quedar assabentat
0300 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Unitat GOE de la Policia Local.
Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0301 - Declaració institucional de suport a les persones refugiades.
Aprovat
0302 - Declaració institucional sobre la subestació elèctrica de Patraix.
Aprovat