S'està cercant, espereu....

2016-07-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-07-28

Tornar

Plens:

Data:
28-07-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 de juny i de 1, 8 i 15 de juliol de 2016, i en sessió extraordinària i urgent de 8 de juliol de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament sobre delegació de la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers entre el municipi de València i els municipis d'Alboraia, Montcada, Paterna i Vinalesa.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la parcel·la situada en la cruïlla dels carrers Muñiz i H. d'Alba i Berenguer Mallol.
Expediente: E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benifaraig PN-2.
Expediente: E-03001-2012-000041-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que arxiva el recurs PO 1/263/11 i el seu acumulat PO 1/264/11, interposats contra aprovació de la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i el Pla de Reforma Interior de Millora Camí de Montcada, així com l'Estudi d'Integració Paisatgística.
Expediente: E-00501-2011-000533-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem que declara la inadmissibilitat del recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra Interlocutòria del TSJ, que va ordenar l'Ajuntament que abonara a VALDREYA CB el preu just fixat en la Sentència, més interessos legals, i imposició de costes.
Expediente: E-00501-2009-000036-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust corresponent al segon trimestre de 2016.
Expediente: E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2016.
Expediente: E-04302-2016-000030-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2016-000007-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits del pressupost 2016 del tipus crèdits extraordinaris de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-8RE02-2016-000008-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits del pressupost 2016 del tipus suplements de crèdit de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-8RE02-2016-000009-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-70010-2016-000005-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2016, finançats amb romanent de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70008-2016-000008-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits al pressupost 2016 de la Universitat Popular, per suplementació de crèdits, finançat amb romanent líquid de tresoreria disponible de l'exercici 2015.
Expediente: E-70008-2016-000010-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal del tipus crèdits extraordinaris, finançada amb el romanent líquid de tresoreria.
Expediente: E-70009-2016-000002-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació pressupostària del tipus crèdit extraordinari del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
Expediente: E-70006-2016-000001-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació pressupostària del tipus suplement de crèdits del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
Expediente: E-70006-2016-000002-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70002-2016-000252-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el segon trimestre de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000026-00 - Quedar assabentat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000041-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000045-00 - Aprovat amb esmenes
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000036-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa concedir a les societats musicals una bonificació en la quota integra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4930-2016-519264-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de la composició del Consell Local de Comerç.
Expediente: E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions.
Expediente: E-00820-2016-000001-00 - Aprovat
0028 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa resoldre les al·legacions presentades en relació amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de València, de 31 de març de 2016, per a iniciar les actuacions necessàries per a l'adaptació al valencià del nom oficial del municipi.
Expediente: E-01304-2015-000001-00 - Aprovat
0029 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa la retirada d'Honors i Distincions en aplicació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica.
Expediente: E-02000-2016-000035-00 - Aprovat
0030 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2017.
Expediente: E-01904-2016-000500-00 - Aprovat
0031 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de Psicologia.
Expediente: E-01101-2016-001051-00 - Aprovat
0032 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01101-2016-001105-00 - Aprovat
MOCIONS
0033 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de Conciliació Veïnal al Barri de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2016-000144-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre informació de l'estat de gastos per districtes en el pressupost municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000144-00 - Aprovat amb esmenes
0035 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de DESA en llocs de gran concurrència.
Expediente: O-89CIU-2016-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'atracció i gestió del talent.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0037 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls per a la transparència de l'activitat de comisions i Ple.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre mesures fiscals per a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de personal i neteja del Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament del primer semestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre encàrrecs a empreses durant el primer semestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de plans de seguretat i salut en obres del primer semestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de direccions d'obres del segon trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre utilització de les instal·lacions de l'Alcaldia de Pinedo per a menjars i festes pel seu alcalde pedani.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les instal·lacions esportives elementals.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mediadors interculturals i treballadors socials en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre intervencions de reparació, adequació o reforma en col·legis públics de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'equip 'volant' de Servicis Socials en les pedanies.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació dels espais exteriors del CEIP 103.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació del solar municipal limítrof amb l'Hospital Dr. Peset.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre personal contractat per al desenvolupament del programa Xarxa Llibres.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre adequació del local municipal situat al carrer de Torres, 12, per a la Universitat Popular de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la Família, d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Escola Infantil Municipal de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels xiclets en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la gran via de Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada dels Hams.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Joaquim Sorolla.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada les Nereides.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Mestre José Serrano.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Activitat Marinera.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Neptú.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Víctimes de la Riuada de 1957.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Els Xiquets.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Marqués de Campo.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Les Tres Gràcies.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Negret.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Canonge Liñán.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tritó.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la Societat Econòmica d'Amics del País.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de Sant Lluis Bertran.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada els Quatre Elements.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada les Quatre Estacions.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada la Pantera Rosa.
Expediente: O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de calefacció de col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la neteja de la Devesa.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment d'equips d'impressió.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Parc Gulliver.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de seguretat en museus i monuments.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la gestió de places de centres de dia.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici d'urgències socials.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Taller d'Autoestima.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici de mesures judicials amb menors.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones verdes al barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc dels Orriols.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Catadau.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Eduard Soler i Pérez.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Catadau.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment dels jardins de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de l'arbratge de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el tractament del morrut roig.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els mesuraments de la contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una reunió amb representants d'AENA.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria de l'OAM de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els escocells de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de la plaça de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'abonament d'expropiacions amb import de superàvit.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el programa La Dipu et beca.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de contractes menors en el Portal de Transparència.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - A contestar en pròxima sessió
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la creació del nou Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de traçat de la línia 73 de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre l'adhesió de València a l'Aliança de Ciutats pel Desenrotllament Sostenible.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantes autòctones en la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de la dieta mediterrània.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el camp de futbol del Saler.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Eficiència Energètica.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació a ciclistes.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts urbans en Malilla.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la zona 30 en el passeig Marítim.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts urbans en Patraix.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de Circulació.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés a expedient de noves estacions de bicicletes.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús agrari del Casino de l'Americà.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Policia Local en el Saler.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el projecte d'urbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en relació amb els terrenys que ocupava l'antic Hospital la Fe.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a l'entitat Capgirant Orriols.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de l'Associació Cultural el Finestral, de la Saïdia.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala massiva de moreres.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a entitats o associacions andaluses de València.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions mantingudes amb associacions de veïns pel delegat de Participació Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions gestionades des de l'Oficina Parla amb Joan Ribó.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les Naus de Ribes.
Expediente: O-89CIU-2016-000141-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació de contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cementeri britànic.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors dels cementeris de València.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Quarter d'Enginyers.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Col·legi Públic Ballester Fandos i l'execució de l'espai lliure.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els equipaments de l'antic llit del riu Túria, el Grau i Natzaret.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Públic Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre l'obtenció de sòl per a dotacions públiques en la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'una piscina coberta en la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió d'expropiacions en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Societat Pla Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment de la reversió de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gestió del PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el balneari de l'Alameda.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 de la Marina.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del Parc Lineal de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a clubs esportius.
Expediente: O-89CIU-2016-000141-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el tancament de locals d'oci per soroll i altres deficiències.
Expediente: O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els cursos de Policia per a inspectors.
Expediente: O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat en locals del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre les ocupacions il·legals en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les amenaces a càrrecs públics.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el control de venedors il·legals
Expediente: O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació de policies i actuacions que s'ha de seguir després de l'atemptat a França.
Expediente: O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la cap del Servici d'Acció Cultural.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'elecció del coordinador artístic del Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els assentaments als carrers i solars.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el xabolisme.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'oficina d'ajuda per a impedir desnonaments.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els estudis de la denominació de diversos carrers de la ciutat que incomplixen la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les ajudes al comerç.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Confraria de Pescadors.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de rehabilitació del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0181 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de les platges de València.
Quedar assabentat
0182 - Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la millora de l'estat del Jardi de Vivers.
Quedar assabentat
0183 - Pregunta formulada in voce por el Sr. Grau, del Grupo Popular, sobre la Xarxa de Llibres.
Contestada
0184 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat dels ciclistes i el carril bici.
Quedar assabentat
MOCIÓ URGENT
0185 - Moció urgent subscrita pels portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, Srs. Fuset, Calabuig i Peris, sobre reivindicacions al Govern d'Espanya.
Aprovat