S'està cercant, espereu....

2015-01-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-01-30

Tornar

Plens:

Data:
30-01-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de desembre de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 12, 19 i 26 de desembre de 2014, i 9 de gener de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2014 i el 15 de gener de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa corregir l'error material contingut en l'article 4.2.a) de les Ordenances del Pla de Reforma Interior de Benimaclet, relatiu als usos prohibits.(26/01/2015)
Expediente: E-03001-2014-000110-00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el projecte Pla Especial de Protecció de l'Entorn Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta. (PEP EBIC-05).(26/01/2015)
Expediente: E-03001-2011-000086-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'aprovació definitiva del Text Refós del Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I.(26/01/2015)
Expediente: E-03001-2013-000011-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estimatòria del recurs PO 193/09 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PGOU de València; i consentir i complir la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no pertoca el recurs de cassació.(27/01/2015)
Expediente: E-00501-2009-000377-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe trimestral corresponent al 4t trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions de les entitats locals.(27/01/2015)
Expediente: E-04906-2015-000001-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2015.(27/01/2015)
Expediente: E-05501-2015-000006-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.(27/01/2015)
Expediente: E-05501-2015-000005-00 - Aprovat
0011 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposar aprovar inicialment el Reglament de l'Arxiu Municipal de València.
Expediente: E-02001-2014-000010-00 - Aprovat
MOCIONS.-
0012 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre València ciutat amiga de la infància.
Expediente: O-89SOC-2015-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre una EMT reforçada i amb projecció de futur.
Expediente: O-89EUV-2015-000017-00 - Rebutjat
0014 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada de quatre zones declarades d'afluència turística a la ciutat.
Expediente: O-89COM-2015-000020-00 - Rebutjat
0015 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament el Grup Socialista, sobre convocatòria del Comité de Rutes de l'Aeroport de Manises.
Expediente: O-89SOC-2015-000035-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre llibertat d'horaris en zones de gran afluència turística.
Expediente: O-89SOC-2015-000036-00 - Rebutjat
0017 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre polítiques municipals d'ocupació.
Expediente: O-89EUV-2015-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0018 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de l'alqueria d'Albors.
Expediente: O-89COM-2015-000003-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CMSS Salvador Allende.
Expediente: O-89COM-2015-000004-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la instal·lació de nous fanals per incrementar la il·luminació en el Saler.
Expediente: O-89COM-2015-000005-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
Expediente: O-89SOC-2015-000003-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre expedients de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89SOC-2015-000002-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obres i activitats.
Expediente: O-89SOC-2015-000001-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obertura.
Expediente: O-89SOC-2015-000007-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre renovació de la contracta d'enllumenat públic.
Expediente: O-89SOC-2015-000008-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de les dependències de Bombers del Parc de l'Oest.
Expediente: O-89SOC-2015-000014-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les dependències municipals de Bombers i Policia Local del centre històric.
Expediente: O-89SOC-2015-000015-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el CMAPM de Montolivet.
Expediente: O-89SOC-2015-000016-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre instal·lació de contenidors soterrats en diverses zones de la ciutat.
Expediente: O-89SOC-2015-000017-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre calçada en rotonda de l'av. de Pío Baroja.
Expediente: O-89EUV-2015-000005-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Orde 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
Expediente: O-89SOC-2015-000013-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informació no actualitzada de la web turisvalencia.es.
Expediente: O-89SOC-2015-000010-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre aplicació per a mòbils de museus i monuments de València.
Expediente: O-89SOC-2015-000009-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre reconeiximent de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Expediente: O-89SOC-2015-000018-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'aplicació Uber.
Expediente: O-89SOC-2015-000019-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre control de consum de droges en conductors.
Expediente: O-89SOC-2015-000020-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre obres de reurbanització del carrer de Félix Pizcueta, des del carrer de Colón fins la Gran Via Marqués del Túria.
Expediente: O-89COM-2015-000012-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la retirada de bicicletes de Valenbisi en la parada 161 durant els díes de mercat.
Expediente: O-89COM-2015-000010-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Llotja.
Expediente: O-89SOC-2015-000021-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació dels museus i monuments municipals.
Expediente: O-89SOC-2015-000022-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre expropiació en el carrer de Josep d'Orga i urbanització del carrer de Campoamor.
Expediente: O-89SOC-2015-000011-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències d'edificació de l'any 2014.
Expediente: O-89SOC-2015-000012-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre participació de l'Ajuntament de València en el Projecte Platea.
Expediente: O-89COM-2015-000014-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre despreniments en l'edifici del Ateneu Mercantil.
Expediente: O-89EUV-2015-000006-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre habitatges propietat d'Aumsa que es troben buits.
Expediente: O-89EUV-2015-000007-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació 2014.
Expediente: O-89EUV-2015-000008-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre habitatges de propietat municipal que es troben buits.
Expediente: O-89EUV-2015-000009-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre neteja de carrers en l'any 2015.
Expediente: O-89EUV-2015-000010-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la falta de pagament de les beques de menjador escolar.
Expediente: O-89COM-2015-000015-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora abonats per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89EUV-2015-000012-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dades de Bombers i Policia Local.
Expediente: O-89EUV-2015-000013-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Parc Oest de Bombers.
Expediente: O-89EUV-2015-000014-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la barraca de Vicentet i Rafaelet.
Expediente: O-89EUV-2015-000015-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre gratuïtat a persones sense recursos usuàries dels CMSS per a l'ús dels autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89SOC-2015-000027-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el descens de passatgers a l'aeroport.
Expediente: O-89SOC-2015-000029-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: O-89SOC-2015-000029-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants de turisme de creuers.
Expediente: O-89SOC-2015-000028-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nombre de visitants de l'IVAM publicat per Ajuntament de València.
Expediente: O-89SOC-2015-000026-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la creació de la Unitat Especial X-24.
Expediente: O-89COM-2015-000017-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre de Salut de Castellar.
Expediente: O-89COM-2015-000019-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la poda de les palmeres del carrer de les Drassanes.
Expediente: O-89COM-2015-000018-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0062 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre l'antic hospital la Fe.
Contestada
0063 - Prec formulat pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre temes pendents a tractar en la reunió amb el Sr. ministre d'Hisenda.
Quedar assabentat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.-
0064 - Declaració Institucional a favor de la convivència i contra la islamofòbia.
Aprovat