S'està cercant, espereu....

2016-10-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-10-27

Tornar

Plens:

Data:
27-10-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 20 i 29 de setembre de 2016, i ordinària de 29 de setembre de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de setembre i 7 i 14 d'octubre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució del regidor delegat de Planificació i Gestió Urbana de 19 de octubre de 2016 relativa a l'Estudi de Detall de la parcel·la 12.3 de la Unitat d'Execució núm. 1 del PP Sector núm. 6 Malilla Nord.
Expediente: E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual de caràcter estructural de les Normes Urbanístiques del PGOU Aparcaments privats en subsòl de terrenys de domini públic.
Expediente: E-03001-2015-000159-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 7 del CHP de Patraix.
Expediente: E-03003-2016-000007-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT, Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada Benifaraig A.
Expediente: E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual de l'Ordenança de Telecomunicacions.
Expediente: E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Conteciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del PO 24/2015 interposat per Urbanizadora Quatre Carreres SL contra Acord plenari que va resoldre l'adjudicació del PAI de la UE núm. 1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2016-000248-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2016.
Expediente: E-04302-2016-000040-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust corresponent al tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000043-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000057-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis.
Expediente: E-H4969-2016-000019-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa atendre el requeriment de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana i remetre l'informe del Gabinet de Normalització Lingüística sobre adaptació al valencià de la denominació de la ciutat.
Expediente: E-01304-2015-000001-00 - Aprovat
MOCIONS
0017 - Moció conjunta del delegat de Govern Interior, Sr. Campillo, del delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo i de la Portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, per declarar la ciutat de València com a Zona Lliure de Paradisos Fiscals.
Expediente: O-C1517-2016-000045-00 - Aprovat amb esmenes
0018 - Moció de la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, en defensa dels cítrics valencians.
Expediente: O-C1504-2016-000145-00 - Retirat
0019 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les millores en la neteja de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la implantació del sistema de 'pagament a la carta' dels impostos municipals a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de terrasses al domini públic.
Expediente: O-89CIU-2016-000191-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de l'Administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adopció de mesures per a unes Falles i festes més integradores i accessibles per a totes les persones.
Expediente: O-89CIU-2016-000190-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre promoció de l'ocupació juvenil.
Expediente: O-89CIU-2016-000188-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, per a potenciar l'ús de vehicles lliures d'emissions a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000192-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncias per circular en zona de vianants a la pedania del Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convivència al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Policia Local al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de detecció d'incendis Dister.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre botellot als exteriors de la Facultat de Medicina.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre avaria en la Sala del 092.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre delinqüència al barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la possibilitat que els animals puguen viatjar als autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació a l'av. del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Valenbisi.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre conversió en zona de vianants dels ponts de la Trinitat i de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al garatge de veïns residents al carrer de la Mare Sacrament.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre motocicletes i contenidors al carrer de Ruiz de Lihory.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre processos participatius en l'entorn de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les protestes dels venedors del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi Ambient amb veïns de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre obres en les seus de les juntes municipals de districte.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre horts urbans en Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reparació de l'estació de bombeig de Gascó Oliag.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de Medi Ambient amb el Grup Educatiu 4.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del llit del riu a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb la Comunitat de Pescadors del Palmar.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi Ambient amb la Interagrupació de Falles.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de séquies.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emissions de CO2 per reducció de línies d'autobusos.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Subvencions 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre presentació del Projecte Life Bar.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre construcció d'un nou Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'orientació jurídica en els centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de l'adjudicació de la gestió i rehabilitació de la Piscina València.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament i acollida per a persones immigrants.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment del Gulliver.
Expediente: O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la determinació d'usos per a les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya Cultura als barris.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Recursos i Consum de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de pressupost en matèria de plagues.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Hospital la Fe, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes per soroll.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'1 de novembre, Dia de Tots Sants.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació ciutadana d'Ortifus.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del CEIP 103.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'intermediació hipotecària.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Roserar de Vivers.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica a la gran via de les Germanies.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda d'una palmera al carrer del Metge Balmis.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting Club Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la pàgina web de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la 2a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació de vivendes en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acord de suspensió del PEPRI del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de l'elaboració del Pla Estratègic de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'àmbit av. dels Tarongers - Enginyer Fausto Elio - Dr. Álvaro López.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ParticipaReina!
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0087 - "Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el procés de participació #elbotanicesmou.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de recuperació de l'antiga Llotja de Pescadors.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'adjudicació de l'edifici del Varador del port.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre pròrroga del termini de sol·licitud de subvencions en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre correcció d'errors en el BOP en relació amb la 2a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació de vivendes en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment del pressupost per a desodoració.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les meses de treball de contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment d'inversió en jardins.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de pins al carrer de Sinarques, de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pressupost de l'EMT per al 2017.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la font situada a la pl. del Rosari.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu El Botànic es mou.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació oferida pel Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Portal de Participació Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0102 - Preguna subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de Transparència.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les xarxes socials de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la inclusió de la programació del Teatre Escalante en el Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la programació del Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'elaboració de cinc informes estratègics mensuals i un butlletí trimestral de la conjuntura laboral a València en 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment dels acords de les comissions i del Ple.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la regulació dels casals fallers.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el cens d'apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació de la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de Via Pública.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el procés d'elecció de les corts d'honor i falleres majors de València de 2017.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el robatori de peces dels albellons al centre històric.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme de creuers.
Expediente: O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ExpoJove.
Expediente: O-89CIU-2016-000187-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els viatges d'InnDEA.
Expediente: O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre determinades subvencions.
Expediente: O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Hàbitat III.
Expediente: O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en la Policia Local de València fins al final de la legislatura.
Expediente: O-89CIU-2016-000185-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en el Departament de Bombers de València fins al final de la legislatura.
Expediente: O-89CIU-2016-000185-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de les roques del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2016-000187-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de passatge a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'inundacions a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el concurs d'idees en l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les queixes dels venedors del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la ciutat esportiva del Llevant UD.
Expediente: O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les bases reguladores de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0129 - Pregunta subsrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V-30 pel Ministeri de Foment.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades actualitzades del servici de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la superfície agrícola de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el V Congrés de Ciutats i Governs Locals Units.
Expediente: O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
0135 - Pregunta subcrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'IBI rústic.
Expediente: O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0136 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el contingut de les fitxes de gasto per al Pressupost 2017.
Quedar assabentat
0137 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la seguretat del Col·legi 103.
Quedar assabentat
0138 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la situació laboral d'una treballadora de la contracta de jardineria.
Quedar assabentat
0139 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres que s'han realitzat en la V-500.
Contestada