S'està cercant, espereu....

2014-12-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-12-26

Tornar

Plens:

Data:
26-12-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 21 de novembre de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14, 21 i 28 de noviembre, i 5 de desembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la nova documentació de la Revisió Simplificada del Pla General de València i documentació complementària. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2004-000342-00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre la sol·licitud de nulitat d'acords plenaris relatius a la parcel·la dotacional en Benicalap Sud. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2012-000162-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU de València en l'àmbit del passatge del Doctor Serra, núms. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 27. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2014-000005-00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.-Proposa aprovar la liquidació del contracte corresponent al Programa d'Actuació Integrada PRR-9 Patraix. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2013-000184-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la liquidació del PAI PS3-10 Perellonet i tornar la garantia. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2013-000136-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa deixar sense efecte els acords plenaris d'opció per la gestió directa a través d'AUMSA i aprovació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Mestalla. (18/11/2014)
Expediente: E-03001-2006-000616-00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la normativa urbanística reguladora de la publicitat exterior i identitat corporativa aplicable als cinc PEPRI de Ciutat Vella, als Plans Especials de Protecció dels Entorns BIC 08-02-05 i als Plans Especials de Protecció del terme municipal de València. (18/11/2014)
Expediente: E-03502-2013-000029-00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVIENDA.- Proposa aprovar el desmantellament de la gasolinera de la plaça d'Alfons el Magnànim. (18/11/2014)
Expediente: E-01801-2014-003319-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte al Ple sobre l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària en l'exercici 2013 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques. (18/11/2014)
Expediente: E-05201-2014-000044-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2014. (18/11/2014)
Expediente: E-05501-2014-000037-00 - Aprovat amb esmenes
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col·lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports per a l'exercici 2015. (18/11/2014)
Expediente: E-01801-2014-003786-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa no admetre les reclamacions contra les ordenances fiscals i aprovar-ne definitivament la modificació. (18/11/2014)
Expediente: E-H4969-2014-500024-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'aprovació definitiva del Pressupost General i Consolidat de la corporació per a l'any 2015, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal i la resta de punts continguts en la proposta. (18/11/2014)
Expediente: E-05501-2014-000035-00 - Aprovat
MOCIONS
0017 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els criteris utilitzats per l'Ajuntament a l'aplicar la normativa reguladora del padró d'habitants.
Expediente: O-89COM-2014-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la gratuïtat en l'ús dels autobusos de l'EMT per a les persones usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89SOC-2014-000096-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre retirada de la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.
Expediente: O-89EUV-2014-000056-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Polítics Municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre prevenció de la corrupció: mesures a adoptar en cas d'imputacions formals a membres de la corporació municipal.
Expediente: O-89COM-2014-000103-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre recuperació de l'audiovisual valencià.
Expediente: O-89EUV-2014-000057-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació dels consells sectorials de la ciutat.
Expediente: O-89COM-2014-000104-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0023 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, adreçada a la Sra. alcaldessa, en relació amb el Conveni subscrit amb la Diputació de València sobre el subministrament de peretes LED per a l'enllumenat públic.
Expediente: O-89SOC-2014-000071-00 - Retirat
0024 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, adreçada al Sr. vicealcalde, sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
Expediente: O-89EUV-2014-000053-00 - Retirat
PREGUNTES
0025 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el desmantellament de les instal·lacions de la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89COM-2014-000069-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89COM-2014-000076-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els menjadors escolars en els CEIP durant l'estiu de 2014.
Expediente: O-89COM-2014-000075-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la rehabilitació d'unes naus en el carrer de Juan Verdaguer.
Expediente: O-89COM-2014-000077-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la promoció dels emprenedors i de l'ecosistema emprenedor valencià en la Farinera.
Expediente: O-89COM-2014-000078-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'autonomia municipal i la protecció front als camps electromagnètics.
Expediente: O-89COM-2014-000079-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada d'un cartell en relació amb la construcció d'un nou IES en Jesús-Patraix.
Expediente: O-89COM-2014-000082-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les reunions de coordinació mantingudes per un exregidor d'este Ajuntament amb els intendents de la Policia Local.
Expediente: O-89COM-2014-000089-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la celebració de concerts de música en la Sala la Cambra, del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: O-89COM-2014-000090-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la festa de cap d'any en el Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: O-89COM-2014-000091-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre possible abocament en la platja del Cabanyal.
Expediente: O-89COM-2014-000092-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre problemes al pati del CEIP Max Aub els dies de pluja.
Expediente: O-89COM-2014-000094-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre les parcel·les cedides pel València Club de Futbol a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89COM-2014-000095-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la manca de vorera en l'av. de Pius XII, en Campanar.
Expediente: O-89COM-2014-000065-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'estat dels arbres de la zona de l'avinguda de la Plata-General Urrutia.
Expediente: O-89COM-2014-000093-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre els permisos per a realitzar rodatges publicitaris a la via pública.
Expediente: O-89COM-2014-000096-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre celebració del 50é aniversari del Mercat Rojas Clemente.
Expediente: O-89COM-2014-000099-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre violació dels drets de les persones en el CIE de Sapadors.
Expediente: O-89COM-2014-000098-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuacions a realitzar contra la violència de gènere.
Expediente: O-89COM-2014-000097-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre deficient recollida de residus al barri de Montolivet.
Expediente: E-89COM-2014-000006-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el CMAPM de Montolivet.
Expediente: O-89SOC-2014-000065-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre incendi de vehicles i contenidors.
Expediente: O-89SOC-2014-000066-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la mitjana d'edat de la plantilla de Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2014-000067-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanyes d'educació viària.
Expediente: O-89SOC-2014-000068-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre aparcaments i afeccions patrimonials a edificis als voltants de l'av. del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89EUV-2014-000044-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre aprovació de la revisió simplificada del PGOU.
Expediente: O-89EUV-2014-000045-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Pla d'actuació municipal front al risc sísmic.
Expediente: O-89EUV-2014-000046-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
Expediente: O-89EUV-2014-000047-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre tremolors en edificis situats en l'av. del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89EUV-2014-000048-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la repercussió de les obres en l'economia de Russafa.
Expediente: O-89EUV-2014-000043-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre obres a les voreres de Russafa
Expediente: O-89EUV-2014-000042-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre obres al balneari l'Albereda.
Expediente: O-89EUV-2014-000050-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre locals ubicats als soterranis del mercat de Castella.
Expediente: O-89SOC-2014-000070-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre afecció de la Llei de Telecomunicacions a l'Ordenança Reguladora de la instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació que utilitzen l'espai radioelèctric.
Expediente: O-89SOC-2014-000072-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'edifici municipal situat al Parterre.
Expediente: O-89SOC-2014-000074-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre beques de menjador en els col·legis municipals.
Expediente: O-89EUV-2014-000052-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Museu Marítim i la web www.museosymonumentosvalencia.com.
Expediente: O-89SOC-2014-000075-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'apartat de notícies de la web de la Fundació InnDEA.
Expediente: O-89SOC-2014-000077-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Patronat del Museu Marítim.
Expediente: O-89SOC-2014-000078-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta del servei de senyalització vertical i horitzontal.
Expediente: O-89SOC-2014-000079-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes.
Expediente: O-89SOC-2014-000080-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Resolució de 2 setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoca concurs per a la concessió dels guardons als millors projectes europeus de la Comunitat Valenciana 2014.
Expediente: O-89SOC-2014-000081-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre enquesta de satisfacció del Butlletí InnDEA.
Expediente: O-89SOC-2014-000082-00 - Contestada
0068 - Pergunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el que s'ha recaptat amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: O-89SOC-2014-000083-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre enquesta de satisfacció de l'usuari de l'Oficina d'Estadística.
Expediente: O-89SOC-2014-000084-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la web www.museosymonumentosvalencia.com i idiomes.
Expediente: O-89SOC-2014-000085-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre avanç de la jubilació en la Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2014-000073-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la coordinació dels servicis d'emergències.
Expediente: O-89SOC-2014-000086-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Parc de Bombers de Marítim.
Expediente: O-89SOC-2014-000087-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la finalització de la gestió del Teatre el Musical.
Expediente: O-89SOC-2014-000088-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre ajudes al comerç ubicat en baixos comercials de renda antiga.
Expediente: O-89EUV-2014-000054-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre les tarifes del poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: O-89EUV-2014-000055-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre modificació del Reglament d'espectacles per a esdeveniments en la nostra ciutat.
Expediente: O-89SOC-2014-000094-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb les campanyes sobre la SIDA.
Expediente: O-89SOC-2014-000090-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb la Unitat Mòbil informativa sobre el botellot.
Expediente: O-89SOC-2014-000091-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei de Dependència durant l'any 2014 .
Expediente: O-89SOC-2014-000092-00 - Contestada