S'està cercant, espereu....

2015-09-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-09-25

Tornar

Plens:

Data:
25-09-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 24 i 31 de juliol, i 4 de setembrede 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 140, de 8 de setembre de 2015, sobre nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
Expediente: E-00601-2015-000074-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.-Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Germans Maristes - General Urrutia.
Expediente: E-03001-2013-000210-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.-Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de millora Camí de Montcada.
Expediente: E-03001-2014-000063-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar l'Estudi de Detall en l'illa de cases delimitada per l'avinguda del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, de Rafael Alberti i de Jorge Comín.
Expediente: E-03001-2014-000070-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PGOU en l'àmbit del passatge del Dr. Serra.
Expediente: E-03001-2014-000005-00 - Quedar assabentat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea en la plaça de Manises, núm. 7 (Casa Palau Vallier).
Expediente: E-03502-2011-000090-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/200/2009 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament l'Homologació del Sector Centre i Sud, el Catàleg i els Plans de Reforma Interior A4-1 Parc Central i altres, i contra Acord plenari que qual es va aprovar el Text Refós del Pla de Reforma Interior A4-1 Parc Central.
Expediente: E-00501-2009-000367-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/389/2011, interposat contra Acord plenari pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada i provisionalment el Pla de Reforma Interior de la Unitat d'Execució Castellar-Benicàssim.
Expediente: E-00501-2012-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Dóna compte dels Informes d'auditories corresponents a l'exercici 2014, despeses i ingressos.
Expediente: E-00407-2015-000016-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE COMPTABILITAT.-Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2014.
Expediente: E-04301-2015-000588-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
Expediente: E-05501-2015-000044-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2015.
Expediente: E-05501-2015-000046-00 - Aprovat amb esmenes
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-03530-2015-002229-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals, per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000018-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000034-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament del domini públic municipal per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000008-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000037-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000035-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000033-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000032-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000031-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000028-00 - Aprovat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000027-00 - Aprovat
0030 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000026-00 - Aprovat
0031 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000025-00 - Aprovat
0032 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000024-00 - Aprovat
0033 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000023-00 - Aprovat
0034 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000022-00 - Aprovat
0035 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per servicis motivats per espectacles pirotècnics per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000021-00 - Aprovat
0036 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000020-00 - Aprovat
0037 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'estadística municipal per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000019-00 - Aprovat
0038 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000017-00 - Aprovat
0039 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000016-00 - Aprovat
0040 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
0041 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000014-00 - Aprovat
0042 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000013-00 - Aprovat
0043 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000012-00 - Aprovat
0044 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
0045 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
0046 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
0047 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
0048 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000009-00 - Aprovat
0049 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa aprovar les festes locals per al 2016.
Expediente: E-01904-2015-000601-00 - Aprovat
0050 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC.-Proposa autoritzar a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana la tala controlada d'una palmera datilera mascle (Phoenix dactylifera) situada en el jardí interior del Palau del Temple.
Expediente: E-04001-2015-000118-00 - Aprovat
0051 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC.-Dóna compte de la Resolució d'Alcaldía nº SR94, de 10 de setembre de 2015, per la qual s'aprova la tala de la palmera monumental situada al carrer del Doctor Lluch.
Expediente: E-04001-2015-000689-00 - Quedar assabentat
0052 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa autoritzar la compatibilidad per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000296-00 - Aprovat
MOCIONS
0053 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el projecte comú d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2015-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0054 - Moció subscrita per la coordinadora general de l'Área de Desenvolupament Humà, Sra. Castillo, sobre el suport de l'Ajuntament de València a la campanya Pobresa Zero.
Expediente: E-C1504-2015-000005-00 - Aprovat
0055 - Moció subscrita per l'Alcaldia-Presidència sobre demanda al Govern Central de dotacions fonamentals per a la ciutat de València als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.
Expediente: O-00201-2015-000038-00 - Aprovat amb esmenes
0056 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre defensa de les nostres tradicions en la celebració del Nou d'Octubre.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
0057 - Moció subscrita pel portaveudel Grup Popular, Sr. Novo, sobre la defensa de l'Estat de Dret i la cohesió d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0058 - Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Popular respectivament, Sr. Novo i Sra. Puchalt, sobre l'assumpció de l'atenció als refugiats com una qüestió d'Estat.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
0059 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la crisi dels refugiats.
Expediente: O-89CIU-2015-000014-00 - Rebutjat
0060 - Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Popular respectivment, Sr. Novo i Sr. Grau, sobre el manteniment del districte únic per a l'elecció de centre escolar i la reprovació del conseller Sr. Vicent Marzà.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
0061 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: O-89CIU-2015-000014-00 - Aprovat
0062 - Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, Sr. Jaramillo, sobre València Ciutat Refugi.
Expediente: E-C1517-2015-000003-00 - Aprovat
0063 - Moció subscrita pel delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, Sr. Peris, per a l'adhesió als nous compromisos del Pacte pels Alcaldes.
Expediente: O-08001-2015-000024-00 - Aprovat
PREGUNTES
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Estació Nàutica de Vela Lleugera en el Vaixell d'Estibadors, del Saler.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pavelló de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove, i programes de beques formatives en l'empresa.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació de les juntes municipals de districte del nord, sud i est.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'augment de sancions de trànsit en les pedanies del sud.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les ajudes per a llibres escolars.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les Festes Patronals de Poble Nou.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els punts de venda il·legal de droga a Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la interpretació de la Marxa Reial en festes patronals de les pedanies.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat i conservació de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la degradació del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la contaminació acústica en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la sol·licitud a la UNESCO perquè 'L'espai cultural de les Falles de València' siga declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures socials per al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs públic per a la gestió del Teatre el Musical.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del Micalet.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la creació de l'Oficina d'Inversions.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'anunci d'inversions en el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre suport al centenari de la construcció del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal d'activitats per a persones majors de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre celebració de la Fira del Llibre en Valencià en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici de l'expedient per a l'adjudicació de la gestió del Teatre el Musical.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici del procés de canvi de nomenclatures en distints carrers de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal de baixa exigència per a persones sense sostre.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal destinat a hotel d'associacions.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els solars del barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cultiu d'hortalisses i verdures en els horts urbans de Sociòpolis (la Torre), amb motiu de l'acollida de persones refugiades.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la utilització de gots reciclables en les festes dels barris.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el punt d'informació del muntanyar de la Mona.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'inici del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Plad'Inversions Sostenibles de la Diputació.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abastiment d'aigua a la zona de francs, marjals i extremals.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Campanar.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'espai enjardinat delimitat pels carrers del Duc de Mandas, de l'Arquitecte Rodríguez, de Sant Vicent de Paül i de l'Historiador Chabret, al barri dels Orriols.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la posada en marxa d'horts urbans en el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre picadures d'insectes en els jardins públics.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contaminació de les aigües de bany a les platges de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la renovació del conveni entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implementació de la plataforma tecnològica CoordCom de gestió d'emergències.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els servicis sanitaris en la platja de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les postes sanitàries en la platja de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de la plantilla de bombers.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els desnonaments en el barri dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans,sobre trama històrica del carrer del Salvador.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la línia T2 de Metrovalència.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la zona 30.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Benifaraig.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Julià.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria del Moro i l'Alqueria de la Torre.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la permuta del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Tourist Info València-Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada de l'IBI a establiments comercials.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els retards en la publicació de la llista final dels beneficiaris de les ajudes de xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions de la regidora Sra. Lozano en relació amb la Policia municipal.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització de les declaracions de béns i drets de membres de la corporació.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització del Portal de Participació Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per a emprenedors.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre promoció de la ciutat de València com a 'Ciutat del Grial. El Sant Calze de la Catedral'.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre falta de previsió en l'inici del curs escolar al no designar els directors dels col·legis, Escola Infantil i Conservatori municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Decret del Govern d'Espanya per a l'abonament del 26,23 % de la paga extra del 2012 als funcionaris de l'Ajuntament i gaudi fins a completar els sis dies de lliure disposició, els 'canosos' i els dies d'antiguitat.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre transparència en les retribucions dels tinents d'alcalde, regidors, directors i coordinadors generals.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre demora en la restauració de les torretes de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació nominal i model de telèfon municipal del que disposen actualment els regidors, assessors i coordinadors generals.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre dispositiu de seguretat de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre uniformitat de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies per venda il·legal als carrers de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies d'apartaments il·legals al barri dels Velluters.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre importants molèsties generades als veïns de Benimaclet per les festes populars organitzades per Assemblea Oberta.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre prohibició d'autoritzacions d'espectacles públics amb animals.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre un incident en la Piscina de València.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de servicis de trasllat realitzats en vehicles municipals a regidors i assessors.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les futures mesures tarifàries i impacte en el Pressupost 2016 de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament nocturn en el carril de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la línia T2 de Metrovalència.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la delimitació de terrasses que ocupen el domini públic.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
Expediente: O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Hospital la Fe, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'accessibilitati supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre disseny de l'estratègia per a la regeneració del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges i la urbanització del seu entorn.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de reurbanització en el carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0155 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'escorta del Sr. alcalde.
Contestada
0156 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subvenció a la il·luminació fallera.
Contestada
0157 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a l'elecció de l'escorta del Sr. alcalde.
Contestada
0158 - Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el respecte als funcionaris municipals.
Quedar assabentat