S'està cercant, espereu....

2012-09-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2012-09-28

Tornar

Plens:

Data:
28-09-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria septiembre (Exp 26/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 48 al 1301, 1436-G al 1602-G, 222-S al 243-S, 5259-H al 6253-H, 753-P al 922-P, 561-U al 670-U, 538-C al 616-C, 80-M i 81-M, 582-T al 648-T, 31-K al 34-K, 536-X al 630-X, 357-O al 441-O, 154-B al 161-B, 4356-W al 5242-W, 164-R al 201-R, 167-A al 193-A, 189-J al 191-J, 343-Q al 380-Q, 56-D al 73-D, 3301-Ñ al 3807-Ñ, 647-L al 733-L, 100-E al 105-E y 898-I al 985-I, corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de juliol de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació puntual d'instruments de planejament municipal PGOU i PEPRI Dotacions públiques de titularitat autonòmica formulat per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (24/09/2012).
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa l'aprovació provisional del PRIM i Homologació Sectorial Declarativa del Sector de Sòl Urbà Guillem d'Anglesola, i ratificació de l'aprovació del PAI de la Unitat d'Execució del sector en execució de Sentència. (24/09/2012).
Expediente: E 03001 1999 000351 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de la Universitat Politècnica, Modificació nº 5. (24/09/2012)
Expediente: E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la proposta d'adaptació del Pla Parcial del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6, Malilla Nord, del PGOU de València, en compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 30 de novembre de 2011. (24/09/2012)
Expediente: E 03001 2012 000052 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer del Dr. Gómez Ferrer, l'av. de Menéndez y Pelayo, el carrer de Jaume Roig i l'av. de Blasco Ibáñez (Hospital Clínic). (24/09/2012)
Expediente: E 03001 2012 000112 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 de València, desestimatòria del recurs PO 820/2010 interposat contra aprovació provisional del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Eduardo Dato, adjudicació de la condició d'agent urbanitzador, així com la declaració de nul·litat del projecte de reparcel·lació. (25/09/2012)
Expediente: E 00501 2010 000580 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acte, dictat per la Sala de València, que declara caducat el recurs contenciós administratiu PO 1/51/2012 interposat contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla de Reforma Interior de Millora PS3-10, Estribord-Escotilla, del Perellonet. ((25/09/2012)
Expediente: E 00501 2012 000183 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública i aprovar definitivament la modificació del Reglament de Participació Ciutadana. (25/09/2012)
Expediente: E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent a l'exercici 2011 i dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponent a l'exercici 2011. (30/05/2012 y 25/09/2012) (núm. exp. E 04301 2012 19 i
Expediente: E 00407 2011 000003 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2012. (25/09/2012)
Expediente: E 05501 2012 000061 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (25/09/2012)
Expediente: E 05501 2012 000062 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2013. (25/09/2012)
Expediente: E H4969 2012 500005 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E H4969 2012 500006 00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E H4969 2012 500008 00 - Aprovat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel Servici d'Extinció d'Incendis, per a l'exercici 2012, així com aprovar el concert sol·licitat per Unespa per a l'abonament d'estes. (25/09/2012)
Expediente: E H4969 2012 500044 00 - Aprovat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
Expediente: E H4969 2012 500009 00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
Expediente: E H4969 2012 500010 00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
Expediente: E H4969 2012 500011 00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
Expediente: E H4969 2012 500012 00 - Aprovat
0023 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis de sanitat.
Expediente: E H4969 2012 500013 00 - Aprovat
0024 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
Expediente: E H4969 2012 500014 00 - Aprovat
0025 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals.
Expediente: E H4969 2012 500015 00 - Aprovat
0026 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació dels servici d'estadística municipal.
Expediente: E H4969 2012 500016 00 - Aprovat
0027 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E H4969 2012 500017 00 - Aprovat
0028 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Servicis motivats per espectacles pirotècnics.
Expediente: E H4969 2012 500018 00 - Aprovat
0029 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de celebració de bodes civils.
Expediente: E H4969 2012 500019 00 - Aprovat
0030 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E H4969 2012 500020 00 - Aprovat
0031 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de mercats.
Expediente: E H4969 2012 500021 00 - Aprovat
0032 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E H4969 2012 500022 00 - Aprovat
0033 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
Expediente: E H4969 2012 500023 00 - Aprovat
0034 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E H4969 2012 500024 00 - Aprovat
0035 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E H4969 2012 500025 00 - Aprovat
0036 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
Expediente: E H4969 2012 500026 00 - Aprovat
0037 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E H4969 2012 500027 00 - Aprovat
0038 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Taxes per instal·lació de quioscos a la via pública.
Expediente: E H4969 2012 500028 00 - Aprovat
0039 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
Expediente: E H4969 2012 500029 00 - Aprovat
0040 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Expediente: E H4969 2012 500030 00 - Aprovat
0041 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
Expediente: E H4969 2012 500031 00 - Aprovat
0042 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
Expediente: E H4969 2012 500032 00 - Aprovat
0043 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
Expediente: E H4969 2012 500033 00 - Aprovat
0044 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
Expediente: E H4969 2012 500034 00 - Aprovat
0045 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la nova Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius. (25/09/2012)
Expediente: E H4969 2011 500041 00 - Aprovat
0046 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió municipal, any 2011. (20/09/2012)
Expediente: E 00401 2012 000022 00 - Aprovat
0047 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada de professor en col·legi privat. (20/09/2012)
Expediente: E 01101 2012 001196 00 - Aprovat
0048 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus punts la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 de València, estimatòria del recurs PO 619/2011, interposat contra acord plenari de 29 de juliol de 2011. (24/09/2012)
Expediente: E 00501 2011 000601 00 - Aprovat
0049 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar com a forma de gestió per al poliesportiu municipal Juan Antonio Samaranch la gestió indirecta. (24/09/2012)
Expediente: E 01903 2012 000336 00 - Aprovat
0050 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre pla de xoc contra plagues de rosegadors i panderoles.
Rebutjat
0051 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre consens per al pagament de la paga extra de Nadal.
Rebutjat
0052 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre eliminació de símbols i noms franquistes.
Expediente: E 00606 2012 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
0053 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre l'ampliació del Palau de Congressos.
Rebutjat
0054 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ampliació del Palau de Congressos.
Rebutjat
0055 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament per les Sres. Menguzzato, Castillo i Albert, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre la reforma de la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.
Rebutjat
0056 - MOCIONS.- Moció subscrita pels senyors Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, respectivament, sobre coordinació del transport públic en l'Àrea Metropolitana de València.
Expediente: E 00606 2012 000029 00 - Aprovada proposta alternativa
0057 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista, respectivament, sobre finançament a les entitats de discapacitats.
Rebutjat
0058 - MOCIONS.- Moció subscrita per les Sres. Dolz, Soriano i Albert, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre constitució del Consell de Medi Ambient.
Rebutjat
0059 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud de derogació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu i deute històric de la Generalitat Valenciana en educació en la ciutat de València.
Rebutjat
0060 - MOCIONS.- Moció subscrita pel vicealcalde i primer tinent d'alcalde, Sr. Grau, sobre retribucions a percebre durant l'exercici 2012 pels membres de la corporació i directors generals.
Expediente: E 00606 2012 000030 00 - Aprovat
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre projecte de fer per a vianants la major part de la plaça de la Reina.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre dificultats en l'accés a la via pública per la proliferació de terrasses.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre absència de la senyera valenciana en la Batalla de Flors.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre contractació d'una assessora.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre despeses de dietes dels regidors i escortes.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gossos en la ciutat de València.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les dependències policials del barri del Carme.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Palau de les Arts.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la plantilla de Policia Local.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre indemnitzacions a alcaldes pedanis.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el cost dels serveis extraordinaris dels policies i bombers.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ciutats agermanades.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Europeu de l'Estudi de l'Esport Municipal.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos d'idiomes en els centres de Joventut.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre inspeccions de compliment dels horaris de les terrasses que ocupen part de la via pública.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aportacions de l'Ajuntament al Consorci Espacial Valencià.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obertura de les comportes de l'Albufera de València.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el cotxe oficial d'un regidor.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Benimaclet.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre conveni entre l'Ajuntament i la Societat Coral el Micalet.
Contestada
0081 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre cost de les llicències de software.
Contestada
0082 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre personal encarregat del manteniment informàtic.
Contestada
0083 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre els servidors informàtics de l'Ajuntament.
Contestada
0084 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la finalització de la contracta del servei de grua.
Contestada
0085 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre carrosses de la Batalla de les Flors.
Contestada
0086 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre revisió d'etilòmetres.
Contestada
0087 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre manteniment de vehicles d'emergències.
Contestada
0088 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre reducció de línies d'EMT a poblacions de l'àrea metropolitana.
Contestada
0089 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Contestada
0090 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la concessió d'instal·lacions esportives.
Contestada
0091 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'antic monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Contestada
0092 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la desocupació dels joves entre 15 i 29 anys a València.
Contestada
0093 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre economia i desocupació a València.
Contestada
0094 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre recessió i desocupació a València.
Contestada
0095 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic per a València per la realització del Gran Premi de Fórmula 1.
Contestada
0096 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre quantificació econòmica per la supressió de la paga del mes de desembre dels empleats públics de l'Ajuntament de València.
Contestada
0097 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre barraca situada en el bulevard Sud.
Contestada
0098 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Setmana Europea de la Mobilitat.
Contestada
0099 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el sabor de l'aigua potable.
Contestada
0100 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre intervencions de la Sra. Alcaldessa durant el Ple.
Contestada
0101 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'IVA reduït per a les Falles.
Contestada
0102 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre si la delegada d'Ocupació ha rebut els treballadors de l'empresa Teletech.
Contestada
0103 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional amb motiu del 75 aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura (1937).
Aprovat