S'està cercant, espereu....

2017-01-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-01-26

Tornar

Plens:

Data:
26-01-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2016 i el 15 de gener de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 de desembre de 2016 i 13 de gener de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits relativa a la descatalogació del fumeral situat al carrer de Xeraco, 13.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU relativa a la reubicació d'equipament per a centre de salut en carrera Malilla i zona verda en el carrer d'Eslida, barri de Malilla, districte Quatre Carreres.
Expediente: E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del PRI Actuació Urbanística Parc Central, Unitat d'Execució A.4-1.
Expediente: E-03001-2015-000216-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la modificació puntual de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco, 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe complementari i modificatiu de l'emés el 10 de novembre de 2016, relatiu al compliment del principi d'estabilitat, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses depenents.
Expediente: E-05201-2016-000033-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al quart trimestre del 2016 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000062-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000002-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla-Programa d'Harmonització i Homologació Entitats Sector Públic Local.
Expediente: E-00400-2017-000001-00 - Aprovat
MOCIONS
0013 - Moció subscrita pels Srs. Giner i Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una comissió per a l'anàlisi dels accidents ocorreguts en l'avinguda del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000022-00 - Rebutjat
0014 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat artesanal de l'Escuraeta.
Expediente: O-89CIU-2017-000011-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Consell de Medi Ambient.
Expediente: O-89CIU-2017-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el cessament de funcions del regidor de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2017-000008-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les rectificacions i actuacions pendents en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2017-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pel segon tinent alcalde, Sr. Peris, sobre el laïcisme institucional i la llibertat religiosa.
Expediente: O-C1503-2017-000023-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - Moció subscrita pel segon tinent alcalde, Sr. Peris, de suport a la causa del poble palestí.
Expediente: O-C1503-2017-000025-00 - Retirat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
Expediente: O-89POP-2017-000008-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0022 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València i les conductes del delegat de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2017-000019-00 - Retirat
PREGUNTES
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre bicis elèctriques per al transport dels treballadors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la retirada de pilons.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Valenbisi.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la nau 2 de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni del Trinquet de Pelai.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres d'habilitació del Palau d'Aiora.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la nau 1 de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Centre Esportiu de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els encàrrecs a empreses durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeiximents d'obligació de pagament durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments postals durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses pel servici alié de prevenció de riscos laborals durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0038 - Prgunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del personal de l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis subscrits entre l'Ajuntament de València i la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres d'adequació del local situat al carrer de Torres, 12, per a la UP de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre de denúncies per robatoris en camps i alqueries.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre d'embarcacions en el llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la subvenció al projecte de reforç de rates penades al terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte i pla de treball en relació amb València, Capital Mundial de l'Alimentació.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la subvenció per a la proposta d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació d'embalatges de cartó en Nadal i Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els robatoris de captures al llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de neteja després del temporal.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars en la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús de materials sostenibles per a la construcció de les falles.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre horts urbans inclusius per a menuts amb diversitat funcional.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aplicació del SDDR en València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·laboració municipal amb l' Associació Jovesolides.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0057 - Pregunta suscrita por la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·laboració municipal amb l'Associació Hogares Compartidos.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Hotel d'Associacions.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència social per al 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre errors en la tramitació de diversos expedients de contractació en la celebració a València d'una trobada solidària amb els refugiats.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la falta de seguretat en Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària per a la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de pilons en Russafa.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre aparcament en el carril bus en la franja horària nocturna.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat viària en els entorns escolars.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els compromisos adquirits amb els comerciants del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0068 - Pregunta subsrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pacte per la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els danys provocats pel temporal en les pedanies de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les restriccions de trànsit en cas d'augment de la contaminació.
Expediente: O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació de carpes en falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les rutes turístiques.
Expediente: O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels campanars de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a millorar l'accessibilitat i integració de les persones amb diversitat funcional o amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de Lluís Cano.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació en matèria de soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del parc de Camales.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pressupost de plagues.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla de Participació Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de tales i substitucions d'espècies en 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç d'adopcions en el Nucli Zoològic Municipal durant l'any 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les propostes ciutadanes per al barri dels Orriols.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0084 - "Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jornada ""Construïnt la participació ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantacions de la campanya Adopta una planta.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la participació en CONAMA 2016.
Expediente: O-89CIU-2017-000018-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de l'enllumenat LED.
Expediente: O-89CIU-2017-000018-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre instal·lacions d'oci a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la concessió del servici de grua.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els festejos de la Nit de Cap d'Any.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Comissaria V de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els plans d'acció contra el soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre AENA.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre cursos gratis per a desocupats en l'Escola de Jardineria de l'OAM
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'IBI per al 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les alqueries del carrer d'Olba.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el mur de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'un hotel en la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la creació d'una comissió de seguiment del procés Participa Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes per a rehabilitar el patrimoni rural.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de les universitats per a ús del Mestalla.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar del carrer del Salvador.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0107 - Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre la situació de les llicències de l'antiga Patatera.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el rescat de la concessió de l'edifici dels Docks.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga ubicació del consistori de Poble Nou de la Mar.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal de les IDE.
Expediente: O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció del planejament del nucli històric de Patraix.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les negociacions per a albergar CaixaForum en els Docks.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia de transparència per al sector públic local.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el procés de fusió d'InnDEA València i València CREA.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0116 - Pregunta suscrita por la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en InnDEA València, València CREA i la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el contracte d'assistència tècnica per a la gestió, manteniment, actualització i seguiment de les xarxes socials de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els cavallets instal·lats en Nadal a la pl. de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en València Turisme Convention Bureau.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en el Palau de Congressos de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la retransmissió de la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els gorretes.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies interposades per excrements de gossos sense arreplegar.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el nou Pla Estratègic de Turisme 2017-2020.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subhasta de motos de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els escoltes de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la mendicitat en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Nit de Cap d'Any 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ExpoJove 2016-2017.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de Reis 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el centre europeu per a formació nàutica.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre aplicació de la Guia municipal de transparència en la Fundació de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de la Infància
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0138 - Prgunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aplicació Guía municipal de transparència en el Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les concentraciones a la pl. de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments i jupetins de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'equipament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre Bomberos.
Expediente: O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en AUMSA.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre InnDEA.
Expediente: O-89CIU-2017-000021-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la implicació de l'alcalde en la T2 de MetroValència.
Expediente: O-89CIU-2017-000021-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre InnDEA València.
Expediente: O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0147 - Moció urgent subscrita per tots els portaveus dels grups polítics municipals sobre la regeneració de les platges del sud de València.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0148 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les juntes municipals.
Quedar assabentat
0149 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama de Bombers.
A contestar en pròxima sessió
0150 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
A contestar en pròxima sessió
0151 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'una subvenció atorgada a una entitat cultural.
Quedar assabentat