S'està cercant, espereu....

2015-07-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-07-30

Tornar

Plens:

Data:
30-07-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions extraordinàries de 13 de juny i 8 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'abril de 2015 i el 15 de juliol de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 10, 17, 24 i 30 d'abril; 8, 15, 22 i 29 de maig; 26 de juny, i 3 i 10 de juliol de 2015, i en sessions extraordinàries de 10 i 24 de juny de 2015. Tot això a l'efecte del que que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament de presidències i vicepresidències en els organismes autònoms municipals, i dels acords de la Junta de Govern Local pels quals es nomenen vocals en estos organismes.
Expediente: E-00601-2015-000077-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament d'alcaldes i alcaldesses de barri.
Expediente: E-00601-2015-000067-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució i composició de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2015-000031-00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local i de la Resolució sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos i l'adscripció de l'entitat a una àrea de govern.
Expediente: E-00401-2015-000036-00 - Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local sobre proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2015-000029-00 - Quedar assabentat
0009 - ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de Junta de Govern Local sobre proposta de designació de membres dels consells d'administració de diverses empreses participades, en representació de l'accionista Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2015-000072-00 - Quedar assabentat
0010 - ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de la Junta de Govern Local sobre designació de representants de l'Ajuntament de València en diversos organismes i sobre els membres que han estat designats pels grups polítics municipals en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Quedar assabentat
0011 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia sobre nomenaments de representants en diversos organismes.
Expediente: E-00601-2015-000094-00 - Quedar assabentat
0012 - ALCALDIA.- Proposa nomenar consellers i conselleres del Consell Social de la Ciutat, a proposta dels grups polítics municipals.
Expediente: E-00601-2015-000086-00 - Aprovat
0013 - ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les Comissions de Ple.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0014 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Pla Parcial NPR-9 Massarrojos Nord.(27/07/2015)
Expediente: E-03001-2014-000054-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sometre a informació pública l'Estudi d'Integració Paisatgística i el seu Pla de Participació Pública, integrant de la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea, en l'àmbit de la Unitat d'Execució número 1. (27/07/2015)
Expediente: E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria de la Ponsa-Fuster. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2013-000058-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2014-000104-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General per a l'àmbit delimitat pels carrers del Pintor Gasent, d'Ángel Villena i del Bomber Ramon Duart. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2011-000229-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Eduardo Dato. (27/07/2015)
Expediente: E-03003-2015-000004-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Ausiàs March. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2002-000700-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre derogació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar i altres qüestions relatives a este barri. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2015-000131-00 - Quedar assabentat
0022 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desistir del procediment incoat per a la tramitació del document d'adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, així com instar a la Generalitat a què aprove la derogació parcial de l'esmentat PEPRI i unes normes urbanístiques transitòries d'urgència. (27/07/2015)
Expediente: E-03001-2015-000131-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desestimar el recurs de reposició contra l'Acord de resolució del Programa d'Actuació Integrada Moncayo. (27/07/2015)
Expediente: E-03003-2014-000001-00 - Aprovat
0024 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa la adhesió a l'Associació Xarxa de Ciutats per la Bicicleta per a promoure el desenvolupament de la mobilitat sostenible. (27/07/2015)
Expediente: E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
0025 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre la creació de l'Agencia Municipal per a la Bicicleta. (27/07/2015)
Expediente: E-01801-2015-001933-00 - Quedar assabentat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs contenciós administratiu PO 1/63/2010 interposat contra aprovació definitiva del Pla Especial modificatiu del PGOU de València, amb expedient d'homologació per al desenvolupament de la ZAL del Port, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, amb imposició de costes a les parts recurrents. (27/07/2015)
Expediente: E-00501-2010-000407-00 - Quedar assabentat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponents al primer i segon trimestres de 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2014 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques. (27/07/2015)
Expediente: E-05201-2015-000015-00 - Quedar assabentat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar el Pla de Reducció del Deute 2015-2019. (27/07/2015)
Expediente: E-05201-2015-000018-00 - Aprovat
0030 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-04302-2015-000023-00 - Quedar assabentat
0031 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-H4969-2015-500002-00 - Aprovat
0032 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (27/07/2015)
Expediente: E-04906-2015-000022-00 - Quedar assabentat
0033 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI de 29 d'abril del 2015, que aprova la modificació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
0034 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits i obligacions 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-05501-2015-000031-00 - Aprovat
0035 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PO 68/2012 interposat contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla Interior de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (27/07/2015)
Expediente: E-00501-2012-000235-00 - Quedar assabentat
0036 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Giuseppe Grezzi en relació amb la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 7, que va estimar –amb imposició de costes a l'Ajuntament- el recurs seguit pel Procediment per a la Protecció de Drets Fonamentals núm. 205/2013 contra Acord plenari de 26 d'Abril del 2013, que declara nul de ple dret. (27/07/2015)
Expediente: E-00501-2013-000210-00 - Quedar assabentat
0037 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs 1/70/2012 interposat contra desestimació de sol·licituds de nul·litat de ple dret de les normes urbanístiques corresponents al PEPRI del barri del Carme. (27/07/2015)
Expediente: E-00501-2012-000196-00 - Quedar assabentat
0038 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2015. (27/07/2015)
Expediente: E-05501-2015-000037-00 - Aprovat
0039 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a temps parcial. (27/07/2015)
Expediente: E-01002-2015-000072-00 - Aprovat
0040 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de realització del període d'embarcament necessari per a la titulació de patró costaner polivalent o patró portuari. (27/07/2015)
Expediente: E-01002-2015-000263-00 - Aprovat
0041 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la ciutat de València al Sr. Carles Dolç Soriano. (Pendent de dictamen 30/07/2015)
Expediente: E-01905-2015-000107-00 - Aprovat
0042 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a la Sra. Alejandra Soler Gilabert. (Pendent de dictamen 30/07/2015)
Expediente: E-01905-2015-000108-00 - Aprovat
MOCIONS
0043 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups municipals Compromís, Socialista i València en Comú, Srs. Fuset, Calabuig i Peris, de suport a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de la Processó Cívica del Nou d'Octubre de València.
Expediente: O-89COM-2015-000092-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la reducció de la càrrega tributària en els comerços del Cabanyal i el Canyamelar, antic PEPRI.
Expediente: O-89CIU-2015-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0045 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, a fi de promoure un pacte autonòmic per l'educació amb l'objecte de fomentar-ne la millora i la introducció del model plurilingüe en els col·legis públics de la comunitat valenciana.
Expediente: O-89CIU-2015-000005-00 - Rebutjat
0046 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'estratègia de la Marca València sobre els visitants professionals.
Expediente: O-89CIU-2015-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0047 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Popular, Sr. Novo i Sra. Bernal, sobre la paralització de la licitació del projecte de derrocament de l'Hospital la Fe.
Expediente: E-89POP-2015-000037-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre reubicació de famílies del Cabanyal en risc d'exclusió social.
Expediente: E-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0049 - Pregunta suscrita por la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre trasllat de treballadors socials i iniciatives de mediació intercultural al Cabanyal.
Expediente: E-89POP-2015-000005-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre canvi de nomenclàtor dels carrers de la ciutat de València.
Expediente: E-89POP-2015-000008-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda de llotges on line per a la Batalla de Flors 2015
Expediente: E-89POP-2015-000009-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de la Regidoria de Festes i Cultura Popular.
Expediente: E-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre agents destinats a la custòdia de l'accés a l'Ajuntament.
Expediente: E-89POP-2015-000013-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta de fitar una zona a la ciutat per a la pràctica de la botellada.
Expediente: E-89POP-2015-000006-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la nova edició del València Open 500.
Expediente: E-89POP-2015-000015-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura del poliesportiu de la Fontsanta.
Expediente: E-89POP-2015-000010-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre urbanització directa del sector de Quatre Carreres.
Expediente: E-89POP-2015-000011-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un rodatge pornogàfic a les Torres dels Serrans.
Expediente: E-89POP-2015-000018-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre soterrament de contenidors.
Expediente: E-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Nit de Sant Joan.
Expediente: E-89POP-2015-000016-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre proliferació de plagues.
Expediente: E-89POP-2015-000035-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la neteja al Cabanyal.
Expediente: E-89POP-2015-000017-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la recollida d'efectes al Cabanyal.
Expediente: E-89POP-2015-000019-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millores a la zona 3.
Expediente: E-89POP-2015-000022-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'increment de la neteja al Cabanyal.
Expediente: E-89POP-2015-000024-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-89POP-2015-000028-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts escolars.
Expediente: E-89POP-2015-000032-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'abandó d'animals.
Expediente: E-89POP-2015-000033-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les platges per a gossos.
Expediente: E-89POP-2015-000034-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres de renovació d'infraestructures de diversos carrers en fase de contractació.
Expediente: E-89POP-2015-000007-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'obres de renovació d'infraestructures al carrer de Pizarro.
Expediente: E-89POP-2015-000003-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre bancs destrossats a la plaça del Patriarca.
Expediente: E-89POP-2015-000001-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes SEED València Emprén.
Expediente: E-89POP-2015-000031-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre modificació del Reglament de Participació Ciutadana per a introduir les previsions de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Expediente: E-89POP-2015-000023-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre designació d'alcaldes i alcaldesses de barri.
Expediente: E-89POP-2015-000014-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre nomenament de coordinadors generals.
Expediente: E-89POP-2015-000030-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda interior.
Expediente: E-89POP-2015-000029-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte Carril Bici 2015.
Expediente: E-89POP-2015-000021-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular sobre la instal·lació de dispositius informatius de velocitat.
Expediente: E-89POP-2015-000020-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat de València.
Expediente: E-89POP-2015-000027-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'expedient E C1505 2015 1 00.
Expediente: E-89POP-2015-000004-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre procediment de subministrament i previsió d'estalvi energètic.
Expediente: E-89POP-2015-000025-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Oficina de Mobilitat.
Expediente: E-89POP-2015-000036-00 - Contestada
0083 - PRECS I PREGUNTES
0084 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre ajudes per a llibres escolars.
Contestada
0085 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les zones de gran afluència turística.
Contestada
0086 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la zona 30.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0087 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Oro de la Ciutat de València al Mercat Central.
Expediente: E-89POP-2015-000040-00 - Aprovat
0088 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València en reconeixement del conjunt de persones que directament o indirectament han desenvolupat la seua labor en la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2015-000006-00 - Aprovat
0089 - ALCALDIA.- Proposa modificar el règim de sessions del Ple per a les dels mesos de setembre i octubre de 2015.
Aprovat