S'està cercant, espereu....

2017-06-29 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2017-06-29

Tornar

Plens:

Data:
29-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de maig i 2, 9 i 16 de juny de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte d'un dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible sobre la substitució d'un vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la dita Comissió.
Expediente: E-00401-2017-000034-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució PRI-8 Forn d'Alcedo.
Expediente: E-03001-1999-000647-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de l'edificació i rehabilitació d'immobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: E-03A01-2017-000019-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora d'instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
Expediente: E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
Expediente: E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs PO 82/2012 interposat contra l'aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2012-000134-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000024-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000025-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020.
Expediente: E-01909-2017-000026-00 - Aprovat
0013 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000131-00 - Aprovat
0014 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000772-00 - Aprovat
0015 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001635-00 - Aprovat
0016 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2016-001631-00 - Aprovat
0017 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora a temps parcial en l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2017-000875-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2018.
Expediente: E-01904-2017-000498-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
Expediente: E-02000-2017-000085-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
Expediente: E-02000-2017-000086-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
Expediente: E-02000-2017-000087-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
Expediente: E-02000-2017-000088-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Tira de Comptar.
Expediente: E-02000-2017-000089-00 - Aprovat
0024 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.
Expediente: E-02000-2017-000090-00 - Aprovat
0025 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Expediente: E-02000-2017-000091-00 - Aprovat
0026 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
Expediente: E-02000-2017-000092-00 - Aprovat
0027 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Dóna compte de la Memòria d'Activitats i Gestió de la Fundació Esportiva Municipal de 2016.
Expediente: E-70002-2017-000155-00 - Quedar assabentat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
0029 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala de quatre palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
Expediente: E-04001-2017-000455-00 - Aprovat
MOCIONS
0030 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta realitzada al col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del regidor delegat de l'àrea de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2017-000137-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la defensa del patrimoni arquitectònic valencià contemporani.
Expediente: O-89CIU-2017-000138-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Estellés i Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de la xarxa automàtica de control de la contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89CIU-2017-000140-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre intervencions de prevenció en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, de suport a les persones refugiades.
Expediente: E-C1517-2017-000001-00 - Retirat
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el compliment dels compromisos electorals.
Expediente: O-89CIU-2017-000139-00 - Rebutjat
0038 - Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, pel dret d'asil a l'Estat espanyol per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere.
Expediente: O-C1515-2017-000036-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0039 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, dirigida a l'alcalde de València, Sr. Joan Ribó Canut, sobre la situació del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000134-00 -
PREGUNTES
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre cessió de les escoles municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cultura Jove.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Escola de Naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes de la Generalitat amb les persones majors.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els casals d'esplai.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tallers Apunta't.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'idiomes Guiriguai.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saló d'actes de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadanos, sobre les subvencions directes de l'Alcaldia a Escola Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els danys en poliesportius a causa de les pluges.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre llicències i acreditacions en centres municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Coordinació Pla de Govern.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de l'Escuraeta.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del terreny de joc de l'Sporting de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cap del Servici de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0063 - "Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte ""Parla amb Ribó"".
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Rocòdrom.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Col·legi Marni.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Hípica.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Doctor Lluch.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu d'Astúries.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex de piscines del parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Palmar.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Centre Social Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Castellar-l'Oliverar Enrique Velarte.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament Galeria de Tir Olímpic, Tram VIII Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'Escola Municipal de Vela.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural Abastos.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del centre esportiu la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'equipament del camp de rugbi tram V del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament camp de beisbol i softbol.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló-piscina la Font Sant Lluís.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Palau Velòdrom Lluís Puig.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'estadi del Túria, tram III.
Expediente: O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme de qualitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'enquesta d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ruta aèria directa entre València i Xian.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0112 - "Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa ""Coordenades: aules obertes"", de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la finalització del curs 2016/2017 de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una inversió de 7.000 euros en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'enllumenat al barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança que regula la ubicació de taules i cadires en la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles per excés de velocitat.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vianants.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a ciclistes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reducció de la velocitat en l'autopista del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre canvis en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els senyals de trànsit.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de la circulació des del carrer de Suècia fins el Grau.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'eixida del barri de Natzaret pel carrer del Castell de Pop.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una infracció del regidor de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament de motocicletes en el carrer de Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió a la Generalitat d'escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions en el CEIP Rafael Mateu Cámara.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'auditoria dels centres educatius de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accesibilitat del carrer de Moraira.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta al col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu de la reorganització de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de la reorganització.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de la plantilla de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic dels uniformes de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre comunicació a la representació dels treballadors i de les treballadores de la reestructuració de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els efectius que seran remoguts dels seus llocs després de la reestructuració de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la nova oficina de la Policia Local en el Molí del Sol.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la nova Unitat de Districte Molí del Sol.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els uniformes de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de seguretat per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia realitzats en la ciutat de València durant el 2016 i el 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes d'alcoholèmia i drogues realitzades durant el 2016 i el 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues en discoteques.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues a l'eixida i entrada de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de tres places d'oficials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació d'una plaça d'oficial de Bombers per millora d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per vehicles municipals a regidors i regidores.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els vehicles municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la comunicació al Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre fullets de museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Encontres 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Mostra de Cinema del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Transport.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions dels museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espais per a bebés en els museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Equip X-4 de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona nord de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona sud de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 1.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 2.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 3.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del tram XII del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe de Transparència Internacional.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de Sant Llorenç.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes participatius de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una marquesina de l'EMT a la plaça de Tetuan.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de l'EMT per a posar en servici tots els autobusos.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una exposició de la Federació de Veïns amb més de 200 fotos en què es mostren les carències dels barris.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, en relació amb el debat sobre el servici de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els diners destinats i executats en accessibilitat universal.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de motos al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el límit de 30 km/h en els pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions urgents per al barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el derrocament de l'antiga cervesera Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures de seguretat a l'eixida del Col·legi dels Dominics.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recepció de les obres de la V-2.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avantprojecte de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adequació de l'espai urbà delimitat pels carrers de Gayano LLuch, de Domingo Gómez, de Marco Merenciano i l'avinguda de Joan XXIII.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'obertura de comportes en les goles de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cens d'aus en el Centre d'Interpretació del Racó de l'Olla.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la intensificació de la poda en les urbanitzacions de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un abocament de combustible al mar en la platja del Perellonet.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous equips de canons d'aigua en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les oficines d'informació agràries.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les Casetes Rosa, en la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els pressupostos dels actes del Dia de l'Horta, de Sant Isidre 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els decomissos per furts del Servici de Guarderia Rural.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de RSU amb deficiències.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida matèria orgànica als supermercats.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb AVAMET.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la regeneració de les places dures a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en comerços.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la conservació de comerços emblemàtics en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del botellot en la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades a l'empresa concessionària per manca de neteja al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una campanya d'implantació de nius de ratpenats.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres del Cicle Integral de l'Aigua durant l'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'ajuda per a l'aplicació de criteri de consum energètic quasi nul.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada de la subvenció a l'Associació de Veïns de Jerusalem.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la coordinació bàsica en comunicació en línia en els processos participatius de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona campanya de foment de l'associacionisme.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Plataforma Barri Obert.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa Ciutadania Digital.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona edició dels pressupostos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plagues en la zona Mare de Déu de l'Esperança-Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada d'una en la plaça del Rector Nicolás Ferrer i Julve.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou procediment d'empadronament.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de día per a majors en les naus de Ribes, del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la recuperació de l'immoble destinat al nou CMSS del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Emergències 24 hores per a dones víctimes de violència.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la paràlisi administrativa en el Servici de Transparència.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya València, ciutat orgullosa de l'orgull.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de l'àrea de la Sra. Castillo.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un projecte pilot per a la millora de l'espai urbà amb perspectiva de gènere en Las Naves.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el curs OKONOMIA en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de la delegació de la Sra. Girau.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'incompliment de l'Informe de Transparència Internacional sobre la publicació de contractes i licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP).
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la participació de la primera tinenta d'alcalde en la Processó del Corpus.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'abandó del perfil de Twitter @VITemprende.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la gestió del nucli zoològic municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Mapa del soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arreplegada de la taronja amarga dels arbres.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aniversari de l'America's Cup 2007.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions urbanístiques en l'entorn de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes al lloguer social.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desviació de la CV-308.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'EDUSI Va Cabanyal – Canyamelar – Cap França.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del bloc de portuaris.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les mesures adoptades contra les ocupacions il·legals al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Eugènia Viñes.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de la plaça del Dr. Collado, 2 i 3.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Registre Municipal de Solares i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació de l'ús dels apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparcel·lació del Parc Central, Fase 1A U.E. A4-1.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el túnel enfront del Museu Sant Pius V.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos provisionals en solars.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la clàusula quinta del protocol de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Activa Ocupació 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Impuls Econòmic.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Emprén.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència d'Ocupació València Activa.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Avalem Joves.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Gent Menuda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament dels escocells.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual del Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Periodista Ros Belda.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Massarrojos.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els ordinadors per a ús docent en els col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les plusvàlues.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les execucions hipotecàries.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els horaris comercials.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0286 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
0287 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de carrils de natació.
Expediente: O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
0288 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones enjardinades en Mare de Deú de l'Esperança.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0289 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la instal·lació de nous sonòmetres.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0290 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de prevenció de l'abandó d'animals de companyia i foment de les adopcions.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0291 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de gavines.
Expediente: O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
0292 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la marquesina de l'EMT a la pl. de Tetuán.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0293 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0294 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'onada de calor.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0295 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la declaració BIC dels tocs manuals de campana a València.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
0296 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
Expediente: O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0297 - "Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'esdeveniment ""A la lluna del mercat"", organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Contestada
0298 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
A contestar en pròxima sessió
0299 - Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, a l'alcalde sobre la situació d'incertesa que es viu amb motiu de la implantació dels districtes escolares i l'eliminació d'aules concertades en l'ensenyament no obligatori.
Quedar assabentat
0300 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Unitat GOE de la Policia Local.
Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0301 - Declaració institucional de suport a les persones refugiades.
Aprovat
0302 - Declaració institucional sobre la subestació elèctrica de Patraix.
Aprovat