S'està cercant, espereu....

2016-06-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-06-30

Tornar

Plens:

Data:
30-06-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de maig i de la sessió extraordinària de 31 de maig de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de maig i de 3, 10 i 17 de juny 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa actualitzar la composició, règim de funcionament i periodicitat de les sessions de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sometre a informació pública la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior PS-2 del Palmar.
Expediente: E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'estudi de detall en l'illa de cases 16 del Sector PRR-3 Orriols, delimitada per l'avinguda dels Germans Machado i el carrer de Santa Genoveva de Torres.
Expediente: E-03001-2015-000183-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Sector de Sòl Urbanitzable no Programat Font de Sant Lluis, formulada per la mercantil Analyst Invierte 21, SL.
Expediente: E-03001-2003-000564-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (exconvent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, exconvent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP.EBIC 08).
Expediente: E-03502-2012-000021-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic l'autorització per a substituir projectes en el marc del Pla Confiança.
Expediente: E-00601-2016-000021-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el procediment del recurs PO 1/92/2015, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, per la qual es va aprovar definitivament el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Municipi de València.
Expediente: E-00501-2016-000123-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016.
Expediente: E-05501-2016-000035-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
Expediente: E-05501-2016-000038-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, de 6 de maig de 2016, que aprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2016.
Expediente: E-02701-2015-000703-00 - Quedar assabentat
0014 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria municipal anual de gestió de l'Ajuntament de València de 2015.
Expediente: E-00401-2016-000001-00 - Aprovat
0015 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'activitat de professor associat en el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000386-00 - Aprovat
0016 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Espacial Valencià Val Space Consortium (VSC).
Expediente: E-00202-2016-000030-00 - Aprovat
0017 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació en les Activitats en la Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2016-000001-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Municipis d'Acollida de Refugiats.
Expediente: E-02201-2016-000287-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Regidor Honorari a títol pòstum al Sr. Alberto García Esteve.
Expediente: E-02000-2016-000068-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat al Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02000-2016-000069-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat al Col·legi de Farmacèutics.
Expediente: E-02000-2016-000070-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu dels Innocents Màrtirs i Desemparats.
Expediente: E-02000-2016-000071-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Associació Víctimes del Metro 3 de Juliol.
Expediente: E-02000-2016-000076-00 - Aprovat
0024 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades al nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Nacho Duato Barcia.
Expediente: E-02000-2016-000074-00 - Aprovat
0025 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Anna María Lluch i Hernàndez.
Expediente: E-02000-2016-000075-00 - Aprovat
0026 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Antonio Casanova Safont.
Expediente: E-02000-2016-000073-00 - Aprovat
0027 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat a la Sra. Sol Romeu Alfaro.
Expediente: E-02000-2016-000077-00 - Aprovat
0028 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions per a la concessió de Medalla d'Or de la Ciutat a la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-02000-2016-000078-00 - Aprovat
0029 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa Iniciar actuacions per al nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Francesc Jarque.
Expediente: E-02000-2016-000079-00 - Aprovat
0030 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions per al nomenament de Fill Adoptiu al Sr. Emili J. Marín Soriano.
Expediente: E-02000-2016-000083-00 - Aprovat
0031 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa modificar el Reglament dels Centres Municipals d'Activitats a Persones Majors.
Expediente: E-02224-2016-000028-00 - Aprovat
MOCIONS
0032 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre declaració de 'València ciutat lliure de barracons'.
Expediente: O-89CIU-2016-000123-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre atenció a persones sense llar en període estival.
Expediente: O-89CIU-2016-000118-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita per l'alcalde, en nom de l'equip de Govern, relativa a la sol·licitud al Ministeri d'Hisenda per a impulsar les accions legals perquè en els municipis que complixen les condicions establides en l'art. 3 del RDL 8/2014 queden sense vigència els plans d'ajust corresponents.
Expediente: O-00201-2016-000022-00 - Aprovat
0035 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre retalls en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - "Moció subscrita pels Srs. Monzó i Crespo, del Grup Popular, sobre llibertat per als festejos de ""Bou embolat"" y ""Bou en corda"" a València.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre transparència en els contractes menors amb omissió de fiscalització prèvia.
Expediente: O-89CIU-2016-000124-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre prevenció i lluita contra el mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2016-000125-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions laborals de la Policia Local destinada a les platges de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, en matèria sobre els recursos humans del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos materials de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació amb què compta el servici d'ambulàncies del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'habilitació de cursos de policia per a inspectors.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de l'Orgull LGTB.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de CCTV en la Comissaria Central de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equips de seguretat per als accessos a l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació de bombers.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment d'equips i parcs de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la inscripció de viaris i propietats municipals en el Registre de la Propietat.
Expediente: O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cementeri municipal del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els cartells en relació amb la col·locació de cadires en la processó del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Permanent de Qualitat de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions de procediment i omissió de fiscalització.
Expediente: O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les activitats d'estiu de la FEM per a menors en situació de risc o exclusió social.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el programa Xarxa Llibres.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la participació de l'EMT en el Día de l'Orgull LGTB.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats de l'EMT els diumenges a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la urbanització de parcel·les escolars.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els controls del trànsit.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els resultats de l'escolarització del curs 2016/2017 a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les activitats extraescolars en els col·legis de la ciutat amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el trinquet de Pelai.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del Projecte Transforma, Noves Cultures Urbanes i Autoorganizació.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús de solars per a horts urbans en Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una parcel·la situada al carrer del Salvador.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre millores al barri de la Malva-rosa
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la conservació del patrimoni de l'horta.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment de la reversió de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'obertura per a ús públic de les instal·lacions del circuit de F1.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les Naus de Cros.
Expediente: O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fons necessaris per a expropiacions de solars i immobles.
Expediente: O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de les obres del Parc Lineal i retard en el començament de les obres.
Expediente: O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'eliminació de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els horts urbans a la ciutat de València i les seues pedanies.
Expediente: O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica en els mesos de novembre i desembre de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estació metropolitana de bicicletes.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla adscrita al Servei d'Acció Cultural.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les inspeccions de la Policia Local a les terrasses que ocupen la via pública.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les concessions d'una hora diària sense reducció d'havers.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per telefonia del mes de desembre de 2015 i del primer trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el mes de desembre de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en els mesos de novembre i desembre de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes de manutenció per als menors durant els mesos d'estiu.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals en el mes de desembre de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la vivenda precària i les persones sense sostre a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plagues de mosquits i panderoles.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la creació de juntes de districte a les pedanies.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació en la constitució dels consells de districte de les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un projecte d'estalvi d'aigua.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un projecte d'arreplegada de excrements de gos.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació Veïns de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre accions al Saler.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al barri d'Aiora.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació d'Amics i Veïns de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns del Centre Històric.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la interpretació de l'himne nacional durant les festivitats de les pedanies.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la iniciativa Climate Launchpad.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per la Policia Local en matèria de seguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb el Centre d'Estudis Ambientals (CEAM),
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la pirotècnia de la Fira de Juliol 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'equip de busseig de bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions a la Torre.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la celebració del Dia de l'Orgull LGTB.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns de Montolivet .
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Programa Germanor.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ocupació de l'espai públic de les parades de flors a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns de Campanar.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns Llamosí-Remunta.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació en el procés de consulta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de femtes de excrements.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les noves experiències agràries.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actuacions pel futur de l'horta.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els veïns de Patraix i la revisió del nucli històric.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous horts urbans.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les inversions de la Conselleria d'Agricultura en el terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en relació amb les accions sobre canvi climàtic.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la informació estadística d'estudiants en centres públics.
Expediente: O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el jardí de les escultures de l'IVAM.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local de temps lliure de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el centre Fet de Vidre.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la desfilada del Dia de l'Orgull Gai.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres de l'escultor valencià Salvador Furió.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la nova societat mixta de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya per a conéixer la traçabilitat dels cítrics.
Expediente: O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies en la venda de fruita.
Expediente: O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciudadanos, sobre la formació específica per a detectar fruita furtada.
Expediente: O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els costos del Teatre El Musical.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu a Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el V Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els coloms del complex d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contracta de plagues.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el protocol per a evitar caiguda d'arbres i palmeres.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les contractes de publicitat i campanyes en Sanitat.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la zona de jocs infantils en el complex d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les contractes de publicitat i campanyes en Jardins.
Expediente: O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Popular, sobre el concert amb el CERMI-CV.
Expediente: O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
0147 - Resposta a la pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'accés a les unitats administratives en la PIAE.
Contestada
PRECS I PREGUNTES
0148 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Jurat del Certamen de Bandes de Música de València.
Contestada
0149 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la contracta de l'ORA.
Contestada
0150 - Prec formulat in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre votació d'esmenes, sobre votació separada dels punts d'una mateixa proposta o moció i sobre el torn d'alusions.
Quedar assabentat
0151 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el Besamà a la Mare de Déu.
Quedar assabentat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0152 - Declaració Institucional sobre el Dia Nacional de les Llengües de Signes.
Aprovat